Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Υποψήφιοι
Τελευταίες Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις / Νέα


Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Στο ΜΠΣ εφαρμόζεται διαδικασία «κυλιόμενης» υποβολής αιτήσεων. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και χωρίζεται σε δύο κύκλους βάσει των ακόλουθων προθεσμιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20:

- Κύκλος 1: από 29/1/2019 έως 29/3/2019

- Κύκλος 2: από 30/4/2018 έως 28/6/2019

Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν στον πρώτο κύκλο θα αξιολογηθούν νωρίτερα από όσες αιτήσεις υποβληθούν στο δεύτερο κύκλο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/ . Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

 1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
 2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία,
 3. να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης,
 4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης,
 5. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει

Η πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή),
 2. Βιογραφικό σημείωμα με δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου,
 3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία,
 4. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες,
 5. Αποδεικτικά άριστης/πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο)),
 6. Βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίων από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ,
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (προαιρετικό για το τμήμα πλήρους φοίτησης/υποχρεωτικό για το τμήμα μερικής φοίτησης) (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων),
 8. Βαθμολογία GMAT/GRE (προαιρετικό)

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση  τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση την συνάφεια των βασικών σπουδών τους με τους επιστημονικούς στόχους του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος, την βαθμολογία των τίτλων σπουδών, τις συστατικές τους επιστολές, τη γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, καθώς και την επίδοσή τους στην ατομική συνέντευξη. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαία, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγουμένων σταδίων.

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων ο οποίος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, και δίδεται προθεσμία δύο εβδομάδων στους επιτυχόντες να αποδεχθούν ή όχι την θέση τους στο Πρόγραμμα με καταβολή της σχετικής προκαταβολής.


 Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής

O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 28/06/2019!
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2019 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr