Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Υποψήφιοι
Τελευταίες Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις / Νέα


Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Στο ΜΠΣ εφαρμόζεται διαδικασία «κυλιόμενης» υποβολής αιτήσεων. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και χωρίζεται σε δύο κύκλους βάσει των ακόλουθων προθεσμιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17:

- Κύκλος 1: από 25/1/2017 έως 25/4/2017

- Κύκλος 2: από 26/4/2017 έως 30/6/2017

Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν στον πρώτο κύκλο θα αξιολογηθούν νωρίτερα από όσες αιτήσεις υποβληθούν στο δεύτερο κύκλο.

Η πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση στο ειδικό έντυπο, το οποίο διατίθεται τόσο από την Γραμματεία όσο και από την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:
 2. Αντίγραφο για κάθε πτυχίο/ δίπλωμα
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίων από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ
 5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 6. Δύο εμπιστευτικές (σφραγισμένες από τον συντάκτη τους) συστατικές επιστολές
 7. Πιστοποιητικό Πολύ καλής ή Άριστης γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν)
 9. Φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού τραπεζικής κατάθεσης του τέλους αξιολόγησης (25 ευρώ), όπου στο καταθετήριο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου
  • Στην περίπτωση που κάνετε αίτηση στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης η κατάθεση θα πραγματοποιηθεί στη Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού: 110/001159-20, ΙΒΑΝ: GR32 0110 1100 0000 1100 0115 920  
  • Στην περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε αίτηση στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης η κατάθεση θα πραγματοποιηθεί στην Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού: 110/001594-64, ΙΒΑΝ:GR81 0110 1100 0000 1100 0159464
 1. Βαθμολογία GMAT/GRE (προαιρετικό)

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση την συνάφεια των βασικών σπουδών τους με τους επιστημονικούς στόχους του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος, την βαθμολογία των τίτλων σπουδών, τις συστατικές τους επιστολές, τη γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, καθώς και την επίδοσή τους στην ατομική συνέντευξη. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαία, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγουμένων σταδίων.

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων ο οποίος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, και δίδεται προθεσμία δύο εβδομάδων στους επιτυχόντες να αποδεχθούν ή όχι την θέση τους στο Πρόγραμμα με καταβολή της σχετικής προκαταβολής.


Έντυπο Αίτησης  Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής


Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε!
Ο δεύτερος κύκλος αιτήσεων έως 30/6/2017
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2018 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr