Διδάκτορες Τμήματος
Διδακτορικό Πρόγραμμα
Εκδηλώσεις / Νέα


Διδάκτορες Τμήματος

2015 ¦ 2014 ¦ 2013 ¦ 2012 ¦ 2011 ¦ 2010 ¦ 2009 ¦ 2008¦ 2007 ¦ 2006¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2003 ¦ 2002

2015


Στις 12/10/2015 ο κ. Δημήτρης Ζήσης ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Δημήτρης Ζήσης με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Γιώργο Ιωάννου παρουσίασε και υποστήριξε τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο "Communication Games and the Revelation Principle in Supply Chain Management". Ο κ. Δημήτρης Ζήσης είναι Διπλωματούχος Μαθηματικός του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα» του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο και ολοκλήρωσε με υποτροφία λόγω της επιδόσεώς του (πρώτος στη βαθμολογία). Η κύρια συνεισφορά της Διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα σημεία: 1) Στον τρόπο με τον οποίο οι κόμβοι της εφοδιαστικής αλυσίδας θα συντονίσουν τις στρατηγικές τους, με σκοπό να επιτύχουν καλύτερες ατομικές απολαβές, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύναψη συμβολαίων, 2) Στην ανάπτυξη και μελέτη ενός νέου πλαισίου από τη Θεωρία Παιγνίων για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο οποίο εξετάζεται η επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, με σκοπό να επιτευχθούν καλύτερα ατομικά κέρδη για όλους τους κόμβους, 3) Στην απόδειξη ότι ο πλήρης συντονισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι εφικτός, ακόμα και όταν υπάρχει ασυμμετρία στην πληροφορία που διαθέτουν οι κόμβοι. Επιπλέον, το επιστημονικό έργο του κ. Δημήτρη Ζήση αποτελείται από μια δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό “Omega: The International Journal of Management Science” και πληθώρα εργασιών σε διεθνή συνέδρια (π.χ. EURO, EURO-INFORMS, SMMSO).

 

Στις 12 Οκτωβρίου 2015, ο κ. Ηλίας Λυμπερόπουλος ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Ηλίας Λυμπερόπουλος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γιώργο Ιωάννου παρουσίασε και υποστήριξε τη διατριβή του «Μοντελοποίηση της online κοινωνικής μετάδοσης μέσω της θεωρίας των πολύπλοκων προσαρμοστικών συστημάτων και μοντέλων νευρωνικών δικτύων βασισμένων στη δυναμική του εγκεφάλου». Ο κ. Ηλίας Λυμπερόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (ΜΒΑ International) του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το εν λόγω πρόγραμμα αποφοίτησε ως Αριστούχος και κατετάγη πρώτος στα τμήματα μερικής και πλήρους φοίτησης. Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει ηγετικούς ρόλους στην υλοποίηση  στρατηγικών έργων πληροφορικής στους τομείς ρομποτικής, συστημάτων ERP, τεχνολογιών διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών, τηλεματικής στο χώρο των μεταφορών και εφοδιαστικών αλυσίδων, και τραπεζικών συστημάτων.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εφαρμογή των πολύπλοκων προσαρμοστικών συστημάτων, νευρωνικών δικτύων, τεχνητής νοημοσύνης και μαθηματικής βιολογίας, στην μοντελοποίηση δυναμικών κοινωνικών διαδικασιών και αναδυόμενων κοινωνικών φαινομένων.  Η κύρια συνεισφορά της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Ηλία Λυμπερόπουλου συνίσταται στη μοντελοποίηση της online κοινωνικής μετάδοσης με τρόπο που αντιμετωπίζει: 1) Τον μεγάλο αριθμό,  ετερογένεια, και συμπεριφορική πολυπλοκότητα των διασυνδεμένων ατόμων στα online κοινωνικά δίκτυα. 2) Την τοπολογική  πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία των κοινωνικών δικτύων. 3) Τις ισχυρές, μη γραμμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών οι οποίες επηρεάζονται από θόρυβο και τυχαιότητα. 4) Την μη ισορροπία των κοινωνικών δυναμικών φαινομένων. 5) Τα χαρακτηριστικά ανοιχτού συστήματος των online κοινωνικών δικτύων μέσω των οποίων υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ δικτύου και εξωτερικού περιβάλλοντος. 6) Τις δυσκολίες πρόβλεψης εξέλιξης δυναμικών φαινομένων σε κατάσταση μη-ισορροπίας. Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε μεθοδολογία, η οποία βασιζόμενη στη θεωρία των πολύπλοκων προσαρμοστικών συστημάτων ανταπεξέρχεται στις ιδιομορφίες μελέτης και μοντελοποίησης των δυναμικών αλληλεπιδράσεων χρηστών και των μακροσκοπικών φαινομένων που προκύπτουν μέσα από αυτές υπό την παρουσία ή όχι εξωτερικών επιρροών. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας στην μελέτη της online κοινωνικής μετάδοσης οδήγησε στην εξέταση και ανάλυση του φαινομένου μέσα από την προοπτική της νευροεπιστήμης και της εισαγωγής ενός ισομορφισμού μεταξύ της δυναμικής των κοινωνικών δικτύων και της δυναμικής δικτύων νευρώνων ολοκλήρωσης και πυροδότησης. Ως εκ τούτου η Διδακτορική Διατριβή εισάγει ένα πρωτότυπο μοντέλο για την online κοινωνική μετάδοση το οποίο βασίζεται σε τρεις πηγές θετικής και αρνητικής επιρροής: i) Την αυτοπαραγόμενη, ii) τη διαπροσωπική, και iii) την εξωτερική. Το προτεινόμενο μοντέλο αναπαράγει με ακρίβεια πρότυπα συλλογικής δραστηριότητας προερχόμενα από την απόκριση των χρηστών σε διαφόρων μορφών ερεθίσματα. Η συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων του  μοντέλου σε συνάρτηση με αυτή μοντέλων αναφοράς δείχνει ότι αυτό υπερτερεί σημαντικά στην ακρίβεια αναπαραγωγής πραγματικών προτύπων online δραστηριότητας. Με την προσθήκη στοχαστικών συνιστωσών το εν λόγω μοντέλο επεκτάθηκε ώστε να αναπαράγει με ακρίβεια πρότυπα μετάδοσης online πληροφορίας, δείχνοντας ότι αυτά εξαρτώνται από i) τη χρονική δομή, ii) ισχύ, και iii) το λόγο σήματος-θορύβου των ενδογενών και εξωγενών ερεθισμάτων που επηρεάζουν τους χρήστες ενός online κοινωνικού δικτύου. Η μελέτη και μοντελοποίηση της online κοινωνικής δραστηριότητας μέσω της παραπάνω προσέγγισης επεκτάθηκε περαιτέρω με την δημιουργία ενός προβλεπτικού μοντέλου ικανού να παράγει ακριβείς προβλέψεις σχετικά με τη διάδοση online περιεχομένου σε i) βραχυπρόθεσμους, ii) μεσοπρόθεσμους, και iii) μακροπρόθεσμους χρονικούς ορίζοντες. Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Information Sciences), σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με σύστημα κριτών (π.χ. 12th IFIP conference on e-Business, e-Services and e-Society, XXXV Sunbelt conference of the International Network of Social Network Analysis) και έχουν παρουσιασθεί ως posters σε PhD schoolsworkshops (π.χ. 3rd PhD School onMathematical Modeling of Complex Systems”, 5th PhD School onMathematical Modeling of Complex Systems”). Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ο κος Ηλίας Λυμπερόπουλος βραβεύθηκε με το Best Paper Award από την οργανωτική επιτροπή του 12th IFIP conference on e-Business, e-Services and e-society, με το John S. Nicolis Prize για το καλύτερο poster στο 3rd PhD School onMathematical Modeling of Complex Systems”, καθώς και με Honorable Mention Poster Award στο 5th PhD School onMathematical Modeling of Complex Systems”.      

 

-Στις 14 Μαϊου 2015, η κα Εύα Γκουτζαμάνη ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Η κα. Εύα Γκουτζαμάνη με επιβλέποντα Καθηγητή τον κ. Σπύρο Λιούκα, παρουσίασε και υποστήριξε τη Διατριβή της με τίτλο «Η αλληλόδραση των αποκλίσεων ταυτότητας και φήμης και η επίδρασή τους στην εμπιστοσύνη ως προς τις επιχειρήσεις».

 Η κα Εύα Γκουτζαμάνη είναι διπλωματούχος Επικοινωνιολόγος του τμήματος ΜΜΕ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην επιχειρηματική επικοινωνία και στρατηγική από το S.I. Newhouse School of Public Communications, Syracuse University, ΝΥ, USA. Επαγγελματικά τα τελευταία έξι χρόνια είναι υπεύθυνη επικοινωνίας και ανθρώπινων πόρων σε όμιλο εταιρειών του εξωτερικού με έδρα το Λίβανο.

Η κύρια συνεισφορά της Διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: i) Πραγματεύεται τις έννοιες άυλων στρατηγικών πόρων όπως η εταιρική ταυτότητα, η φήμη και η εμπιστοσύνη στον οργανισμό, έννοιες που εντάσσονται στο άυλο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, και αναδεικνύει τις διαστάσεις τους αναλύοντας πολλαπλά στοιχεία για κάθε μία, ii) Διερευνά τη σύγκλιση ή απόκλιση των αντιλήψεων εσωτερικών και εξωτερικών συμμετόχων, ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι αυτό που στο εσωτερικό μιας επιχείρησης προσλαμβάνεται ως ταυτότητα και φήμη μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την άποψη που οι εξωτερικές ομάδες έχουν για τα ίδια χαρακτηριστικά, iii) Παρέχει πρωτότυπα αποτελέσματα ως προς τις σχέσεις εμπιστοσύνης με την ταυτότητα και φήμη, και άλλες μεταβλητές της επιχείρησης, iv) Σε θεωρητικό επίπεδο αντλεί από διάφορα θεωρητικά σχήματα για να εξηγήσει τις βασικές έννοιες της ταυτότητας και φήμης,  και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, v) Σε πρακτικό επίπεδο προσεγγίζει ολιστικά τις ανάγκες μιας επιχείρησης καλύπτοντας τρεις κεντρικούς πυλώνες: ταυτότητα, φήμη και εμπιστοσύνη, vi) Εγείρει επίσης πρακτικά ερωτήματα σχετικά με τις υπάρχουσες αντιλήψεις σημαντικών συμμετόχων (stakeholder groups) μέσα και έξω από την επιχείρηση, για τις αντιλήψεις που έχει η κάθε ομάδα για τα χαρακτηριστικά ταυτότητας και φήμης, καθώς και για το τι πιστεύει πως η άλλη ομάδα βλέπει τα ίδια χαρακτηριστικά.

 

-Στις 14 Μαϊου 2015, o κ. Βασίλειος Καρακόιδας ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Βασίλειος Καρακόιδας, με επιβλέποντα Καθηγητή τον κ. Διομήδη Σπινέλλη, παρουσίασε και υποστήριξε τη Διατριβή του με τίτλο «Ενσωμάτωση Γλωσσών Ειδικού Πεδίου με Γενικές Γλώσσες Προγραμματισμού»

 

Ο κ. Βασίλειος Καρακόιδας είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τον σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας διαφόρων εταιριών της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Η κύρια συνεισφορά της Διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα:

1) ο σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας γλώσσας προγραμματισμού, η οποία αποτελεί επέκταση της Java, και επιτρέπει την ενσωμάτωση Γλωσσών Ειδικού Πεδίου με την χρήση τμημάτων στον μεταγλωττιστή,

2) παρέχει πρότυπες υλοποιήσεις για τις Κανονικές Εκφράσεις και SQL,

3) παρέχει τους μηχανισμούς για να επιτευχθούν βελτιώσεις απόδοσης και ασφάλειας κατά την διάρκεια της μεταγλώττισης.

Κατά την διάρκεια της Διατριβής ο κ. Καρακόιδας τιμήθηκε από τον εκδοτικό οίκο Emerald με το βραβείο "Highly Commended Paper”, ενώ μέρος της Διατριβής ενισχύθηκε από το πρόγραμμα ΠΕΒΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

2014


Στις 22 Οκτωβρίου 2014 ο κ. Παναγιώτης Κυριαζής ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του  Τμήματος. Ο κ. Παναγιώτης Κυριαζής με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γιώργο Ιωάννου, παρουσίασε και υποστήριξε τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο "ΣΥΝ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  (CO-OPETITION) ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 3PL ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ". Ο κ. Παναγιώτης Κυριαζής είναι Διπλωματούχος Φυσικός του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο εισήχθη ως Αριστούχος ΑΕΙ από το Τμήμα Φυσικής. Είναι κάτοχος (Αριστούχος)  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα  «Business Mathematics» του Διαπανεπιστημιακού  Προγράμματος που διοργανώνει το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τα Τμήματα  Μαθηματικών και Οικονομικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επαγγελματικά τα τελευταία 10 χρόνια διευθύνει μια πολυεθνική εταιρεία στο χώρο των Μεταφορών. Η κύρια συνεισφορά της Διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: 1) στην ανάπτυξη και μελέτη παιγνίου με εφαρμογή στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπου όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται την ίδια χρονική στιγμή και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με την υπάρχουσα περιπτωσιολογία, 2) στην ανάπτυξη παιγνίου, στην εφοδιαστική αλυσίδα, πέραν των δυο χρονικών στιγμών, έτσι ώστε σε μακροχρόνιες συνεργασίες να επέρχεται συντονισμός  χωρίς να είναι απαραίτητη η σύναψη συμβολαίων, 3) στην επέκταση του παιγνίου των δυο χρονικών στιγμών και εφαρμογή του Συν-ανταγωνισμού στην λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, 4) στη Μελέτη και σύγκριση του Συν-ανταγωνισμού με την περίπτωση των καρτέλ, όπου έχουμε την εφαρμογή της απόλυτης συνεργασίας.

Στις 22 Οκτωβρίου 2014 η κα. Μαρία Φωτάκη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα. Μαρία Φωτάκη με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Σπύρο Λιούκα παρουσίασε και υποστήριξε τη Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο "Σύζευξη Συμμόρφωσης και Αξιών: Μια Σφαιρική Θεώρηση της Αποτελεσματικής Εταιρικής Διακυβέρνησης". Η κα. Φωτάκη είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (MBA International) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου. Η κύρια συνεισφορά της Διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: 1) H διατριβή ανέδειξε τις συνιστώσες της ουσιαστικής εταιρικής διακυβέρνησης χρησιμοποιώντας δεδομένα από το ελληνικό περιβάλλον. Απέδειξε ότι η δήλωση συμμόρφωσης με τις «τυπικές» πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές θεσπίζονται στους κώδικες βέλτιστης πρακτικής, δεν ισοδυναμεί με επιτυχή υλοποίηση, ήτοι ‘καλή εταιρική διακυβέρνηση’ στην πράξη. Πιο συγκεκριμένα, η διατριβή επιβεβαίωσε ότι οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες εμφανίζονται να «συμμορφώνονται ως προς το γράμμα αντί για το πνεύμα» της εταιρικής διακυβέρνησης, ήτοι να αποσυνδέουν δηλώσεις και πράξεις στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Έτσι, η παρούσα Διατριβή αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των ευρέως χρησιμοποιούμενων δεικτών εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίοι, ως επί το πλείστον, βαθμολογούν τις επιδόσεις των εταιρειών στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης αποκλειστικά με βάση το βαθμό συμμόρφωσης των εταιρειών με τις «τυπικές» ρυθμίσεις. 2) Ανέδειξε το ρόλο των αντιλήψεων των στελεχών αναφορικά με τη χρησιμότητα του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης στον καθορισμό του βαθμού αποσύνδεσης δήλωσης και πράξης στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Ήτοι, όταν η επιχείρηση «βιώνει» τις αξίες της εταιρικής διακυβέρνησης, τότε είναι περισσότερο πιθανόν να εφαρμόζει στην πράξη όσα δηλώνει και, έτσι, να επιτυγχάνει υψηλότερο επίπεδο ουσιαστικής εταιρικής διακυβέρνησης. 3) Διέκρινε και ταυτόχρονα ανέδειξε το σημαντικό ρόλο των βασικών αξιών της επιχείρησης στην επίτευξη αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, η Διατριβή διαπίστωσε ότι όσο περισσότερο είναι  προσανατολισμένη η επιχείρηση σε ηθικές αξίες και στη δημιουργία συνεκτικών δεσμών μεταξύ των διαφόρων συμμετόχων της τόσο υψηλότερο το επίπεδο αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης. Επίσης, η Διατριβή  υπέδειξε ότι η καλή εταιρική διακυβέρνηση δεν περιορίζεται σε μία τυπική άσκηση συμμόρφωσης με κώδικες βέλτιστης πρακτικής, αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευρύτερη εταιρική κουλτούρα. 4) Η Διατριβή επιβεβαίωσε ότι μόνο η ουσιαστική εταιρική διακυβέρνηση προσδίδει αξία στην επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, η Διατριβή απέδειξε ότι όσο υψηλότερο το επίπεδο ουσιαστικής εταιρικής διακυβέρνησης, ήτοι, όσο περισσότερο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υπεύθυνα τους μετόχους και τους συμμετόχους τους, τόσο περισσότερο θα αναλαμβάνουν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο πεδίο του περιβάλλοντος και των εργαζομένων. Προσεγγίζοντας με τον τρόπο αυτό την καλή εταιρική διακυβέρνηση, ήτοι λαμβάνοντας υπόψιν την ουσιαστική υλοποίηση εκ μέρους της επιχείρησης, η παρούσα Διατριβή έδωσε μία άλλη οπτική στην προσέγγιση και μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εταιρικής διακυβέρνησης αναδεικνύοντας άλλους παράγοντες πέραν της συμμόρφωσης με τις τυπικές ρυθμίσεις. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, όπως, British Academy of Management Conference, 10th Anniversary Conference of the ICCR (International Centre for Corporate Social Responsibility), Hellenic Corporate Governance Council Conference on Corporate Governance.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 η κα Χρυσή Μαρκοπούλου ανακηρύχθηκε διδάκτορας του  Τμήματος. Η κα Χρυσή Μαρκοπούλου με επιβλέπων τον Καθηγητή Απόστολο Ρεφενέ, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Ανάπτυξη Υποδειγμάτων Συσχέτισης με Εφαρμογή Στην Διαχείριση Κινδύνου". Η κα  Χρυσή Μαρκοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη  Διοικητική των Επιχειρήσεων (MBA International) με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Μηχανική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: 1) Στην δημιουργία ενός μη παραμετρικού μέτρου τεκμαιρόμενης συσχέτισης (Model Free Implied Correlation – MFIC) που λαμβάνει υπόψη το ασφάλιστρο πρόωρης εξάσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης Αμερικάνικου τύπου (American options), 2) Στην διατύπωση των ιδιοτήτων της κατανομής του ασφαλίστρου κινδύνου συσχέτισης και στο εμπειρικό αποτέλεσμα ότι κατά την διάρκεια χρηματοπιστωτικών κρίσεων τα μέτρα της πραγματοποιηθείσας και τεκμαιρόμενης συσχέτισης αυξάνονται, ενώ αντίθετα, το ασφάλιστρο κινδύνου συσχέτισης μειώνεται, 3) Στην δημιουργία επενδυτικής στρατηγικής που εκμεταλλεύεται τις ημερήσιες μεταβολές του MFIC και, εν απουσία κόστη συναλλαγών, αποφέρει σημαντικά επενδυτικά κέρδη, 4) Στη μοντελοποίηση της εξέλιξης του MFIC βάσει εναλλακτικών οικονομετρικών υποδειγμάτων και στο εμπειρικό αποτέλεσμα ότι η εξέλιξη του MFIC είναι προβλέψιμη ενώ, δεδομένων των υπαρχόντων περιορισμών που θέτουν τα κόστη συναλλαγών, η αγορά παραγώγων του δείκτη S&P 100 είναι αποτελεσματική, 5) Στην διατύπωση οικονομετρικής μεθοδολογίας για την μοντελοποίηση του πραγματοποιηθέντα δείκτη αντιστάθμισης για δύο κατηγορίες περιουσιακών αγαθών και στο εμπειρικό αποτέλεσμα ότι η εξέλιξη του δείκτη είναι προβλέψιμη. Η παρούσα διδακτορική έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 η κα Φραϊδάκη Κατερίνα ανακηρύχτηκε διδάκτορας του τμήματος. Η κα Φραϊδάκη με επιβλέποντες καθηγητές τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Διερεύνηση του ρόλου των διαφορετικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) ως πηγές αναζήτησης πληροφοριών: οι περιπτώσεις της προ-αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών και της αναζήτησης πληροφοριών για θέματα υγείας». Η κυρία Φραϊδάκη έχει σπουδάσει στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (ADMIS) από το London School of Economics (LSE). Η κύρια συνεισφορά της διατριβής είναι:  (1) Mελετά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πηγές πληροφόρησης και εντάσσει την κοινωνική δικτύωση στο πεδίο της αναζήτησης πληροφοριών (information acquisition process). (2) Για πρώτη φορά αναπτύσσει τυπολογία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) βασιζόμενη στο χαρακτηριστικό της ως πηγή πληροφόρησης. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιεί την μεταβλητή "σκοπός χρήσης" (purpose of use) και βασιζόμενη στη θεωρία του "purpose and gratification" ορίζει τους διαφορετικούς τύπους κοινωνικής δικτύωσης και τα βασικά τους χαρακτηριστικά τους. (3) Διερευνά τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη χρήση των διαφορετικών πηγών πληροφόρησης σε δυο διαφορετικά περιβάλλοντα: το εμπορικό και το μη εμπορικό. (4) Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του εμπορικού περιβάλλοντος χρησιμοποιεί ως περίπτωση εφαρμογής την προ-αγοραστική συμπεριφορά και μελετά τα χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν την χρηση των διαφορετικών τύπων κοινωνικής δικτύωσης κατα τη διάρκεια αναζήτησης πληροφοριών. (5) Επίσης, στα πλαίσια του μη εμπορικού περιβάλλοντος χρησιμοποιεί ως περίπτωση εφαρμογής την αναζήτηση πληροφοριών για θέματα υγείας.  (6) Επεκτείνει την βιβλιογραφία της ηλεκτρονικής υγείας (e-health), μελετώντας τον ρόλο των διαφορετικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα μελετά τις διαφορές που υφίστανται στην αναζήτηση πληροφορίας, ανάλογα με τον ρόλο που έχει ο αναζητών την πληροφορία και το είδος της πληροφορίας που αναζητά. Αποτελέσματα της έρευνας έχουν παρουσιασθεί και βραβευτεί σε εθνικά και διεθνή συνέδρια (EMAC, MCIS, The international healthcare social media and web 2.0 conference, HCII, IFIP, UK Conf of Social Media, International Service Research Conference etc)

Στις 5 Ιουνίου 2014 η κα Ευπραξία Ζαμάνη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Ζαμάνη, με επιβλέπων τον καθηγητή Γιώργο Γιαγλή, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: "User Experience with Portable IT Artefacts. Affective Attributes of Tablets and their Role in Sensemaking". Η κα Ζαμάνη έχει σπουδάσει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Μουσειολογία από το University of Leicester, UK, και μεταπτυχιακό τίτλο στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: 1) Συστηματική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται και γίνεται αντιληπτή η εμπειρία χρήσης με φορητά υπολογιστικά συστήματα, και ειδικότερα με ταμπλέτες. Ειδικότερα, εξετάζεται η διάδραση και η εννοιολογική δόμηση τόσο της θετικής εμπειρίας, όσο και αρνητικής, εξετάζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χρήστης στα πλαίσια της διάδρασής του. Έτσι, συνεισφέρει νέα γνώση στον ερευνητικό χώρο της εμπειρίας χρήσης νέων τεχνολογιών μετά το στάδιο υιοθέτησης τους και στον χώρο εξέτασης πρακτικών αντίστασης και μη αποδοχής, προσφέροντας την οπτική του ατομικού χρήστη και σε αγνωστικιστικά πλαίσια διάδρασης. 2) Συστηματική ανάλυση των κυρίων συστατικών της εμπειρίας χρήσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην απόδοση νοήματος, την σχέση του χρήστη με το πληροφοριακό σύστημα, και την επικοινωνία της αξιολόγησης της εμπειρίας 3) Εξέταση του αντίκτυπου του λειτουργικού συστήματος στην εμπειρία χρήσης και στην απόδοση νοήματος σε ό,τι αφορά την διεπαφή επαφής. Με αυτό τον τρόπο, υποστηρίζει αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες, προσφέροντας μια βάση για την εξέταση και άλλων πληροφοριακών συστημάτων που βασίζονται στην τεχνολογία αφής. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (π.χ. International Conference on Information Systems - ICIS, Hawaii International Conference on System Sciences - HICSS, International Conference on Mobile Business - ICMB), έχοντας λάβει διακρίσεις (Best Paper Award στο ICIS 2013 και Best Paper Award Nominee στο HICSS 2014). Η παρούσα διδακτορική έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ.

Στις 27 Μαρτίου 2014, ο κος Μητρόπουλος Δημήτριος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Μητρόπουλος, με επιβλέπων τον καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ασφαλούς Λογισμικού". Ο κος Μητρόπουλος έχει σπουδάσει στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στην πρόταση μιας δυναμικής μεθόδου "εκμάθησης" (Denning, 1987) που προστατεύει διαδικτυακές εφαρμογές από επιθέσεις ένεσης κώδικα με τη χρήση «υπογραφών». Αυτό επετεύχθη ακολουθώντας τα εξής βήματα: (1) την μελετή των υφιστάμενων προσεγγίσων και τον προσδιορισμό των θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών τους, (2) την ανάλυση ενός οικοσυστήματος λογισμικού αποτελούμενου από αλληλοεξαρτώμενες εκδόσεις εφαρμογών και παρατήρηση του πως οι αδυναμίες του λογισμικού που οδηγούν σε επιθέσεις ένεσης κώδικα, εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, (3) χρησιμοποίηση μιας μινιμαλιστικής σχεδιαστικής φιλοσοφίας για τον καθορισμό των βασικών οντοτήτων του προβλήματος που οδηγεί στις επιθέσεις ένεσης κώδικα, (4) υλοποίηση της μεθόδου για διαφορετικές μελέτες περίπτωσης (αντιμετώπισης διαφορετικών υποκατηγοριών επιθέσεων ένεσης κώδικα) και (5) αξιολόγηση των αντίστοιχων εργαλείων ως προς την αποτελεσματικότητά τους αλλά και ως προς το κόστος εκτέλεσης τους μέσω διαφορετικών πειραματικών διαδικασιών.Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Computers & Security, Information Management and Computer Security) και συνέδρια (LASER Workshop, the International Working Conference on Mining Software Repositories, the Mediterranean Conference on Information Systems). Κατά τη διάρκεια της διατριβής του ο κος Μητρόπουλος τιμήθηκε από τον εκδοτικό οίκο Emerald με το βραβείο "Highly Commended Paper", και από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου LASER με το βραβείο "LASER Workshop Scholarship". Η παρούσα διδακτορική έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ.

Στις 23 Ιανουαρίου 2014 η κα Εριφίλη-Χριστίνα Χατζοπούλου ανακηρύχθηκε  διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Εριφίλη-Χριστίνα Χατζοπούλου με επιβλέπων τον Καθηγητή Σπυρίδωνα Λιούκα, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Πλεονάζοντες οικονομικοί πόροι επιχειρηματικών μονάδων: η σχέση τους με τον εταιρικό έλεγχο, την αυτονομία των επιχειρηματικών μονάδων και σχεσιακά χαρακτηριστικά των managers". Η κα Εριφίλη-Χριστίνα Χατζοπούλου έχει σπουδάσει στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Εξετάζει την αποτελεσματικότητα των επίσημων μηχανισμών ελέγχου χρησιμοποιώντας ως δείκτη τους πλεονάζοντες οικονομικούς πόρους της επιχειρηματικής μονάδας. Συγκεκριμένα, εξετάζει την επίδραση των επίσημων μηχανισμών ελέγχου στους πλεονάζοντες οικονομικούς πόρους της επιχειρηματικής μονάδας, θεωρώντας τη συγκέντρωση των τελευταίων ως ένδειξη μη-ευθυγράμμισης των συμφερόντων της επιχειρηματικής μονάδας με τα συμφέροντα των κεντρικών γραφείων. (2) Εξετάζει την επίδραση της αυτονομίας της επιχειρηματικής μονάδας στην αποτελεσματικότητα των επίσημων μηχανισμών ελέγχου και την ευθυγράμμιση των συμφερόντων της επιχειρηματικής μονάδας με τα συμφέροντα των κεντρικών γραφείων. (3) Εξετάσει αν η εφαρμογή κοινωνικών ελέγχων ενισχύει την αποτελεσματικότητα των επίσημων μηχανισμών ελέγχου. (4) Εξετάζει την επίδραση του βαθμού δικτύωσης των στελεχών της επιχειρηματικής μονάδας εντός της εταιρείας και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνουν από τα κεντρικά γραφεία στην αποτελεσματικότητα των επίσημων μηχανισμών ελέγχου.

2013


Στις 13 Νοεμβρίου 2013 ο κος Γκούρας Αθανάσιος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Γκούρας με επιβλέπων τον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Νικολάου, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «Κριτήρια Επιλογής Φορέων Αλλαγής: Ο ρόλος και η συνεισφορά τους στην διαμόρφωση απόψεων απέναντι στην αλλαγή και στην επιτυχή έκβασή της». Ο κύριος Γκούρας έχει σπουδάσει στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το ίδιο πανεπιστήμιο. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Η έρευνα εντάχθηκε και υποστηρίχθηκε σε όλη της τη διάρκεια από το θεωρητικό μοντέλο του Ajzen (1991), τη θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς, που ανέδειξε συγκεκριμένους παράγοντες που προβλέπουν τις συμπεριφορές και στη συνέχεια τα αποτελέσματα της δράσης αυτής. (2) Οι περισσότεροι ερευνητές εξαντλούσαν τις ερευνητικές τους προσπάθειες σε απαρίθμηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο φορέας αλλαγής χωρίς να υπεισέρχονται σε μεθόδους αξιολόγησης αυτών των ικανοτήτων. (3) Στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι μπορεί ορισμένοι μέσα στον οργανισμό να διαθέτουν τόσο τις ικανότητες όσο και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας για να διατελέσουν φορείς αλλαγής αλλά να μην προτίθενται να δράσουν υπέρ αυτής εάν δεν συντρέχουν ορισμένοι λόγοι, όπως εάν δεν αναμένουν οφέλη από αυτή, εάν δεν θεωρούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και εάν έχουν την πεποίθηση ότι η αλλαγή δεν θα επιτευχθεί. (4) Εξαιτίας της κεντρικής θέσης των απόψεων και στάσεων απέναντι στις συμπεριφορές των φορέων αλλαγής, η παρούσα έρευνα φαίνεται να συνεισφέρει επίσης στην ουσιαστική διαφώτιση και επέκταση της έννοιας των απόψεων απέναντι στην αλλαγή (attitudes to change). (5) Η επίδραση ορισμένων μεταβλητών φαίνεται να ισχυροποιεί τη συνολική επίδραση των προβλεπτικών παραγόντων στην ερμηνεία των συμπεριφορών που συνεισφέρει στη διαμόρφωση του δικτύου των σχέσεων των συμπεριφορών αυτών (relationship network) επεκτείνοντας τις δυνατότητες του θεωρητικού υπόβαθρου. (6) Οι φορείς αλλαγής αποδείχθηκαν από την έρευνα ότι αποτελούν ανεξάρτητο και διακριτό ρόλο στην εργασιακή πραγματικότητα και την οργανωσιακή αλλαγή καθώς διαπιστώθηκε ότι οι συμπεριφορές τους φέρνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην οργανωσιακή αλλαγή και υιοθετούν πιο εξειδικευμένες συμπεριφορές και ικανότητες. (7) Η δημιουργία και η χορήγηση τεστ αξιολόγησης υποθετικών καταστάσεων θα μπορέσει να συντελέσει στην αρχική επιλογή ορισμένων υποψηφίων για το ρόλο αυτό και στη συνέχεια μέσω προσωπικής συνέντευξης ή κέντρου αξιολόγησης να επιλεγούν τα άτομα που θα διατελέσουν το ρόλο αυτό. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (π.χ. European Association of Work and Organizational Psychologists Conference-EAWOP, British Academy of Management-BAM, International Testing Conference-ITC). Η παρούσα διδακτορική έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ.

Στις 13 Νοεμβρίου 2013 η κα Ευθυμία Κόρρα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Ευθυμία Κόρρα με επιβλέπων τον Καθηγητή Σπύρο Λιούκα, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία στρατηγικών αλλαγών". Η κα Ευθυμία Κόρρα είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (MBA International) του διατμηματικού προγράμματος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με τη συμμετοχή των τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: 1)Στην προσέγγιση της αλλαγής από εναλλακτικές θεωρητικές οπτικές, με έμφαση στη θεώρησή της ως πρακτικής, εστιάζοντας σε αυτό που οι επιχειρήσεις κάνουν για να υλοποιήσουν μια στρατηγική αλλαγή 2) Στην αντιμετώπιση της επιτυχίας της στρατηγικής αλλαγής ως πολυδιάστατης έννοιας με ενδιάμεσες και καταληκτικές μεταβλητές. Ως ενδιάμεσες μεταβλητές εξετάζει την επιτυχία στη διοίκηση του έργου και την αποδοχή της στρατηγικής αλλαγής, ενώ ως τελική την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης 3) Στην ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία μιας στρατηγικής αλλαγής, όπως του περιεχομένου της αλλαγής, των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση (ηγεσία, εργαζόμενοι, σύμβουλοι), των δράσεων αρχικού σχεδιασμού αλλά και του αυτοσχεδιασμού στην πορεία υλοποίησης, την παρακολούθηση υλοποίησης, των διεπιχειρησιακών δικτύων καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος 4) Στην εξέταση της αλληλεπίδρασης του αυτοσχεδιασμού με τον σχεδιασμό και των δύο διαφορετικών στυλ ηγεσίας (συναλλακτικού, μετασχηματιστικού) μεταξύ τους στην επιτυχία στρατηγικών αλλαγών.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 η κα Ανδριάνα Δημακοπούλου ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Ανδριάνα Δημακοπούλου με επιβλέπουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: "Αξιολόγηση επενδύσεων σε έργα πληροφοριακής τεχνολογίας (ΙΤ projects) με την προσέγγιση της Θεωρίας των Εμπράγματων Δικαιωμάτων (Real Options Theory)". Για την ολοκλήρωση της διδακτορικής της διατριβής η κα Ανδριάνα Δημακοπούλου έλαβε υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Η κα Ανδριάνα Δημακοπούλου είναι αριστούχος απόφοιτος του τμήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο Master με διάκριση στη «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων» του Warwick Business School του Πανεπιστημίου Warwick στη Μ.Βρετανία. Για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού έλαβε υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα "Προποντίς". Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Επεκτείνει και υποστηρίζει τις ολιγάριθμες εμπειρικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη μελέτη της επίδρασης των εμπράγματων δικαιωμάτων στην επενδυτική συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών, επιβεβαιώνοντας οτι η παρουσία εμπράγματων δικαιωμάτων επηρεάζει σημαντικά την αξιολόγηση επενδυτικών έργων πληροφορικής (2) αποτελεί την πρώτη εμπειρική ποσοτική μελέτη η οποία εξετάζει το αν το μέγεθος της επίδρασης των εμπράγματων δικαιωμάτων μεταβάλλεται ανάλογα με τον τύπο μιας τεχνολογικής εφαρμογής που αξιολογείται. Η συγκεκριμένη μελέτη καλύπτει το σχετικό ερευνητικό κενό που έχει υπογραμμιστεί από τη βιβλιογραφία υποστηρίζοντας ότι η αξία των εμπράγματων δικαιωμάτων είναι μεγαλύτερη για συγκεκριμένους τύπους τεχνολογικών εφαρμογών (π.χ. μεγάλης κλίμακας έργα με στρατηγικό χαρακτήρα που υποστηρίζουν ένα πλήθος εφαρμογών) και όχι για όλους τους τύπους, (3) συνεισφέρει στον κλάδο της αξιοποίησης των εμπράγματων δικαιωμάτων για την αξιολόγηση έργων πληροφορικής μέσω του ότι μελετά και αναγνωρίζει τους τεχνολογικούς και οργανωσιακούς παράγοντες που επιδρούν θετικά στην αναγνώριση και τη δημιουργία των εμπράγματων δικαιωμάτων σε ένα τεχνολογικό έργο πληροφορικής, (4) έχει συνεισφορά στο σχετικό ερευνητικό κενό και πεδίο που σχετίζεται με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών από τις επιχειρήσεις (IT innovation adoption), επιβεβαιώνοντας εμπειρικά το μεσολαβητικό ρόλο που έχει το δικαίωμα επέκτασης μιας εφαρμογής (growth option) στην επίδραση συγκεκριμένων τεχνολογικών και οργανωσιακών παραγόντων, (5) εξετάζει εμπειρικά την αξία των εμπράγματων δικαιωμάτων στην περίπτωση της RFID τεχνολογίας, επεκτείνονας τις πολύ λίγες σχετικές συμπεριφορικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί. Η συγκεκριμένη διατριβή προτείνει μια ταξινόμηση των RFID έργων βάσει τριών παραμέτρων και αποδεικνύει εμπειρικά ότι η μέθοδος των εμπράγματων δικαιωμάτων έχει αξία και γίνεται αντιληπτή από τα διοικητικά στελέχη μόνο σε μερικές κατηγορίες RFID έργων, (6) τέλος, αναπτύσσει ένα παραμετρικό και δυναμικό μοντέλο αξιολόγησης επενδύσεων σε RFID εφαρμογές το οποίο μπορεί να αποτελέσει έναν προθάλαμο για την εφαρμογή και αξιοποίηση των εμπράγματων δικαιωμάτων με τη χρήση ποσοτικών μαθηματικών μοντέλων. Η διατριβή αποτελεί πρωτότυπη και ουσιαστική συμβολή στη γνώση του θέματος που πραγματεύεται και τα αποτελέσματά της έχουν δημοσιευθεί σε βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων (π.χ. International Conference on Real Options) που σχετίζονται άμεσα με τη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 ο κος Ιωάννης Σωτηρόπουλος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Ιωάννης Σωτηρόπουλος με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Δαμιανό Χατζηαντωνίου, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Ενοποίηση σχεσιακών δεδομένων και ροών δεδομένων για υποστήριξη αναλυτικών εφαρμογών πραγματικού χρόνου”. Ο κος Ιωάννης Σωτηρόπουλος έχει σπουδάσει στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Δικτυοκεντρικά Συστήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Η διδακτορική διατριβή εντάσσεται στα ευρύτερα γνωστικά πεδία των Βάσεων Δεδομένων, των Ροών Δεδομένων, της Επιχειρηματικής Ευφυΐας και της Ανάλυσης Δεδομένων. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Μοντελοποίηση τεχνικών και γλωσσών δήλωσης ερωτημάτων που επιτρέπουν την υποστήριξη εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων (analytics) σε πραγματικό χρόνο. (2) Ανάπτυξη και υλοποίηση επεκτάσεων στην γλώσσα SQL που επιτρέπουν την ενοποίηση σχεσιακών δεδομένων και ροών δεδομένων για την υποστήριξη συνεχών ερωτημάτων που περιλαμβάνουν πολλαπλές συναθροίσεις από ροές δεδομένων (stream aggregates), πολλαπλές πηγές ροών δεδομένων και συσχετισμένες συναθροίσεις (correlated aggregates). (3) Ανάπτυξη τεχνικής δήλωσης αναφορών (reports) που ενσωματώνουν σχεσιακά δεδομένα και ροές δεδομένων και ομοιάζει με τον τρόπο χρήσης υπολογιστικών φύλλων (spreadsheets). (4) Υλοποίηση εργαλείου υπολογιστικών φύλλων για την δήλωση συνεχών ερωτημάτων που επιτρέπουν την ενοποίηση σχεσιακών δεδομένων και ροών δεδομένων για την υποστήριξη εφαρμογών λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. (5) Προδιαγράφει ένα πλαίσιο ενοποίησης (integration framework) Σχεσιακών Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και ετερογενών Συστημάτων Ροών Δεδομένων με βασική λειτουργιά την χρήση συναθροιστικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από ροές δεδομένων σε τυπικούς σχεσιακούς πίνακες. (6) Ανάπτυξη και υλοποίηση επεκτάσεων στα Σχεσιακά Συστήματα Βάσεων Δεδομένων  για την διαφανή ενοποίηση με ετερογενή Συστήματα Ροών Δεδομένων. (7) Ανάπτυξη και υλοποίηση πρωτοκόλλου επικοινωνίας/διεπαφής μεταξύ των Σχεσιακών Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και των Συστημάτων Ροών Δεδομένων που συμβάλει στην προτυποποίηση του τρόπου διαλειτουργικότητας τους (interoperability). (8) Ανάπτυξη και υλοποίηση επεκτάσεων στα Συστήματα Ροών Δεδομένων για την ενοποίηση με υπάρχοντα Σχεσιακά Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. (9) Ανάπτυξη και υλοποίηση επεκτάσεων στην γλώσσα SQL που επιτρέπουν την χρήση σχεσιακών δεδομένων και ροών δεδομένων μέσα στο πλαίσιο ενοποίησης Σχεσιακών Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και ετερογενών Συστημάτων Ροών Δεδομένων. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., Journal of Systems and Software), και σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνέδριών με σύστημα κριτών (π.χ., International Workshop on Business Intelligence for the Real-Time Enterprise, International Workshop on RFID Data Management, International Workshop on Ambient Intelligence, Media, and Sensing).

Την 1 Μαρτίου 2013 η κα Χατζή Σοφία του Χρήστου ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Χατζή Σοφία με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Νικολάου Ιωάννη παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Στελέχωση Ομάδων Εργασίας με Ανθρώπινο Δυναμικό: Ο Ρόλος των Ατομικών Διαφορών και των Διαδικασιών της Ομάδας  στη Μελέτη της Καινοτομίας". Η κα Χατζή Σοφία κατέχει δύο βασικούς  τίτλους σπουδών. Έχει σπουδάσει στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και στο τμήμα του Προγράμματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργανωσιακή και Οικονομική Ψυχολογία του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: 1) Στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου της ομαδικής αποτελεσματικότητας. Το IPESMO (INPUTS, PROCESSES-EMERGENT STATES, MEDIATORS, OUTPUTS) μοντέλο έρχεται να συμπληρώσει τα IPO (INPUTS-PROCESSES-OUTPUTS) και IMO (INPUTS-MEDIATORS-OUTPUTS) μοντέλα για την ομαδική αποτελεσματικότητα, και να διαφοροποιηθεί από αυτά στο ότι στα εν λόγω δεν λαμβάνεται υπόψη ο διαχωρισμός που υπάρχει ανάμεσα στις ενδοομαδικές διαδικασίες και αναδυόμενες καταστάσεις, και στο ότι τα προηγούμενα μοντέλα δεν  εξετάζουν μέσω ποιων μηχανισμών οι  ενδοομαδικές διαδικασίες και αναδυόμενες καταστάσεις προβλέπουν την καινοτομική συμπεριφορά των μελών της ομάδας, 2) Η διατριβή εξετάζει και ερμηνεύει το φαινόμενο της καινοτομικής συμπεριφοράς των μελών της ομάδας και της καινοτομίας της ομάδας χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα επίπεδα ανάλυσης: το ατομικό και το ομαδικό, η αναγκαιότητα των οποίων συχνά επισημαίνεται από τους ερευνητές, οι οποίοι διατείνονται ότι μία πολυεπίπεδη ανάλυση της έννοιας της καινοτομίας σε ομάδες θα ερμήνευε σωστά και πιο ολοκληρωμένα το φαινόμενο, 3) Έχει προσανατολισμό στην στελέχωση ομάδων εργασίας με ανθρώπινο δυναμικό. Προσπαθεί να διερευνήσει τον τρόπο συνάθροισης των ατομικών χαρακτηριστικών των μελών της ομάδας στο ομαδικό επίπεδο ανάλυσης και να εξετάσει ποιος τρόπος εγχειρηματοποίησης των μεταβλητών (το μέσο επίπεδο ή η διακύμανση) προβλέπει τις ενδοομαδικές διαδικασίες – αναδυόμενες καταστάσεις και τα διάφορα κριτήρια απόδοσης της ομάδας, 3) Κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ των ενδοομαδικών διαδικασιών της ομάδας και των αναδυόμενων καταστάσεων αυτής, ανακαλύπτοντας ποια ατομικά χαρακτηριστικά της σύνθεσης της ομάδας προβλέπουν τις δύο δομές του ομαδικού επιπέδου, 4) Λαμβάνει υπόψη τον ρόλο των ατομικών καταστάσεων των μελών της ομάδας στην πρόβλεψη της καινοτομικής τους συμπεριφοράς, και 5) Μεθοδολογικά, η παρούσα διατριβή πρωτοτυπεί διότι για την τεκμηρίωση της πολυεπίπεδης δομής των δεδομένων των μεταβλητών των ενδοομαδικών διαδικασιών-αναδυόμενων καταστάσεων και των κριτηρίων απόδοσης της ομάδας χρησιμοποίησε πολλούς IRR και IRA δείκτες. Επίσης, χρησιμοποίησε διαφορετικές πηγές στην αξιολόγηση των κριτηρίων απόδοσης τόσο της  καινοτομικής συμπεριφοράς των μελών μέσα στην ομάδα (peer ratings) όσο και των διαφόρων κριτηρίων απόδοσης της ομάδας (team members vs supervisors), και εξέτασε την επίδραση αυτών μέσω της CT-CM  (correlated trait-correlated method) ανάλυσης. Επίσης διερευνά την επίδραση της “common method variance” μέσω επιβεβαιωτικών αναλύσεων παραγόντων. Τέλος για τον έλεγχο των υποθέσεων πρωτοτυπεί, διότι χρησιμοποίησε μοντελοποίηση δομικών εξισώσεων (SEM). Για τη διδακτορική της διατριβή η κα. Χατζή Σοφία απέσπασε τιμητική υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και εν χώρια επιστημονικά συνέδρια, όπως και σε επιστημονικά περιοδικά (π.χ., International Journal of Organizational Analysis, 12th European Conference of Work & Organisational Psychology, Istanbul, Turkey, 14th National Conference of Psychological Research, Alexandroupoli, Greece).

Στις 13 Φεβρουαρίου 2013 ο κος Ιωάννης Κρασονικολάκης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Ιωάννης Κρασονικολάκης με επιβλέποντες την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη και τον Επίκουρο Καθηγητή Αδάμ Βρεχόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Τρισδιάστατο Διαδικτυακό Λιανεμπόριο: Πειραματική Διερεύνηση των Επιδράσεων της Διαδραστικής Αγοραστικής Διεπαφής-Ατμόσφαιρας Καταστήματος στη Συμπεριφορά του Χρήστη-Καταναλωτή». Ο κος Ιωάννης Κρασονικολάκης έχει σπουδάσει στο τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Στην ανάδειξη των στοιχείων και χαρακτηριστικών που καθοδηγούν τους χρήστες-καταναλωτές τρισδιάστατων διαδικτυακών περιβαλλόντων στη λήψη αποφάσεων και στην αγοραστική τους συμπεριφορά, (2) στη διερεύνηση και ομαδοποίηση των στοιχείων της ατμόσφαιρας καταστήματος στα τρισδιάστατα διαδικτυακά περιβάλλοντα, (3) στη διερεύνηση και ομαδοποίηση των κριτηρίων επιλογής καταστήματος στα τρισδιάστατα διαδικτυακά περιβάλλοντα, (4) στην ανάδειξη της δομής των τρισδιάστατων διαδικτυακών καταστημάτων ως ένα σημαντικό στοιχείο της ατμόσφαιρας το οποίο δεν ομαδοποιείται με κάποιο άλλο στοιχείο της ατμόσφαιρας, (5) στην ανάδειξη και μοντελοποίηση πέντε διακριτών τύπων δόμησης και των χαρακτηριστικών τους στα τρισδιάστατα διαδικτυακά περιβάλλοντα, (6) στην πειραματική διερεύνηση της επιρροής των διακριτών τύπων δόμησης σε συγκεκριμένες εκφάνσεις της συμπεριφοράς του καταναλωτή, (7) στη διερεύνηση της προβλεπτικής δύναμης των μεταβλητών που επηρεάζονται από το δομή στην πρόθεση αγοράς και στην από στόμα-σε-στόμα επικοινωνία, (8) στη διερεύνηση των μεταβλητών που καθορίζουν το βαθμό επιρροής των διακριτών τύπων δόμησης στη συμπεριφορά του καταναλωτή, και (9) εν κατακλείδι, η διατριβή αυτή συνεισφέρει στην κατανόηση της δομής των καταστημάτων και της επίδρασής τους στη συμπεριφορά του καταναλωτή στο τρισδιάστατο διαδικτυακό περιβάλλον, επεκτείνοντας και αναθεωρώντας την υπάρχουσα γνώση από αντίστοιχες έρευνες στο παραδοσιακό και το δισδιάστατο διαδικτυακό λιανεμπόριο. Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., International Journal of E-Services and Mobile Applications), καθώς κι έχουν παρουσιαστεί και δημοσιευτεί σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ., European Marketing Academy Conference, International Conference on E-Business, IFIP Conference on E-Business, Mediterranean  Conference on Information Systems, International Conference on Corporate and Marketing Communications, International Conference on Services Marketing, IFIP WG 9.5 International Workshop).

Στις 13 Φεβρουαρίου 2013 η κα Παναγιώτα-Αθανασία Σαπουνά ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Παναγιώτα-Αθανασία Σαπουνά με επιβλέπων τον Καθηγητή Σπύρο Λιούκα, παρουσίασε και υποστήριξε επιτυχώς τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Διεθνείς Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (Ε&Σ): Η Επίδραση της Ανταγωνιστικής Στρατηγικής και του Διεθνούς Περιβάλλοντος στην Απόδοση Μετά την Εξαγορά". Η κα Παναγιώτα-Αθανασία Σαπουνά έχει σπουδάσει στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του διατμηματικού προγράμματος των τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Εξετάζει την επίδραση των στρατηγικών σε επιχειρηματικό επίπεδο (business-level strategies) στην πραγματοποιηθείσα χρηματοοικονομική απόδοση μετά την εξαγορά, συμπληρώνοντας και επεκτείνοντας την έρευνα στις διεθνείς εξαγορές και συγχωνεύσεις από μια οπτική που δεν είχε μελετηθεί προηγουμένως. (2) Εξετάζει την επίδραση της διεθνούς κουλτούρας στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα μετά την εξαγορά όπως αυτά αποτυπώνονται στις λογιστικές καταστάσεις. (3) Ανταποκρίνεται στην ανάγκη που έχει διατυπωθεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για υιοθέτηση ενός ενοποιημένου πλαισίου το οποίο λαμβάνει ταυτόχρονα υπόψη την επίδραση πολλαπλών θεσμικών και μακροοικονομικών παραγόντων (όπως η απόσταση στην εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance distance), η οικονομική απόσταση (economic distance), η γεωγραφική απόσταση (geographic distance), ο βαθμός που η χώρα στην οποία εδρεύει η εταιρεία-στόχος είναι «ανοικτή» (openness of the target nation) σε εμπορικές συναλλαγές) στη χρηματοοικονομική απόδοση μετά την εξαγορά. (4) Προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση με την ταυτόχρονη ενσωμάτωση των διαφορών των επιχειρήσεων σε επίπεδο ανταγωνιστικής στρατηγικής (strategic distance) μαζί με παράγοντες του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος (international environment) κατά την εξέταση της μακροπρόθεσμης απόδοσης των διεθνών εξαγορών και συγχωνεύσεων συντελώντας αφενός στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου των εξαγορών και συγχωνεύσεων και αφετέρου στην αποσαφήνιση των παραγόντων που οδηγούν στην επιτυχία τους. (5) Εστιάζεται στην εξέταση της πραγματοποιηθείσας χρηματοοικονομικής απόδοσης μετά την εξαγορά όπως αυτή αποτυπώνεται στα μεγέθη των λογιστικών καταστάσεων σε μακροπρόθεσμη οπτική. Η διδακτορική διατριβή της Παναγιώτας-Αθανασίας Σαπουνά επιλέχθηκε το 2010 από διεθνή επιτροπή ανάμεσα στις 10 καλύτερες και παρουσιάστηκε στο 36 European International Business Academy Conference το οποίο διεξήχθη στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Επιπλέον, το επιστημονικό της έργο αποτελείται από μια δημοσίευση στο διεθνές έγκριτο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Human Resource Management (ABS 3*) και 10 εργασίες σε διακεκριμένα διεθνή συνέδρια (π.χ., European International Business Academy Conference, Academy of International Business Conference). Σήμερα συγγράφει από κοινού επιστημονικές εργασίες οι οποίες σύντομα θα υποβληθούν προς δημοσίευση σε κορυφαία περιοδικά στο χώρο του μάνατζμεντ και εργάζεται σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα με συνεργάτες από διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια όπως University of Glasgow, University, University of Vaasa, University of Padova, κ.α.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2013 ο κος Αθανάσιος Ανδρικόπουλος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Αθανάσιος Ανδρικόπουλος με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χρήστο Ταραντίλη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Δοκίμια στα Χρηματοοικονομικά Οικονομικά". Ο κος Αθανάσιος Ανδρικόπουλος απεφοίτησε πρώτος από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών τόσο στις προπτυχιακές όσο και στις μεταπτυχιακές του σπουδές. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: Όσον αφορά το πρώτο θέμα: α) Προτείνει ένα νέο υπόδειγμα δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ αγορών διαρκών αγαθών και ειδικότερα μεταξύ αγορών «leasing» και πωλήσεων αυτοκινήτων. β) Εξετάζει την προβλεπτική αλλά και ερμηνευτική αξία του υποδείγματος αυτού, αποκαλύπτοντας ότι οι μεταβολές στις τιμές της αγοράς πωλήσεων οδηγούν τις μεταβολές στις τιμές της αγοράς «leasing» προς την αντίθετη κατεύθυνση. γ) Διερευνά τις επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης για την πληρέστερη αποτίμηση χρηματοοικονομικών συμβολαίων «leasing». Όσον αφορά το δεύτερο θέμα: α) Προχωρεί στην εύρεση νέων απαντήσεων στα ερωτήματα γιατί δανείζονται οι κυβερνήσεις, ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες του δημόσιου δανεισμού και ποιο είναι το άριστο ύψος κρατικού δανεισμού, χρησιμοποιώντας εργαλεία από την εταιρική χρηματοοικονομική «corporate finance». β) Προτείνει δυο νέους κανόνες για το πώς μια κυβέρνηση μπορεί να καθορίσει το ύψος του κρατικού δανεισμού: Ο κανόνας της εξισορρόπησης κόστους-οφέλους «trade-off rule» και ο κανόνας της ρύθμισης του ύψους του κρατικού δανεισμού με βάση το ύψος του κρατικού δανεισμού χωρών με παρόμοια χαρακτηριστικά «peer-group debt rule».γ) Εφαρμόζει εμπειρικά τη νέα αυτή θεώρηση χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 45 χωρών από όλες τις ηπείρους για την περίοδο 2000-2009 αποκαλύπτοντας τα εξής: το μέγεθος της χώρας, η διαφθορά, ο βαθμός δημοκρατίας, η πιθανότητα πτώχευσης, ο ρυθμός ανάπτυξης και τα κρατικά έσοδα καθορίζουν σχεδόν το 40% της μεταβλητικότητας στους δείκτες χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτοί οι παράγοντες χρησιμοποιούνται για να προσεγγίσουν τους εξής παράγοντες: το μέγεθος της χώρας, την δημοσιονομική πειθαρχία που επιβάλλει το χρέος, τα κόστη πτώχευσης, τον ρυθμό ανάπτυξης και την δυνατότητα κρατικής σπατάλης. δ) Κάνει χρήση του ανωτέρω υποδείγματος των πέντε παραγόντων για να υπολογιστούν τα ύψη δανεισμού που συνεπάγεται για τις 45 χώρες του δείγματος. ε) Αναγνωρίζει  εμπειρικά τη σημαντική επιρροής του φαινομένου της διαφθοράς στο μέγεθος του κρατικού δανεισμού μελετώντας την περίπτωση της Ελλάδας. Εάν η Ελλάδα είχε ένα μέγεθος διαφθοράς ίσο με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το άριστο ύψος δανεισμού της θα ήταν 50% ενώ έχοντας το μεγαλύτερο μέγεθος διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση το άριστο ύψος δανεισμού της εκτινάσσεται στο 80%. Με άλλα λόγια η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να έχει τόσο υψηλά επίπεδα δανεισμού προκειμένου να συντηρήσει τα πολύ υψηλά επίπεδα διαφθοράς σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί σε Πανεπιστήμια (Department of Economics, Adam Smith Business School, University of Glasgow,2012;Wesley J. Howe School of Technology Management, Stevens Institute of Technology, 2012; Norwich Business School, University of East Anglia,2012) καθώς και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (Royal Economic Society Annual Conference; University of Cambridge;2012).

2012


Στις 6 Δεκεμβρίου 2012 η κα Σταυροπούλου Φωτεινή ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Σταυροπούλου Φωτεινή, με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χρήστο Ταραντίλη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για Προβλήματα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων Πολλαπλών Περιόδων». Η κα Φωτεινή Σταυροπούλου είναι απόφοιτη του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Computing Science του Imperial College London. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της εντοπίζεται στα ακόλουθα: (1) Ανάπτυξη νέων πλαισίων επίλυσης για το Πρόβλημα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων Συνεπούς Εξυπηρέτησης (ConVRP). Συγκεκριμένα, προτάθηκαν δύο γενικά και ευέλικτα πλαίσια επίλυσης Απαγορευμένης Έρευνας (Tabu Search). Οι προτεινόμενες μέθοδοι επίλυσης χρησιμοποιούν λίγες παραμέτρους και παρουσιάζουν ευελιξία στην υιοθέτηση διαφόρων περιορισμών συνέπειας στην εξυπηρέτηση των πελατών. Τα προτεινόμενα πλαίσια επίλυσης αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, επιτυγχάνοντας να βελτιώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας (διανυόμενη απόσταση, μέγεθος στόλου και συνέπεια στην εξυπηρέτηση) εντός λογικών υπολογιστικών χρόνων, (2) Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός καινοτόμου πλαισίου επίλυσης δύο επιπέδων Φίλτρου και Ανάπτυξης (Filter and Fan) για το Πρόβλημα Προσανατολισμού Ομάδας με Περιορισμούς Χωρητικότητας (CTOP). Το προτεινόμενο πλαίσιο επίλυσης αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προβλήματος, χρησιμοποιεί λίγες παραμέτρους, είναι γενικό και ευέλικτο. Επιπροσθέτως, κάνει χρήση νέων γειτονιών τοπικής έρευνας, οι οποίες επεκτείνουν και γενικεύουν τις γειτονιές τοπικής έρευνας που χρησιμοποιούνται από τις υπάρχουσες μεθόδους της βιβλιογραφίας. Η απόδοση του προτεινόμενου πλαισίου επίλυσης κλιμακώνεται πολύ καλά στα προβλήματα μεγάλης κλίμακας, βρίσκοντας υψηλής ποιότητας λύσεις σε λογικούς υπολογιστικούς χρόνους. Τέλος, η προαναφερθείσα μέθοδος επίλυσης δοκιμάστηκε και στα πρότυπα προβλήματα για το Πρόβλημα Προσανατολισμού Ομάδας (ΤΟΡ), σημειώνοντας πολύ καλή απόδοση και (3) Μοντελοποίηση και επίλυση ενός νέου προβλήματος της εφοδιαστικής των μεταφορών, με την ονομασία Πρόβλημα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων Συνεπούς Εξυπηρέτησης με Οφέλη (ConVRP with Profits). Ένα νέο μαθηματικό μοντέλο προτείνεται για την μαθηματική περιγραφή του ΠΔΣΟΣΕΟ καθώς και μια νέα μεταευρετική μεθοδολογία για την επίλυση του, με την ονομασία «Μονή Προσαρμόσιμη Μνήμη». Η προτεινόμενη μέθοδος επίλυσης αποτελεί μία καινούργια εκδοχή του Προγραμματισμού Προσαρμόσιμης Μνήμης (Adaptive Memory Programming), είναι γενική και ευέλικτη, και χρησιμοποιεί λίγες παραμέτρους. Νέα προβλήματα μεγάλης κλίμακας δημιουργήθηκαν για την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου, καθώς και προβλήματα μικρής κλίμακας τα οποία επιλύθηκαν βέλτιστα, κάνοντας χρήση του προτεινόμενου μαθηματικού μοντέλου. Αυτή η διδακτορική έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια του Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΙΙ και τα αποτελέσματά της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ. European Journal of Operational Research, Expert Systems with Applications) και σε πλήθος πρακτικών επιστημονικών συνεδριών (πχ. 7th Triennial Symposium on Transportation Analysis - TRISTAN VII, 5th International Workshop in Freight Transportation and Logistics - Odysseus 2012).

Στις 6 Δεκεμβρίου 2012 η κα Αναγνωστοπούλου Αφροδίτη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Αναγνωστοπούλου Αφροδίτη, με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χρήστο Ταραντίλη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για Προβλήματα Δρομολόγησης και Χρονοπρογραμματισμού Στόλου Οχημάτων με Συνδυασμούς Παραλαβών και Διανομών». Η κα Αφροδίτη Αναγνωστοπούλου είναι απόφοιτη του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Computer Science του University College London – United Kingdom. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της εντοπίζεται στα ακόλουθα: (1) Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός καινοτόμου υβριδικού εξελικτικού αλγορίθμου για το Πρόβλημα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων με Συστάδες Πελατών και Χρονικά Παράθυρα (VRPCBTW) καθώς και για το Πρόβλημα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων με Μίξη Πελατών και Χρονικά Παράθυρα (VRPMBTW). Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε ένας Προσαρμοστικός Αλγόριθμος Επανασύνδεσης Μονοπατιού (Adaptive Path Relinking - APR) που διαχειρίζεται ένα σύνολο λύσεων και συνδυάζει στοιχεία από πολλαπλές λύσεις με βάση τη συχνότητα εμφάνισης των συνδέσμων (ζεύγος πελατών) ώστε να δημιουργεί νέες λύσεις. Επίσης, ελέχθησαν στρατηγικά ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή διαφορετικών περιορισμών προτεραιότητας εξυπηρέτησης των πελατών με παραλαβές ή παραδώσεις προϊόντων. (2) Ανάπτυξη νέας και καινοτόμου μεθόδου βελτιστοποίησης για το Πρόβλημα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων με Συστάδες Πελατών καθώς και για το Πρόβλημα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων με Μίξη Πελατών. Η προτεινόμενη μέθοδος επίλυσης βασίζεται στην Διαδικασία Προσαρμοστικής Ημι-πλεονεκτικής Έρευνας (GRASP) για την δημιουργία ενός αρχικού συνόλου λύσεων και ανακατασκευάζει τις υπάρχουσες λύσεις είτε στοχαστικά είτε χρησιμοποιώντας πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας ώστε να αποτελέσουν σημεία εκκίνησης για να παραχθούν νέες λύσεις μέσω της διαδικασίας Επανασύνδεσης Μονοπατιού (Path Relinking - PR). (3) Ανάπτυξη αποδοτικού και αποτελεσματικού αλγορίθμου επίλυσης για το Πρόβλημα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων με Ταυτόχρονες Παραλαβές και Παραδώσεις καθώς και για το Πρόβλημα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων με Ταυτόχρονες Παραλαβές - Παραδώσεις και Χρονικά Παράθυρα. Ο αλγόριθμος που υλοποιήθηκε έχει εμπνευστεί από τον Προσαρμοστικό Αλγόριθμο Επανασύνδεσης Μονοπατιού ως προς τον τρόπο που συνδυάζονται οι λύσεις και ακολουθεί διαδικασίες καταστροφής και επαναδημιουργίας των λύσεων που είτε βασίζονται σε στοχαστικές ενέργειες είτε σε δεδομένα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η αποτελεσματικότητα των νέων αυτών μεθοδολογιών βελτιστοποίησης συγκρίθηκε με άλλες μεθόδους της βιβλιογραφίας σε γνωστά πρότυπα προβλήματα και η παραγωγή νέων καλύτερων λύσεων παγκοσμίως στα προβλήματα που εξετάζονται στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής αποτελεί απόδειξη της ανταγωνιστικής απόδοσής τους. Αυτή η διδακτορική έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια του Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΙΙΙ και τα αποτελέσματά της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Transportation Science) και σε πλήθος πρακτικών επιστημονικών συνεδριών (πχ. 7th Triennial Symposium on Transportation Analysis - TRISTAN VII, 1st Annual Conference of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization).

Στις 3 Οκτωβρίου 2012, η κα Αργυρώ Νικηφόρου ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Αργυρώ Νικηφόρου με επιβλέποντες τον Καθηγητή Σπυρίδωνα Λιούκα (ΟΠΑ), τον Καθηγητή Νικόλαο Μποζιονέλο (Durham University) και τον Αναπληρωτή Καθηγητή (υπό διορ.) Ιωάννη Σπανό (ΟΠΑ), παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Εταιρική Επιχειρηματικότητα και Διε-Επιχειρησιακά Δίκτυα: Ένα Πολυεπίπεδο Πλαίσιο Ανάλυσης». Η κα Αργυρώ Νικηφόρου έχει σπουδάσει στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στις Επιστήμες των Αποφάσεων (MSc Decision Sciences) από το London School of Economics and Political Science και στην Καινοτομία, Στρατηγική και Οργανωσιακή Ανάλυση (MPhil Innovation, Strategy and Organisation) από το University of Cambridge. Η διδακτορική της διατριβή εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας και πραγματεύεται την επίδραση και την αλληλεπίδραση των εξωτερικών δικτύων και των εσωτερικών ικανοτήτων γνώσης της επιχείρησης στην εταιρική επιχειρηματικότητα. Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στα ακόλουθα: 1. Στη διερεύνηση του ρόλου των εξωτερικών δικτύων της επιχείρησης και των εσωτερικών ικανοτήτων αυτής στις διαφορετικές μορφές και στα διαφορετικά στάδια της εταιρικής επιχειρηματικότητας. 2. Στη μελέτη πολλαπλών τύπων δικτύων γνώσης, σε αντίθεση με τις προηγούμενες έρευνες εξωτερικής δικτύωσης που εστιάζουν ως επί το πλείστον σε ένα τύπο δικτύωσης. Η ταυτόχρονη μελέτη του δικτύου γνώσης για την αγορά και του δικτύου τεχνολογικής γνώσης συντελεί αφενός στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της εταιρικής επιχειρηματικότητας και αφετέρου στην αποσαφήνιση των μηχανισμών δικτύωσης. 3. Στη μέτρηση του περιεχομένου των δεσμών του δικτύου, που αποτελεί σπάνια αντικείμενο εμπειρικής διερεύνησης. 4. Στην ταυτόχρονη μελέτη της εσωτερικής ικανότητας ανίχνευσης της αγοράς και της τεχνολογικής ικανότητας της επιχείρησης στην εταιρική επιχειρηματικότητα. 5. Στην εξέταση των αλληλεπιδράσεων των εσωτερικών ικανοτήτων της επιχείρησης με τα εξωτερικά δίκτυα αυτής. Τα στατιστικά αποτελέσματα αυτών των αλληλεπιδράσεων καταδεικνύουν ότι τα οφέλη της δικτύωσης διαφοροποιούνται ανάλογα με τη διάσταση του δικτύου και το στάδιο της εταιρικής επιχειρηματικότητας.  Η διδακτορική έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο Ηράκλειτος ΙΙ και το Κοινωφελές Ίδρυμα Προποντίς (για διαφορετικές χρονικές περιόδους). Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με τη μέθοδο των κριτών (Babson Conference of Entrepreneurship, British Academy of Management Conference).

Στις 3 Οκτωβρίου 2012 η κα Κλεοπάτρα Μπαρδάκη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Κλεοπάτρα Μπαρδάκη, με επιβλέπουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Αξιολόγηση της Ποιότητας Πληροφορίας Συστημάτων Παρακολούθησης Αντικειμένων στο πλαίσιο του Διαδικτύου Αντικειμένων: Ένα Αναλυτικό Μοντέλο εφαρμοσμένο στην Εφοδιαστική Αλυσίδα». Η κα Κλεοπάτρα Μπαρδάκη είναι αριστούχος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της εντοπίζεται πρώτα στο ευρύτερο πεδίο των πληροφοριακών συστημάτων και συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Αναλυτική μοντελοποίηση των εναλλακτικών επιλογών σχεδίασης ενός πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) ως συνάρτηση χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής και του πεδίου εφαρμογής του. (2) Μορφοποίηση μεθοδολογίας κατάταξης των εναλλακτικών επιλογών σχεδίασης ενός ΠΣ με αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας πληροφορίας τους και ανάδειξη των επιλογών σχεδίασης που πετυχαίνουν υψηλή ποιότητα πληροφορίας. (3) Ανάπτυξη αναλυτικού μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας πληροφορίας των ΠΣ που εξετάζει την επιρροή των χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής και του πεδίου εφαρμογής τους στην ποιότητα πληροφορίας των ΠΣ. Ειδικότερα, η κύρια συνεισφορά της διατριβής στο πεδίο των συστημάτων παρακολούθησης αντικείμενων συνίσταται στα ακόλουθα: (4) Μορφοποίηση μεθοδολογίας αξιολόγησης για την εκ-των-προτέρων αξιολόγηση της ποιότητας πληροφορίας των εναλλακτικών επιλογών σχεδίασης ενός συστήματος παρακολούθησης αντικειμένων και την εκ-των-υστέρων αξιολόγηση της ποιότητας πληροφορίας ενός υπάρχοντος συστήματος παρακολούθησης. (5) Ανάπτυξη αναλυτικών μετρικών των δύο διαστάσεων, ακρίβεια και πληρότητα, της ποιότητας πληροφορίας των συστημάτων παρακολούθησης ως συνάρτηση των χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής και του πεδίου εφαρμογής των συστημάτων. (6) Ανάπτυξη αλγορίθμων που υλοποιούν τις αναλυτικές μετρικές των δύο διαστάσεων της ποιότητας πληροφορίας και υπολογίζουν την ποιότητα πληροφορίας ανά επιλογή σχεδίασης του συστήματος παρακολούθησης αντικειμένων. (7) Ανάπτυξη εργαλείου και μεθοδολογίας για την αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας πληροφορίας κάθε εναλλακτικής επιλογής σχεδίασης των συστημάτων παρακολούθησης αντικειμένων έναντι του κόστους υλοποίησης της και, συνακόλουθα, την υπόδειξη εκείνων των επιλογών σχεδίασης που πετυχαίνουν υψηλή ποιότητα πληροφορίας με λογικό κόστος. Αυτή η διδακτορική έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί με 4ετή υποτροφία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τα αποτελέσματα της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (πχ. Journal of Strategic Information Systems, Information Systems Management) και σε πλήθος πρακτικών επιστημονικών συνεδριών (πχ. European Conference on Information Systems, International Conference on Information Quality).

Στις 29 Μαρτίου 2012 ο κος Δημήτριος Λούζης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Δημήτριος Λούζης με επιβλέπων τον Καθηγητή Απόστολο Ρεφενέ, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη της Μεταβλητότητας και της Αξίας-σε-Κίνδυνο των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων με Δεδομένα Υψηλής Συχνότητας". Ο κος Δημήτριος Λούζης έχει σπουδάσει στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Στη διατύπωση της ιδιότητας των ετερογενών ασυμμετριών στη βιβλιογραφία της πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας (realized volatility) και στον εμπειρικό έλεγχό της..(2) Στην εισαγωγή της ιδιότητας της μακριάς μνήμης (long memory) στη «μεταβλητότητα της πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας» (“volatility of realized volatility”) και στον εμπειρικό έλεγχό της. (3) Στη μοντελοποίηση της πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας με βάση τις παραπάνω ιδιότητες και στην αξιολόγηση του νέου οικονομετρικού υποδείγματος με βάση την εκτός-δείγματος (out-of-sample) προβλεπτικής του ικανότητας. (4) Στη μοντελοποίηση της Αξίας-σε-Κίνδυνο (Value-at-Risk, VaR) με βάση το προτεινόμενο υπόδειγμα πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας και στη δημιουργία νέων υποδειγμάτων VaR τα οποία βασίζονται στη πληροφόρηση που παρέχουν τα  ενδο-ημερήσια δεδομένα υψηλής συχνότητας. (5) Στη δημιουργία νέων υποδειγμάτων VaR τα οποία συνδυάζουν τα υποδείγματα πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας και τη VaR μέθοδο της φιλτραρισμένης ιστορικής προσομοίωσης (Filtered Historical Simulation) καθώς και τη μέθοδο της θεωρίας των ακραίων τιμών (Extreme Value Theory). (6) Στην αξιολόγηση και κατάταξη των υποδειγμάτων VaR με βάση τόσο την ακρίβεια όσο και την αποδοτικότητα των προβλέψεών τους. (7) Στη αξιολόγηση του πληροφοριακού περιεχόμενου εναλλακτικών εκτιμητών πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους το θόρυβο  από τη μικροδομή (microstructure noise) των  χρηματαγορών καθώς και τα άλματα των τιμών (price jumps), στην παραγωγή τόσο βραχυχρόνιων όσο και μακροχρόνιων προβλέψεων VaR. (8) Στη σύγκριση των προαναφερόμενων εκτιμητών πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας με εναλλακτικούς εκτιμητές για τη μεταβλητότητα οι οποίοι στηρίζονται στο ενδο-ημερήσιο εύρος τιμών (daily range) καθώς και με αυτούς οι οποίοι τεκμαίρονται από την αγορά παραγώγων (implied volatility). (9) Στη μοντελοποίηση για την πρόβλεψη του μακροχρόνιου VaR με βάση το Realized GARCH υπόδειγμα για την πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα και της μεθόδου προσομοίωσης Monte Carlo. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής αλλά και το ευρύτερο ερευνητικό έργο του κου Δ. Λούζη έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Banking and Finance, Journal of Forecasting, Economic Modelling, Applied Economics, Economics Bulletin και διεθνή συνέδρια όπως το CSDA Conference on Computational and Financial Econometrics, European Conference on Operational Research, International Conference on Applied Economics, International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2012 η κα Ελένη Κεβόρκ ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Τμήματος. Η κα Ελένη Κεβόρκ  με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Αδάμ Βρεχόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Διερεύνηση επιδράσεων ατμόσφαιρας καταστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής στη συμπεριφορά καταναλωτή: Μία προσέγγιση διαχείρισης σχέσεων Πελατών". Η κα Ελένη Κεβόρκ είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA) με προσανατολισμό Marketing του ιδίου Πανεπιστημίου. Η διδακτορική αυτή διατριβή εντάσσεται στα ευρύτερα γνωστικά πεδία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, του Μάρκετινγκ, και της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, καθώς και της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας. Η διεπιστημονική αυτή ερευνητική προσπάθεια εξετάζει τον αντίκτυπο/επίδραση της «ατμόσφαιρας» ηλεκτρονικών καταστημάτων παροχής υπηρεσιών (e-servicescape) στη συμπεριφορά των καταναλωτών/χρηστών στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής τραπεζικής, υπό το πρίσμα της προσέγγισης της ηλεκτρονικής διαχείρισης των σχέσεων πελατών (e-CustomerRrelationshipManagement). Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό θεωρητικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής ατμόσφαιρας καταστημάτων, (2) Αναγνωρίζει το σύνολο των παραγόντων εκείνων που συνθέτουν την ατμόσφαιρα της τραπεζικής ιστοσελίδας (ή τη γραφική διεπαφή χρήστη) όπως και την καθοριστική σημασία αυτών στην εφαρμογή της φιλοσοφίας της διαχείρισης πελατών στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου και ειδικότερα στο ηλεκτρονικό τραπεζικό περιβάλλον, (3) Μετράει την προβλεπτική δύναμη των παραγόντων του στη συμπεριφορά των χρηστών/καταναλωτών, (4) Αναπτύσσει μία ταξινόμηση των καταναλωτών/χρηστών στο πλαίσιο ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος παροχής τραπεζικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τη σημασία που αυτοί αποδίδουν στους παράγοντες της ηλεκτρονικής του ατμόσφαιρας, (5) Αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των τύπων των καταναλωτών/χρηστών στη σχέση μεταξύ των παραγόντων της ηλεκτρονικής ατμόσφαιρας και της συμπεριφοράς τους όπως και τις προτιμήσεις τους. Συνοψίζοντας, χρησιμοποιώντας τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική εκτεταμένη έρευνα, η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει μία προσπάθεια/πρόταση προς τη διοίκηση επιχειρήσεων να ενσωματώσουν τα συστατικά στοιχεία της ηλεκτρονικής ατμόσφαιρας της τράπεζας στο σχεδιασμό και προβολή των υπηρεσιών τους (ως εργαλείο υποστήριξης των πελατών τους) ρυθμίζοντας με δυναμικό τρόπο το ηλεκτρονικό περιβάλλον τους ανάλογα με το προφίλ του επισκέπτη.

2011


Στις 6 Ιουλίου 2011 η κα Αγγελική Καραγιαννάκη  ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Αγγελική Καραγιαννάκη με επιβλέποντα τον Καθηγητή Δουκίδη Γεώργιο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Χρήση της Προσομοίωσης για Ανασχεδιασμό Διαδικασιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω της Τεχνολογίας RFID". Η κα Αγγελική Καραγιαννάκη έχει σπουδάσει στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοικητική Επιστήμη & Επιχειρησιακή Έρευνα από το Warwick Business School, Πανεπιστήμιο του Warwick. Η διδακτορική αυτή διατριβή εντάσσεται στα ευρύτερα γνωστικά πεδία της Διαχείρισης Διαδικασιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, των Πληροφοριακών Συστημάτων, του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Προσομοίωσης και πραγματεύεται τον ρόλο της αναδυόμενης τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency Identification – RFID) εντός των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση της τεχνικής της προσομοίωσης. Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Μελετά την έννοια του ανασχεδιασμού των διαδικασιών που προκαλείται από την τεχνολογία RFID στο περιβάλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας, (2) Προτείνει ένα πλαίσιο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας ανασχεδιάζονται λόγω RFID, (3) Αναπτύσσει ένα μοντέλο προσομοίωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί η επίδραση της τεχνολογίας RFID σε μια τυπική αποθήκη ως προς συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας των διαδικασιών (αξιοποίηση εργατικού δυναμικού και εξοικονόμηση χρόνου), (4) Αναγνωρίζει δύο σημαντικούς παράγοντες απόφασης (το επίπεδο επικόλλησης των ετικετών και την ευθύνη επικόλλησης των ετικετών) που επηρεάζουν τη σχέση RFID και αποδοτικότητας των διαδικασιών και (5) Αναγνωρίζει την αξία της προσομοίωσης για την αξιολόγηση της τεχνολογίας RFID, προτείνοντας ένα πλαίσιο προσομοίωσης για τη σχεδίαση μοντέλων και πειραμάτων προσομοίωσης που βοηθούν στο σχεδιασμό και αξιολόγηση εναλλακτικών υλοποιήσεων του RFID. Συνοψίζοντας, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση μελέτης περίπτωσης σε συνδυασμό με την πειραματική προσομοίωση, η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει μια προσπάθεια να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στην αξιολόγηση των υπαρχόντων διαδικασιών στην αποθήκη, στον εντοπισμό βελτιώσεων μέσα από τον ανασχεδιασμό τους ενσωματώνοντας την τεχνολογία RFID και στην υποστήριξη της απόφασης για τη μετάβαση σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή με χρήση της τεχνικής της προσομοίωσης.

Την 1 Ιουνίου 2011 ο κος Γιώργος Παπαγιαννάκης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Γιώργος Παπαγιαννάκης, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Σπύρο Λιούκα, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Antecedents and Outcomes of Corporate Environmental Strategies". Ο κος Γιώργος Παπαγιαννάκης έχει σπουδάσει στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Finance) από το University of Strathclyde (Scotland). Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Με την σύνθεση των θεωρητικών προσεγγίσεων Πόρων και Ικανοτήτων, Ενδιαφερομένων Ομάδων, και Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς, ερμηνεύει την περιβαλλοντική στρατηγική των επιχειρήσεων και διαμορφώνει υποθέσεις τις οποίες και ελέγχει στη συνέχεια με εμπειρικά δεδομένα. Με την εφαρμογή των θεωριών συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου που αυτές λειτουργούν στον ιδιαίτερο χώρο της διαμόρφωσης της περιβαλλοντικής στρατηγικής των επιχειρήσεων. Επίσης οδηγεί την επιλογή μεταβλητών και την ερμηνεία των σχέσεων κατά πρωτότυπο τρόπο. (2) Με την ανάδειξη του ρόλου των περιβαλλοντικών στάσεων των μάνατζερ και των αξιών τους, συμβάλλει στην καλλίτερη ερμηνεία της περιβαλλοντικής στρατηγικής των επιχειρήσεων και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της επιλογής ανωτάτων στελεχών με φιλικό προσανατολισμό προς το περιβάλλον, καθώς και τη σημασία της διαμόρφωσης σχετικών αξιών μέσα από περιβαλλοντική κατάρτιση και εκπαίδευση. (3) Με τον συσχετισμό της περιβαλλοντικής στρατηγικής και της οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων, ενισχύεται και εμπειρικά η άποψη ότι περιβαλλοντική ευαισθησία και επίδοση δεν αποτελούν έννοιες αντικρουόμενες, αλλά έννοιες που ενισχύουν η μία την άλλη. Επιπλέον, η ανάδειξη των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων (π.χ. καινοτομίας, πράσινων ικανοτήτων) ως καταλυτικών παραγόντων για την οικονομική και περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων, στρέφει την έρευνα και την πρακτική προς την ανάπτυξή τους. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (π.x. Academy of Management Meetings (AOM), European Academy of Management (EURAM)).

Την 1 Ιουνίου 2011 ο κος Ευάγγελος Συρίγος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Συρίγος με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Σπανό, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Η εξέταση της θεωρίας των Πόρων και Ικανοτήτων των Επιχειρήσεων από μία υπολογιστική γλωσσολογική και μετά-αναλυτική σκοπιά". Ο κος Συρίγος έχει σπουδάσει στο τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Temple University, USA. Η ερευνητική προσπάθεια που παρουσιάζεται στη διατριβή επικεντρώνεται στα εξής ζητήματα. Εικοσιτέσσερα χρόνια μετά την δημοσίευση του πρώτου άρθρου (από τον Jay Barney) για την Θεωρία των πόρων και ικανοτήτων, η θεωρία αυτή είναι το βασικό θεωρητικό μοντέλο στην στρατηγική των επιχειρήσεων. Η συνεισφορά της θεωρίας έχει εξεταστεί από αρκετά άρθρα μέσω ποιοτικών και κριτικών αναλύσεων της θεωρίας. Έχουν ακόμη γίνει έρευνες που συγκεντρώνουν τα εμπειρικά αποτελέσματα που βασίζονται στη θεωρία των πόρων και ικανοτήτων χρησιμοποιώντας την στατιστική μεθοδολογία της μέτα-ανάλυσης (meta-analysis). Τελευταία κάποιοι ερευνητές χρησιμοποίησαν βιβλιομετρικές τεχνικές για να αναλύσουν τα διαφορετικά αντικείμενα της θεωρίας. Στην υπό αξιολόγηση διδακτορική διατριβή προτείνεται μία τρίτη εναλλακτική μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιεί την υπολογιστική γλωσσολογία για να αναλύσει την επίδραση της θεωρίας των πόρων και ικανοτήτων στην επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Η ανάλυση αυτή προσφέρει σημαντικά ευρήματα και οδηγεί στην ανάδειξη του "σημασιολογικής δομής" της υπό εξέταση θεωρίας. Η νέα αυτή μεθοδολογία είναι ένας νέος σημαντικό κρίκος μεταξύ των ποιοτικών αναλύσεων (όπως η βιβλιογραφική επισκόπηση) και των ποσοτικών αναλύσεων όπως η μεθοδολογία ανάλυσης των βιβλιογραφικών αναφορών (citation analysis). Η Διατριβή προτείνει έναν νέο δρόμο στον τρόπο ομαδοποίησης και ανάλυσης της γνώσης για την επιστήμη της Στρατηγικής Διοίκησης. Η μεθοδολογία έχει ακόμη πολλές εφαρμογές στην εκπαίδευση και την μάθηση στον ευρύτερο χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Μετά από την χαρτογράφηση, μέσω της νέας μεθοδολογίας, της θεωρίας των Πόρων και Ικανοτήτων και της εξέλιξης της, η Διατριβή προχώρησε σε μια σε βάθος ανάλυση των εμπειρικών αποτελεσμάτων της θεωρίας χρησιμοποιώντας διάφορες μετα-αναλυτικές τεχνικές όπως τεχνικές κλασικής μετα-ανάλυσης καθώς και πιο προχωρημένες τεχνικές όπως μετα-αναλυτικά Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων (Meta Analytic Structural Equation Modeling). Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων έδειξαν ότι: Α) Υπάρχουν πόροι που μπορεί να είναι σημαντικοί, μη-αντιγράψιμοι και μη- υποκαταστήσιμοι (VRIO) και οδηγούν σε διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Β) Η ανταγωνιστική στρατηγική λειτουργεί ως ρυθμιστική (moderator) μεταβλητή μεταξύ της σχέσης των πόρων και/ή ικανοτήτων με την εταιρική απόδοση (firm performance).

Την 1 Ιουνίου 2011 ο κος Δημήτριος Παρασκευόπουλος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Δημήτριος Παρασκευόπουλος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννου Γεώργιο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για Πολύπλοκα Προβλήματα Χρονοπρογραμματισμού Έργων με Περιορισμούς Πόρων". Ο κος Δημήτριος Παρασκευόπουλος έχει σπουδάσει στην σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων με Διεθνή προσανατολισμό (international MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδακτορική αυτή διατριβή εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικά πεδία της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών και της Διαχείρισης Έργων και πραγματεύεται το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση αλγόριθμων βελτιστοποίησης για το Πρόβλημα Χρονοπρογραμματισμού Έργων με Περιορισμούς Πόρων (Resource Constrained Project Scheduling Problem-RCPSP). Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση μίας καινοτομικής αναπαράστασης του RCPSP, που αναδεικνύει την ικανότητα αλγορίθμων τοπικής αναζήτησης λύσεων και εξελικτικών αλγόριθμων να εφαρμόζουν αποτελεσματική εξερεύνηση του χώρου των λύσεων (2) Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση δύο καινοτομικών αλγόριθμων τοπικής αναζήτησης λύσεων. Ο πρώτος είναι ένας αλγόριθμος Προσαρμόσιμης Επαναληπτικής Τοπικής Αναζήτησης (Adaptive Iterated Local Search-AILS) ο οποίος χρησιμοποιεί νέες εμπλουτισμένες γειτονιές λύσεων, καθοδηγεί την έρευνα επιβάλλοντας ποινές σε δομές λύσεων που συναντώνται συχνά κατά τη διάρκεια της έρευνας, και εφαρμόζει μία στρατηγική αναδιαμόρφωσης της λύσης για να απεγκλωβιστεί από τοπικά ακρότατα. Ο δεύτερος είναι ένας καινοτομικός αλγόριθμος Αναδραστικής Έρευνας Μεταβλητής Γειτονιάς (Reactive Variable Neighborhood Search- ReVNS) ο οποίος συνδυάζει νέες γειτονιές μεταβλητού μεγέθους και ευφυείς στρατηγικές για την αποτελεσματικότερη εξερεύνηση του χώρου των λύσεων. Η συγκριτική μέτρηση των επιδόσεων σε γνωστά πρότυπα προβλήματα ανέδειξε και τις δύο μεθόδους AILS και ReVNS ως τις πιο αποδοτικές μεθόδους τοπικής αναζήτησης λύσεων της βιβλιογραφίας για το RCPSP. (3) Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση δύο νέων υβριδικών εξελικτικών αλγόριθμων. Ο πρώτος αλγόριθμος (Hybrid Evolutionary Algorithm-HEA) χρησιμοποιεί ένα καινοτομικό σχήμα συνδυασμού των λύσεων και τον αλγόριθμο AILS ως μέθοδο μεταβελτιστοποίησης. Ο προτεινόμενος συνδυασμός των λύσεων λαμβάνει υπόψη σύνθετες δομές οι οποίες συνδυάζονται για την παραγωγή λύσεων, έτσι ώστε τα επιθυμητά χαρακτηριστικά να διατηρούνται αναλλοίωτα στις επόμενες γενιές. Ο δεύτερος προτεινόμενος εξελικτικός αλγόριθμος βασίζεται στη στρατηγική Προσαρμόσιμης Μνήμης (Adaptive Memory Programming-AMP), ενσωματώνει νέες πρακτικές εκμαίευσης της πληροφορίας μέσω της προσαρμόσιμης μνήμης ενώ χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο ReVNS ως μέθοδο μεταβελτιστοποίησης. Τα αποτελέσματα των υπολογιστικών πειραμάτων έδειξαν ότι οι αλγόριθμοι HEA και AMP αποτελούν δύο από τις πιο αποδοτικές μεθόδους της βιβλιογραφίας για την επίλυση του RCPSP, ενώ παρήχθησαν τα καλύτερα παγκοσμίως αποτελέσματα που έχουν αναφερθεί ποτέ στη βιβλιογραφία.

2010


Στις 20 Οκτωβρίου 2010 ο κος Παύλος Ειρηνάκης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Παύλος Ειρηνάκης με επιβλέποντα τον Καθηγητή Παναγιώτη Μηλιώτη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο “2-μερή και πολύ-μερή Ευσταθή Ταιριάσματα: Δομές, αλγόριθμοι και εφαρμογές”. Ο κος Παύλος Ειρηνάκης έχει σπουδάσει στο τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του διατμηματικού προγράμματος των τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Τη δημιουργία ενός αλγορίθμου βέλτιστης πολυπλοκότητας για την αναγνώριση όλων των μη-ευσταθών ζευγαρίων που δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τις λίστες προτίμησης χωρίς να επηρεάσουν το σύνολο των λύσεων ενός προβλήματος Ευσταθούς Γάμου. (2) Τον καθορισμό της διάστασης, της διαμέτρου καθώς και της ελάχιστης περιγραφής, δηλαδή του ελαχίστου συστήματος ισοτήτων και του συνόλου των προσόψεων, του πολυτόπου Ευσταθούς Γάμου. (3) Τον καθορισμό της διάστασης και της ελάχιστης περιγραφής του βασιζόμενου στις περιστροφές πολυτόπου Ευσταθούς Γάμου. (4) Τη δημιουργία αλγορίθμων βέλτιστης πολυπλοκότητας για την εύρεση του συνόλου των μη-ευσταθών ζευγαριών για το πρόβλημα της Ευσταθούς Αποδοχής καθώς και για το πρόβλημα του πολλά-προς-πολλά Ευσταθούς Ταιριάσματος. (5) Τη δημιουργία ενός χρονικά και χωρικά βέλτιστου αλγορίθμου για την εύρεση του συνόλου των λύσεων για το πρόβλημα του πολλά-προς-πολλά Ευσταθούς Ταιριάσματος καθώς και ενός αλγορίθμου βέλτιστης πολυπλοκότητας για την εύρεση της λύσης ελάχιστης “μετάνοιας” (minimum regret). (6) Την δημιουργία ενός πολυωνυμικού αλγορίθμου για την εύρεση της λύσης ελαχίστου “βάρους” (minimum weight) για το πρόβλημα του πολλά-προς-πολλά Ευσταθούς Ταιριάσματος, ο οποίος βελτιώνει την πολυπλοκότητα που αναφέρεται στη βιβλιογραφία για το πρόβλημα εύρεσης της ισόνομης (egalitarian) και της “βέλτιστης” (optimal) λύσης. (7) Την διατύπωση του προβλήματος Ευσταθούς Ταιριάσματος πολλά-προς-πολλά και την κωδικοποίησή του ως Πρόβλημα Ικανοποίησης Περιορισμών (Constraint Satisfaction Problem) καθώς και την εφαρμογή της συνέπειας υπερακμής ως προ-επεξεργαστικό βήμα σε μια πλατφόρμα Προγραμματισμού Περιορισμών. (8) Την επέκταση της έννοιας των περιστροφών με βάση συγκεκριμένους περιορισμούς στο πρόβλημα Ευσταθούς Εφοδιαστικής Αλυσίδας και στη χρησιμοποίησή τους για την αλγοριθμική αντιμετώπιση του προβλήματος. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (π.χ., International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI), International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP), International Symposium on Mathematical Programming (ISMP)).

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2010 ο κος Αντώνης Παπαργύρης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Αντώνης Παπαργύρης με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Η Οικοδόµηση της Συλλογικής Μνήµης σε Δυνητικές Κοινότητες Παιγνίων: Εννοιολογική Θεµελίωση και Σχεδιασµός Συστηµάτων Συλλογικής Μνήµης". Ο κος Αντώνης Παπαργύρης έχει σπουδάσει στο τμήμα Υπολογιστών και Μαθηματικών του University of Teesside του Ηνωμένου Βασιλείου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) είναι η πρώτη μακροχρόνια εθνογραφική μελέτη δυνητικών κοινοτήτων (virtual communities) και δυνητικών κόσμων τύπου MMOG, με εφαρμογή δυνητικής εθνογραφίας (virtual ethnography) για την μελέτη δυνητικών κοινοτήτων αυτού του τύπου, εισάγοντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά στοιχεία καινοτομίας αναφορικά με την ερευνητική μεθοδολογία στα Πληροφοριακά Συστήματα, (2) προτείνει μία οντολογική διάταξη για την κατανόηση της "φύσης" της δυνητικότητας (virtuality) ως προοπτική δημιουργικής ανακατασκευής της θεμελίωσης των εννοιών 'δράση' και 'γνώση' στο πλαίσιο αυτό (3) εξερευνά και εξετάζει τις κυριότερες προκλήσεις που επιφέρει η δυνητικότητα στην μελέτη και κατανόηση συλλογικών κοινωνικών δράσεων, (4) αναδεικνύει τα είδη της συλλογικής γνώσης (collective knowledge) που προβάλλονται ως τα πλέον σημαντικά για την συγκρότηση της συλλογικής μνήμης σε δυνητικές κοινότητες, και (5) εξετάζει τις συλλογικές πρακτικές διαμοιρασμού γνώσης (knowledge sharing) σε εξω-οργανωσιακές κοινότητες πρακτικής και προβάλλει προτάσεις για την βελτίωση των τεχνικών και οργανωσιακών υποδομών προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα των οργανωσιακών δυνητικών κοινοτήτων να συντηρούν την συλλογική τους μνήμη και να διαμοιράζονται την γνώση τους. Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., ACM SIGGROUP Bulletin, ACM Computers in Entertainment, Journal of Virtual Worlds Research) , καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ., European Conference on Knowledge Management, Practical Aspects of Knowledge Management, ACM CHI, IFIP WG 9.5 International Conference).

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2010 ο κος Νικόλαος Βλαστάκης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Νικόλαος Βλαστάκης με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ραφαήλ Μάρκελλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές σε Αγορές Πληροφορίας". Ο κος Νικόλαος Βλαστάκης έχει σπουδάσει στο τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στις Επιστήμες των Αποφάσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Ανάπτυξη ενός καινοτόμου τρόπου μέτρησης της ζήτησης για πληροφορίες σε επίπεδο μετοχών και χρηματιστηριακών αγορών και εμπειρική ανάλυση της διαδικασίας σχηματισμού και ανακάλυψης πληροφοριών, (2) Διερεύνηση των επιπτώσεων της ζήτησης για πληροφορίες στη δραστηριότητα των χρηματιστηριακών αγορών και συγκεκριμένα στη μεταβλητότητα των τιμών και στον όγκο συναλλαγών των μετοχών, (3) Εξέταση της σχέσης μεταξύ του επιπέδου αποστροφής στον κίνδυνο των επενδυτών και της ζήτησης για πληροφορίες σε επίπεδο χρηματιστηριακών αγορών, (4) Εξέταση της αποτελεσματικότητας της αγοράς ποδοσφαιρικού στοιχηματισμού μέσω της αναζήτησης ευκαιριών εξισορροπητικής κερδοσκοπίας, της εφαρμογής ενεργών στρατηγικών στοιχηματισμού και της εφαρμογής μη-παραμετρικών μεθόδων υποδειγματοποίησης. Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., Journal of Forecasting, Applied Economics), και έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με σύστημα κριτών (π.χ., European Financial Management Association Annual Meeting, European Meeting of Statisticians, Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance).

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2010 ο κος Απόστολος Κούρτης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Απόστολος Κούρτης, με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ραφαήλ Μάρκελλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Επιλογή Χαρτοφυλακίου υπό το Καθεστώς Αβεβαιότητας Παραμέτρων". Ο κος Απόστολος Κούρτης έχει σπουδάσει στο τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά (MSc in Applied and Computational Mathematics) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: α) αναλυτική περιγραφή των επιπτώσεων της αβεβαιότητα παραμέτρων στην επιλογή χαρτοφυλακίου και συγκεκριμένα στο μοντέλο μέσης τιμής-διακύμανσης β) αναγνώριση της σημαντικής επιρροής των σφαλμάτων εκτίμησης του αντίστροφου πίνακα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων γ) ανάπτυξη νέων μεθόδων μείωσης της αβεβαιότητας παραμέτρων εφαρμόζοντας τη στατιστική μεθοδολογία της σμίκρυνσης στον αντίστροφο πίνακα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων δ) ανάπτυξη της μεθοδολογίας βέλτιστης επιλογής τίτλων για σύσταση χαρτοφυλακίου υπό το καθεστώς αβεβαιότητας παραμέτρων και ε) χρήση των αποτελεσμάτων του δ) για την επίλυση τριών εμπειρικών ασυνεπειών μεταξύ θεωρίας και πράξης που έχουν αναγνωριστεί στη βιβλιογραφία Η διδακτορική του έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί ή θα παρουσιαστούν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (π.χ., European Meeting of Statisticians, Frontiers in Financial Research, Winter School on Mathematical Finance).

Στις 26 Μαΐου 2010 η κα Ιωάννα Ε. Μανατάκη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Ιωάννα Μανατάκη με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Γ. Ζωγράφο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προτύπου Προσομοίωσης για την Ανάλυση και Αξιολόγηση των Λειτουργιών της Χερσαίας Πλευράς Αεροδρομίων". Η κα Ιωάννα Μανατάκη έχει σπουδάσει στο τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Επιστήμες των Αποφάσεων (MSc in Decision Sciences) με κατεύθυνση "Logistics & Transportation" από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: i) προσδιορισμός της ανάγκης εκτίμησης των επιπτώσεων της λήψης αποφάσεων αναφορικά με εναλλακτικά χωροταξικά σχέδια τερματικών σταθμών αεροδρομίων (terminal layout concepts) και επιχειρησιακές πολιτικές στη συνολική απόδοση του συστήματος, ii) ανάπτυξη ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη ενός γενικού, αλλά συγχρόνως ευέλικτου και εύκολα προσαρμόσιμου μεσοσκοπικού προτύπου, για την ανάλυση και αξιολόγηση της απόδοσης οποιουδήποτε τερματικού σταθμού αεροδρομίου, iii) ανάπτυξη και εφαρμογή ενός γενικού προτύπου Ανάλυσης Δυναμικής Συστημάτων (System Dynamics) για την αξιολόγηση της απόδοσης τερματικών σταθμών αεροδρομίων, το οποίο επιτυγχάνει μια αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ ευελιξίας, ταχύτητας και ρεαλιστικών αποτελεσμάτων, και iv) προσδιορισμός της προστιθέμενης αξίας του προτύπου να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις βασικές ανάγκες κάθε αεροδρομίου, να παρέχει ευελιξία και ευκολία ως προς την κατασκευή του προτύπου και την αξιολόγηση των επιπτώσεων, π.χ., νέων επιχειρησιακών πολιτικών, αλλαγών ή επεκτάσεων στο χωροταξικό σχέδιο τερματικών σταθμών αεροδρομίων, μεταβολών της κίνησης των επιβατών, κλπ., στην απόδοση του τερματικού σταθμού αεροδρομίου. Αποτελέσματα της διδακτορικής της έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Transportation Research Part C, Journal of Air Transport Management, Transportation Research Record), καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ. Transportation Research Board Annual Meeting, Air Transport Research Society (ATRS) World Conference, International Workshop on Modelling, Simulation, Verification and Validation of Enterprise Information Systems (MSVVEIS), International Congress on Transportation Research in Greece).

Στις 9 Φεβρουαρίου 2010 η κα Ελπίδα Πρασοπούλου ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Ελπίδα Πρασοπούλου με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθανασία Πουλούδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Η αλληλεπίδραση της τεχνολογικής καινοτομίας με την διοικητική παράδοση του κράτους: Η περίπτωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS)". Η κα Ελπίδα Πρασοπούλου έχει σπουδάσει στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησηης του Παντείου Πανεπιστημίου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) διαμόρφωση ενός θεωρητικού πλαισίου για την εξέταση της τεχνολογικής καινοτομίας (ICT innovation) ως κοινωνικο-τεχνικού φαινομένου, εντός του ευρύτερου κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου (context) που την περιβάλλει. Το θεωρητικό πλαίσιο στηρίχθηκε στην έννοια της διοικητικής παράδοσης του κράτους (administrative tradition) ως το σύνολο των πρακτικών και απόψεων περί χρηστής διοίκησης. Η συμβολή του έγκειται στην υιοθέτηση μιας ερμηνευτικής οπτικής που συγκερνά δράσεις (actions) στο μίκρο επίπεδο με ευρύτερα μάκρο φαινόμενα. (2) Συμβολή σε μια πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση της αλληλεπίδρασης της τεχνολογικής καινοτομίας με το κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο με έμφαση στην δράση συλλογικών δρόντων (collective actors). (3) Λεπτομερής και συστηματική αποτύπωση, στα πλαίσια της Ελλάδας, του ρόλου των πολιτικών κομμάτων, ως επικρατούντες συλλογικοί δρόντες στην ελληνική διοικητική παράδοση, στην εδραίωση της τεχνολογικής καινοτομίας ως οχήματος για τον εκσυγχρονισμό της δημόσια διοίκησης. Η ιστορική μελέτη της περίπτωσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS) αναδεικνύει τις αντιλήψεις και πρακτικές των πολιτικών κομμάτων κατά την αλληλεπίδραση τους με την τεχνολογική καινοτομία ως φορέα νέων πρακτικών και νοοτροπίας στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., European Journal of Information Systems, Management Science), καθώς και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ. IFIP 8.2, Bled eConference, Ethicomp, Mediterranean Conference on Information Systems).

2009


Στις 18 Νοεμβρίου 2009 η κα Κορίνα Διαμαντή ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Κορίνα Διαμαντή, με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Δικτυακοί Δεσμοί, Μεταφορά Γνώσης και Βέλτιστων Πρακτικών στη Παραδοσιακή και εξ Αποστάσεως Συγκριτική Προτυποποίηση". Η κα Κορίνα Διαμαντή έχει σπουδάσει Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Middlesex, στο Λονδίνο, και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Χρημαοτοικονομική Διοίκηση (MSc Financial Management) από το ίδιο πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus για δύο εξάμηνα στο Πανεπιστήμιο EPSCIESSEC, στο Cergy-Pontoise, στο Παρίσι. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) διευρύνει την έρευνα στη μεταφορά γνώσης κατά τη συγκριτική αξιολόγηση/προτυποποίηση (benchmarking), (2) διερευνά τη μεταφορά γνώσης και βέλτιστων πρακτικών στη συγκριτική προτυποποίηση μέσα από την ποιοτική (qualitative) μελέτη πολλαπλών μελετών περίπτωσης (case studies) σε δύο δημόσιους οργανισμούς, (3) μελετά πώς μεταφέρονται διαφορετικοί τύποι γνώσης στη συγκριτική αξιολόγηση, (4) εξετάζει πώς η χρήση ορισμένων μέσων συμβάλλει στη μεταφορά διαφορετικών τύπων γνώσης πάνω σε καλές πρακτικές, χρησιμοποιώντας τη θεωρία πλούτου των μέσων (media richness theory), (5) αναγνωρίζει ένα πρόσθετο βήμα μεταφοράς γνώσης στη διαδικασία της συγκριτικής προτυποποίησης που προηγείται της λήψης αποφάσεως στο τι θα εφαρμοστεί, (6) συμβάλλει στη δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου για τη συγκριτική προτυποποίηση (benchmarking), μέσω του συσχετισμού των τύπων συγκριτικής προτυποποίησης και των δικτυακών δεσμών που δημιουργούνται με τη θεωρία των ασθενών δεσμών (weak ties theory), (7) υποδεικνύει ότι στο συνεταιρικό benchmarking δημιουργούνται ασθενείς δεσμοί (weak ties) μεταξύ των benchmarking εταίρων, ενώ οι δεσμοί είναι απόντες (absent ties) στο ανταγωνιστικό benchmarking, υποστηρίζοντας έτσι το συσχετισμό των διαφορετικών τύπων benchmarking με τη θεωρία των αδύνατων δεσμών. Αποτελέσματα της διδακτορικής της έρευνας έχουν παρουσιαστεί σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και είναι υπό δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά. Η κα Διαμαντή έχει εργαστεί (α) στο τμήμα διαχείρισης χαρτοφυλακίων (asset management assistant) της ΑΡΤΙΟΝ ΑΧΕΠΕΥ, (β) ως project manager και ερευνήτρια στα Εργαστήρια Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Εμπορίου (ELTRUN) και Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (IST) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (γ) ως επιχειρηματική σύμβουλος στο Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος,  (δ) ενώ πλέον εργάζεται στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (Εμπορικό, Βιομηχανικό, Επαγγελματικό, Βιοτεχνικό).

Στις 18 Νοεμβρίου 2009 ο κος Δημήτρης Καραΐσκος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Δημήτρης Καραΐσκος με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Γιαγλή, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Μοντέλο Πρόβλεψης της Ατομικής Αποδοχής των Διάχυτων Πληροφοριακών Συστημάτων". Ο κος Δημήτρης Καραΐσκος έχει σπουδάσει στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Πληροφοριακά Συστήματα από το τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) συμβάλλει στην καταγραφή και στον ορισμό των τεχνολογικών παραγόντων των διάχυτων πληροφοριακών συστημάτων (διαχυτότητα) ενώ περαιτέρω προσφέρει με τη κατασκευή μιας έγκυρης κλίμακας για τη μέτρησή τους. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζει αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες εξοπλίζοντας αυτές με μια κλίμακα μέτρησης που θα ενισχύσει τη γνώση τους πάνω στην αποδοχή των διάχυτων πληροφοριακών συστημάτων, (2) προσδιορίζει τις προβλεπτικές σχέσεις της διαχυτότητας με παράγοντες αποδοχής τεχνολογίας με την ανάπτυξη και εμπειρική επικύρωση ενός ερευνητικού μοντέλου που απαρτίζεται από συμπεριφορικούς, κοινωνικούς, ατομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες αποδοχής, (3) συνεισφέρει νέα γνώση στον ερευνητικό χώρο της αποδοχής των διάχυτων πληροφοριακών συστημάτων ενημερώνοντας πως η διαχυτότητα αυτών των συστημάτων γίνεται αντιληπτή από τους χρήστες τους και πως αυτή επηρεάζει την πρόθεσή τους να τα αποδεχτούν. Ειδικότερα οι τεχνολογικοί παράγοντες της διαχυτότητας μελετήθηκαν μαζί με βασικούς παράγοντες αποδοχής τεχνολογίας, σχηματίζοντας ένα εύρωστο ερευνητικό πλαίσιο, τα αποτελέσματα της οποίας υποστηρίζουν σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της διαχυτότητας, των παραγόντων αποδοχής και της πρόθεσης χρήσης. Η διδακτορική του έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003). Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., International Journal of Mobile Communications, Journal of Information Technology), καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ., European Conference on Information Systems, IEEE Society, International Conference on Mobile Business).

Στις 18 Νοεμβρίου 2009 η κα Δεληγιάννη Ιωάννα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Δεληγιάννη με επιβλέπουσα την Επίκουρο Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Στρατηγικά Σχήματα Ανάπτυξης των Νέων Επιχειρήσεων: Παράγοντες Επίδρασης και Αποτελέσματα". Η κα Δεληγιάννη έχει σπουδάσει στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (MBA International) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: Με τον ορισμό της ανάπτυξης των νέων επιχειρήσεων σε όρους ‘στρατηγικής λογικής’ και την ενσωμάτωση των ιδιαιτεροτήτων των νέων επιχειρήσεων στον καθορισμό των κύριων διαστάσεων στρατηγικής ανάπτυξης προσφέρεται μια νέα αντίληψη για το φαινόμενο που επιτρέπει την σε βάθος εξέτασή του. Η δυναμική προσέγγιση των στρατηγικών ανάπτυξης των νέων επιχειρήσεων δίνει τη δυνατότητα εξέτασης σχημάτων στρατηγικής ανάπτυξης έναντι στατικών στρατηγικών. Η εξέταση αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ των κύριων διαστάσεων ανάπτυξης  των νέων επιχειρήσεων επιτρέπει τον εντοπισμό αδυναμιών στην ταυτόχρονη βελτιστοποίηση όλων των διαστάσεων και άρα τον περιορισμό των πιθανών σχημάτων ανάπτυξης που μπορούν να ακολουθηθούν από τις νέες εταιρείες. Η προσέγγιση του φαινομένου υπό το πρίσμα τριών θεωριών δίνει δυνατότητα για ολιστική ερμηνεία του, με αναγνώριση παραγόντων επίδρασης που αφορούν στα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία, στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, στις στρατηγικές ανάπτυξης κατά την ίδρυση αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον. Η εξέταση της σχέσης μεταξύ σχημάτων ανάπτυξης και απόδοσης επιτρέπει την αναγνώριση των πιο επιτυχημένων επιλογών ανάπτυξης, αποτελώντας εφαλτήριο τόσο για τον προσανατολισμό των ενεργειών των επιχειρηματιών όσο και για χάραξη πολιτικών.  Αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής έχουν ανακοινωθεί σε κεφάλαια βιβλίων (Internationalization, Entrepreneurship, and the Smaller Firm) και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με τη μέθοδο των κριτών (πχ. RENT, International Council of Small Business, European International Business Academy).

Στις 18 Νοεμβρίου 2009 η κα Μαρία Τόμπρου ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Τμήματος. Η κα Μαρία Τόμπρου  με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Νικολάου, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Οι διαδικασίες δημιουργίας του ψυχολογικού συμβολαίου κατά την επιλογή και κοινωνικοποίηση των νεοπροσληφθέντων στις επιχειρήσεις". Η κα Μαρία Τόμπρου έχει σπουδάσει στο τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργανωσιακή και Εργασιακή Ψυχολογία (MSc in Organizational and Occupational Psychology) από το Πανεπιστήμιο Surrey του Ηνωμένου Βασιλείου.  Η κύρια συνεισφορά της διατριβής έγκειται στα ακόλουθα: 1. Στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου της δημιουργίας του ψυχολογικού συμβολαίου κατά τη πρώιμη κοινωνικοποίηση του νεοπροσληφθέντα. H παρούσα έρευνα ανέπτυξε και εξέτασε ένα μοντέλο και ερευνητικές υποθέσεις που διευκρινίζουν πως δημιουργείται το ψυχολογικό συμβόλαιο στην πρώιμη κοινωνικοποίηση του νεοπροσληφθέντα. 2. Ο αντίκτυπος της δημιουργίας του ψυχολογικού συμβολαίου στην συναισθηματική διάθεση του νεοπροσληφθέντα αποδεικνύει ότι η δημιουργία του ψυχολογικού συμβολαίου παίζει ουσιαστικό ρόλο στη κοινωνικοποίηση του νεοπροσληφθέντα αποδεικνύοντας ότι δεν αποτελεί σημαντική έννοια της Οργανωσιακή Συμπεριφοράς μόνο όταν παραβιάζεται αλλά και όταν δημιουργείται. 3. Η αποσαφήνιση της κοινωνικής επιρροής σε δημιουργούς του ψυχολογικού συμβολαίου αλλά και τους διευκολυντές και η διαφορετική επιρροή με βάση τα μηνύματα –υποσχέσεις ή πληροφορίες- αλλά και το ρόλο της ποιότητας των σχέσεων βασισμένοι στη θεωρία της κοινωνικής συναλλαγής μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τη δυναμική του νέου ψυχολογικού συμβολαίου. 4. Οι ατομικές διαφορές, πεποιθήσεις και προηγούμενες εμπειρίες, επίσης εξετάστηκαν σε σχέση και με τις προσδοκίες του νεοπροσληφθέντα πριν μπει στην νέα εργασία ώστε να κατανοήσουμε πως οι πριν την ένταξη παράγοντες πιθανόν να επηρεάζουν το νέο ψυχολογικό συμβόλαιο. 5. Μεθοδολογικά, η παρούσα διατριβή πρωτοτύπησε καθώς εξέτασε το δημιουργία του ψυχολογικού συμβολαίου τόσο με την έρευνα ημερολογίου όσο και με τη μέθοδο των δύο φάσεων καθώς και μία σειρά από πρωτοπόρες στατιστικές αναλύσεις όπως πολυ-επίπεδη ανάλυση κα μοντελοποίηση δομημένης εξίσωσης. Η διδακτορική της έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Αποτελέσματα της παρούσας διδακτορικής διατριβής παρουσιάστηκαν σε ένα αριθμό διεθνών συνεδρίων (π.χ. Academy of Management Annual Meeting, International Congress of Applied Psychology,  Congress of European Work and Organizational Psychology), ενώ έχει δημοσιεύσει σε έναν αριθμό επιστημονικών περιοδικών (Journal of Managerial Psychology, Industrial and Organizational Psychology).

Στις 14 Σεπτεµβρίου 2009, ο κος Στέφανος Ανδρουτσέλλης-Θεοτόκης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τµήµατος. Ο κος Ανδρουτσέλλης-Θεοτόκης  με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Διοµήδη Σπινέλλη παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Διαχείριση Κινδύνου σε Συναλλαγές Οµότιµων Δικτύων Υπολογιστών". Ο κος Ανδρουτσέλλης-Θεοτόκης κατέχει πτυχίο B.Eng στην πληροφορική και M.Sc στην Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Imperial College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, και πτυχίο M.S.E. στην Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Πανεπιστήµιο Johns Hopkins των Η.Π.Α. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της μείωσης του κινδύνουν που ενέχουν οι συναλλαγές μέσω οµότιµων δικτύων υπολογιστών. Προτείνονται νέες, εναλλακτικές και πρωτότυπες προσεγγίσεις, και σχεδιάζονται, υλοποιώνται και αξιολογώνται πρωτότυπα κατανεµηµένα συστήµατα διαχείρισης κινδύνου που ενσωµατώνουν και χρησιµοποιούν τις προσεγγίσεις αυτές. Η διδακτορική του έρευνα συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραµµα ΠΕΝΕ. 2003). Αποτελέσµατα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δηµοσιευθεί σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά (π.χ., ACM Computing Surveys, Elsevier Computer Networks), καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστηµονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών.

Στις 14 Σεπτεµβρίου 2009 ο κος Γεώργιος Γούσιος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τµήµατος. Ο κος Γεώργιος Γούσιος με επιβλέπων τον Αναπληρωτή Καθηγητή Διοµήδη Σπινέλλη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Εργαλεία και Τεχνικές για Mεγάλης Κλίµακας Εµπειρικές Έρευνες στην Τεχνολογία Λογισµικού". Ο κος Γούσιος είναι Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και κατέχει μεταπτυχιακό με διάκριση στην Τεχνολογία Λογισµικού (Advanced Computer Science and Software Engineering) του πανεπιστηµίου του Μanchester. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: i) Περιγραφή ενός πλαισίου για την ταξινόµηση των μελετών εµπειρικής τεχνολογίας λογισµικού και χρήση του για την ανάλυση των αδυναµιών των ερευνών που δηµοσιεύονται σήµερα ii) Ανάλυση των απαιτήσεων και παρουσίαση του σχεδιασµού μιας πλατφόρµας για εµπειρικές μελέτες λογισµικού μεγάλης κλίµακας. Η διδακτορική του έρευνα συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραµµα ΠΕΝΕ. 2003). Αποτελέσµατα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δηµοσιευθεί σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστηµονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών.

Στις 29 Ιουνίου 2009 ο κος Αργύριος Τσαμάκος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με επιβλέποντα τον Επίκουρο καθηγητή κ. Αδάμ Βρεχόπουλο, παρουσιάζοντας και υποστηρίζοντας την διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Εταιρικές Συσχετίσεις στις Υπηρεσίες Κινητών Επικοινωνιών: Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οι Αποδόσεις των Καταναλωτών και ο Μεσολαβητικός ρόλος της Εμπιστοσύνης". Ο κος Αργύριος Τσαμάκος έχει πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό τίτλο στις Επιστήμες των αποφάσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (MSc in Decision Sciences). Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή είναι μέρος ενός μηχανισμού μέσω του οποίου οι ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεταφράζονται σε προθέσεις πίστης. (2) Οι αποδόσεις των καταναλωτών για τα κίνητρα που υπάρχουν πίσω από τις ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της σχέσης μεταξύ των ενεργειών CSR και των εταιρικών αποτελεσμάτων. (3) Αποδόσεις για εγωιστικά κίνητρα CSR μειώνουν την εμπιστοσύνη και την πίστη του καταναλωτή (4) Αποδόσεις για κίνητρα CSR των μετεχόντων την εταιρία (stakeholders) έχουν επίσης αρνητικά αποτελέσματα στην εμπιστοσύνη και πίστη του καταναλωτή. (5) Εταιρίες που τα κίνητρα CSR τους αποδίδονται στις αξίες είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε εμπιστοσύνη και πίστη (6) Οι αποδόσεις βάσει αξιών φαίνεται ότι αποτελούν ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και πίστης. (7) Υπάρχει ένας θετικός μη-γραμμικός μηχανισμός που συνδέει τις αντιλήψεις καλοσύνης με την εμπιστοσύνη και τις προθέσεις πίστης. Τα αποτελέσματα ενισχύουν τον υποστηρικτικό ρόλο της καλοσύνης, καταδεικνύοντας την σαν απαραίτητο και επαρκή μηχανισμό για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και πίστης. (8) Τα δεδομένα υποστηρίζουν επίσης τον συμπληρωματικό ρόλο της ποιότητας υπηρεσίας στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης και πίστης (εμμέσως μέσω της εμπιστοσύνης). Τα αποτελέσματα της έρευνας του δημοσιεύτηκαν στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of the Academy of Marketing Science.

Στις 29 Ιουνίου 2009 ο κος Ελευθέριος Κιοσές ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Ελευθέριος Κιοσές με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γ. Ι. Δουκίδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Ο ρόλος των διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη συνεργασία μεταξύ αγοραστών-προμηθευτών: Οργανωσιακοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργατική εφοδιαστική αλυσίδα". Ο κος Ελευθέριος Κιοσές έχει σπουδάσει στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MBA International από το ίδιο πανεπιστήμιο. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Τη συσχέτιση της χρήσης των διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τη συνεργασία αγοραστή-προμηθευτή στο πλαίσιο της συνεργατικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Χρησιμοποιεί εμπειρικά δεδομένα ώστε να παρουσιάσει ότι υπάρχει μία θετική σχέση ανάμεσα στη χρήση διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη συνεργασία αγοραστή-προμηθευτή, (2) Την εξέταση του πώς η εμπιστοσύνη και η χρήση διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετίζεται με την ικανοποίηση από τη συνεργασία αγοραστή-προμηθευτή, αναγνωρίζοντας έτσι δύο διαφορετικούς τύπους σχέσεων στη συνεργατική εφοδιαστική αλυσίδα, (3) Την πρόταση μίας νέας κλίμακας για τη μέτρηση του βαθμού συνεργασίας αγοραστή-προμηθευτή στην εφοδιαστική αλυσίδα, (4) Την εξέταση της κουλτούρας και εμπιστοσύνης ως οργανωσιακούς παράγοντες – πέρα από εξωτερικούς παράγοντες – που επηρεάζουν τη χρήση διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, (5) Τον διαχωρισμό και ορισμό των διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε στρατηγικές και υπηρεσίες υποστήριξης συναλλαγών, (6) Τη συμπλήρωση της συζήτησης στη βιβλιογραφία σε σχέση με τις εξωτερικές-θεσμικές πιέσεις (institutional pressures), χρησιμοποιώντας μελέτη πεδίου με ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Η διδακτορική του έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003).

Στις 29 Ιουνίου 2009 ο κος Σπύρος Μπορώτης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Σπύρος Μπορώτης με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (υπό διορισμό) Αγγελική Πουλυμενάκου, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Υιοθέτηση Πληροφοριακών Συστημάτων σε Παρεμβάσεις Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού: Προσδιορισμός Παραγόντων που Επηρεάζουν την Πρόθεση Χρήσης της Τεχνολογικά-Υποστηριζόμενης Εκπαίδευσης (Ηλεκτρονικής Μάθησης) σε Εργασιακά Περιβάλλοντα". Έχει σπουδάσει στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστήμιου Πατρών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) ανάπτυξη και επικύρωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης της ηλεκτρονικής μάθησης στα πλαίσια της εταιρικής εκπαίδευσης, βασισμένο σε μια διεπιστημονική προσέγγιση, (2) ολιστική ενσωμάτωση της τριπλής φύσης των συμμετεχόντων ως εργαζόμενοι, χρήστες (εκπαιδευτικών) πληροφοριακών εφαρμογών, και εκπαιδευόμενοι, (3) διερεύνηση του ρόλου της αντιλαμβανόμενης ευκολίας στη χρήση, της χρησιμότητας, του ελέγχου επί της συμμετοχής στα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά προγράμματα και της δυνατότητας για μάθηση μέσω του ηλεκτρονικού μέσου, στη διαμόρφωση της αποδοχής της ηλεκτρονικής μάθησης, και (4) ανάδειξη της σημασίας της κινητοποίησης για μάθηση ως έναν από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες στην αποδοχή των προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης. Η διδακτορική του έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2001). Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών. Επιπλέον, για σειρά ετών συμμετέχει στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων του ACM eLearn Magazine που συνθέτουν τις παγκόσμιες προβλέψεις για το eLearning ετησίως.

Στις 29 Ιουνίου 2009 ο κος Αριστείδης Θεοτόκης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Αριστείδης Θεοτόκης με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Η Στάση των Καταναλωτών απέναντι στις Υπηρεσίες Βασισμένες στην Τεχνολογία στο Λιανεμπόριο: Μια Προσέγγιση από την Σκοπιά της Επιστήμης των Υπηρεσιών". Ο κος Αριστείδης Θεοτόκης έχει σπουδάσει στο τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Πειραιά και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Επιχειρησιακή Ερευνά (MSc in Operational Research) από το University of Edinburgh του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Αναπτύσσεται και εξετάζεται εμπειρικά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παραγόντων που επηρεάζουν την στάση των καταναλωτών απέναντι στην τεχνολογία, (2) Με βάση την προσέγγιση της επιστήμης των υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας ως βάση την έννοια της τεχνολογικής υπηρεσίας, εξετάζεται ενοποιημένα και σε ένα υψηλότερο επίπεδο η στάση των καταναλωτών απέναντι σε κάθε είδους αλληλεπίδρασή τους με την τεχνολογία κατά τη διάρκεια της αγοραστικής διαδικασίας, (3) Εισάγεται στην θεωρία της τεχνολογικής αποδοχής της εννοίας της «Τεχνολογική Επαφής Υπηρεσίας » (Service Technology Contact) και χρησιμοποιείται η έννοια αυτή για την ταξινόμηση των τεχνολογικών υπηρεσιών, (4) Ορίζεται η έννοια της στάσης απέναντι στη γενική ιδέα της υπηρεσίας και εξετάζεται και αυτή η μεταβλητή ως καθοριστικός παράγοντας της αποδοχής της τεχνολογίας., (5) εξετάζεται ο ρόλος παραγόντων που σχετίζονται με το αγοραστικό ταξίδι καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καταναλωτή ως προς τη στάση που διαμορφώνουν οι καταναλωτές απέναντι στις τεχνολογικές υπηρεσίες στο λιανεμπόριο, (6) Διερευνάται μέσω εμπειρικής μελέτης η στάση των καταναλωτών απέναντι στη νέα τεχνολογία της Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID). Η διδακτορική του έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003). Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., European Journal of Information Systems , European Journal of Marketing), καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ., European Conference of Information Systems, International Conference of Retailing and Consumer Services, European Marketing Academy Conference κ.α.).

Στις 29 Ιουνίου 2009 ο κος Βασίλειος Κουτσιουρής ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Βασίλειος Κουτσιουρής με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή σε Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας Επίγνωσης Θέσης". Ο κος Βασίλειος Κουτσιουρής έχει σπουδάσει στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Ανάπτυξη τυπολογίας των κινητών χρηστών-καταναλωτών Υπηρεσιών Επίγνωσης Θέσης (‘LBS UsersTypology) και εμπεριστατωμένη ανάλυση του προφίλ τους, (2) Ανάπτυξη μέσω «πολυεπιστημονικής» προσέγγισης ενός ολοκληρωμένου θεωρητικού πλαισίου ως μέρος ενός ευρύτερου θεωρητικού μοντέλου το οποίο ενσωματώνει όλους τους παράγοντες που συνθέτουν το περιβάλλον των Κινητών Υπηρεσιών Επίγνωσης Θέσης (LBS), (3) Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προβλεπτικών θεωρητικών μοντέλων τα οποία ελέγχονται εμπειρικώς και παρέχουν γνώση σχετικά με τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους παράγοντες του περιβάλλοντος μιας κινητής υπηρεσίας επίγνωσης θέσης, τις στάσεις και τις συμπεριφορικές προθέσεις των κινητών χρηστών-καταναλωτών, (4) Επιβεβαίωση διαθέσιμης γνώσης του ρόλου των προσωπικών ικανοτήτων κατά τη χρήση κινητών υπηρεσιών στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών. Η διδακτορική του έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003). Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ., International Conference on Mobile Business, Conference of European Association for Education and Research in Commercial Distribution, World Congress on Information Technology).

Στις 29 Ιουνίου 2009 ο κος Αλέξανδρος Τσιαούσης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Αλέξανδρος Τσιαούσης με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργο Γιαγλή, παρουσίασε και υποστήριξε την διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Αξιολόγηση της ευχρηστίας εφαρμογών κινητών τηλεφώνων σε πραγματικά πλαίσια χρήσης". Ο κος Αλέξανδρος Τσιαούσης έχει σπουδάσει στο τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών (ΔΕΟΠΣ) του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Τεχνολογία της Πληροφορίας (MSc in Information Technology) από το University of Glasgow του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Διεύρυνση της έρευνας στο χώρο της διάδρασης ανθρώπου-κινητού υπολογιστή και πιο ειδικά στο χώρο της κινητής ευχρηστίας (mobile usability) με έμφαση στο πλαίσιο χρήσης (context of use), (2) Ορισμός των περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν την ευχρηστία κινητών διαδικτυακών τόπων με βάση τη βιβλιογραφία τόσο της επιστήμης της Διάδρασης Ανθρώπου-Κινητού Υπολογιστή, όσο και της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και της Μελέτης της Συμπεριφοράς του Ανθρώπου, (3) Ανάπτυξη και εμπειρική επικύρωση του προτεινόμενου ερευνητικού μοντέλου που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος χρήσης επηρεάζουν τις διαστάσεις της ευχρηστίας των κινητών διαδικτυακών τόπων, (4) Εμπειρική απόδειξη πως η ικανοποίηση (satisfaction) των χρηστών κινητών διαδικτυακών τόπων δεν επηρεάζεται από το πλαίσιο χρήσης των εφαρμογών αυτών, (5) Σχεδιαστικές οδηγίες για κινητούς διαδικτυακούς τόπους, οι οποίες λαμβάνουν υπ’ όψη τους τις επιδράσεις του πλαισίου χρήσης. Η διδακτορική του έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003). Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών.

Στις 12 Ιανουαρίου 2009 ο κος Γεώργιος Ζόμπολας ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Γεώργιος Ζόμπολας με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννου Γεώργιο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για Πολύπλοκα Προβλήματα Σχεδιασμού και Χρονοπρογραμματισμού Παραγωγής". Ο κος Γεώργιος Ζόμπολας έχει σπουδάσει στην σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διαχείριση Διαδικασιών (MSc in Operations Management) από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας (UMIST) του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διδακτορική αυτή διατριβή έρχεται να προτείνει ιδιαίτερα αποδοτικές και αποτελεσματικές μεθόδους για την επίλυση του Προβλήματος Βελτιστοποίησης Κυρίου Προγράμματος Παραγωγής (MPS) καθώς επίσης και για την επίλυση των κλασσικότερων προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού τύπου shop (job-shop, flow-shop και open-shop). Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) αναπτύχθηκε μια μεταευρετική μέθοδος (Γενετικός Αλγόριθμος) για το πρόβλημα βελτιστοποίησης του MPS. Παράλληλα αναπτύχθηκαν νέα πρότυπα προβλήματα και η μέθοδος συγκρίθηκε με τον ενσωματωμένο αλγόριθμο ενός σύγχρονου ERP. Η συγκριτική μέτρηση των επιδόσεων των μεθόδων κατέδειξε την ανωτερότητα του Γενετικού Αλγορίθμου. (2) Για το πρόβλημα job-shop, προτείνεται ένας υβριδικός αλγόριθμος με την ονομασία DEGAVNS αποτελούμενος από: α) ένα εξελικτικό αλγόριθμο βασισμένο στον αλγόριθμο διαφορικής εξέλιξης (Differential Evolution) για τη δημιουργία αρχικών λύσεων, β) ένα υβρίδιο αλγορίθμου έρευνας μεταβλητής γειτονιάς (VNS) και γενετικού αλγορίθμου (GA). Αποτελέσματα σε πρότυπα προβλήματα της βιβλιογραφίας επαληθεύουν την καταλληλότητα και αποδοτικότητα του αλγορίθμου. (3) Για το πρόβλημα flow-shop, προτείνεται ένας υβριδικός αλγόριθμος με την ονομασία NEGAVNS αποτελούμενος από: α) ένα πλεονεκτικό κατασκευαστικό αλγόριθμο βασισμένο στον ευρετικό αλγόριθμο NEH για τη δημιουργία αρχικών λύσεων, β) ένα υβρίδιο αλγορίθμου έρευνας μεταβλητής γειτονιάς (VNS) και γενετικού αλγορίθμου (GA). Αποτελέσματα σε πρότυπα προβλήματα της βιβλιογραφίας επαληθεύουν την καταλληλότητα και αποδοτικότητα του αλγορίθμου. (4) Για το πρόβλημα open-shop, προτείνεται ένας υβριδικός αλγόριθμος με την ονομασία PGAVNS αποτελούμενος από: α) ένα κατασκευαστικό αλγόριθμο βασισμένο στον ευρετικό αλγόριθμο NEH (για το flow-shop) για τη δημιουργία μίας πολύ καλής αρχικής λύσης, β) ένα υβρίδιο αλγορίθμου έρευνας μεταβλητής γειτονιάς (VNS) και γενετικού αλγορίθμου (GA). Αποτελέσματα σε πρότυπα προβλήματα της βιβλιογραφίας επαληθεύουν την καταλληλότητα και αποδοτικότητα του αλγορίθμου. Αξίζει να σημειωθεί πως ο PGAVNS είναι ο πρώτος μεταευρετικός παγκοσμίως που βρήκε τη βέλτιστη λύση για το πρόβλημα gp09-03 κατά Gueret και Prins. (5) Τέλος, αναπτύχθηκε μια πλατφόρμα ενσωμάτωσης των παραπάνω αλγορίθμων σε συστήματα ERP η οποία έχει ήδη εγκατασταθεί σε μια πρωτοπόρο Ελληνική κατασκευαστική επιχείρηση με μεγάλη επιτυχία. Αποτελέσματα αυτής της διδακτορικής διατριβής έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με (π.χ. International Journal of Production Research, Journal of the Operations Research Society, Computers & Operations Research, Cybernetics & Systems: An International Journal, International Journal of Manufacturing Excellence, European Journal of Operations Research), καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ. στα διεθνή συνέδρια EUROXX, EUROXXII, στο 19ο Εθνικό συνέδριο της E.E.E.E., και στα 3ο και 4ο Φοιτητικά Συνέδρια Διοικητικής Επιστήμης).

2008


Στις 13 Νοεμβρίου 2008 ο κος Παναγιώτης Ρεπούσης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Παναγιώτης Ρεπούσης με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννου Γεώργιο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για Πολύπλοκα Προβλήματα Δρομολόγησης και Χρονοπρογραμματισμού Στόλου Οχημάτων". Ο κος Παναγιώτης Ρεπούσης έχει σπουδάσει στην σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Μηχανική Διεργασιών και Συστημάτων (MSc/DIC in Process Systems Engineering) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και το Imperial College του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διδακτορική αυτή διατριβή έρχεται να προτείνει ιδιαίτερα αποδοτικές και αποτελεσματικές μεθόδους για την επίλυση του Προβλήματος Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων με Χρονικά Παράθυρα (ΠΔΣΟΧΠ) καθώς επίσης και άλλων εκδοχών του. Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) αναπτύχτηκαν μια υβριδική μεταευρετική μέθοδος πολλαπλών εκκινήσεων και ένας πρότυπος υβριδικός εξελικτικός αλγόριθμος συνδυασμού κλάδων. Η συγκριτική μέτρηση των επιδόσεων των μεθόδων σε πρότυπα προβλήματα της βιβλιογραφίας κατέδειξε την ανταγωνιστικότητά τους. Ιδιαίτερα δε αναφορικά με τη δεύτερη μέθοδο αξίζει να σημειωθεί ότι παρήγαγε τα καλύτερα αποτελέσματα παγκοσμίως τόσο σε μεσαίας όσο και σε μεγάλης κλίμακας προβλήματα. (2) Για το Ανοικτό ΠΔΣΟΧΠ, προτείνεται ένας κατασκευαστικός αλγόριθμος καθώς επίσης και ένας υβριδικός εξελικτικός αλγόριθμος. Αποτελέσματα σε πρότυπα προβλήματα της βιβλιογραφίας επαληθεύουν την καταλληλότητα και αποδοτικότητα των αλγορίθμων. (3) Για το ΠΔΣΟΧΠ με Ετερογενή Στόλο Οχημάτων, προτείνεται ένας υβριδικός μεταευρετικός αλγόριθμος πολλαπλών εκκινήσεων. Βασισμένος στις βασικές αρχές της Απαγορευμένης Έρευνας, ο αλγόριθμος αυτός συνδυάζει μηχανισμούς μεταβλητών γειτονιών και ευφυείς διαδικασίες εκμάθησης. Η συγκριτική μέτρηση των επιδόσεων του σε πρότυπα προβλήματα της βιβλιογραφίας κατέδειξε την ανταγωνιστικότητα του σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. (4) Τέλος, στο πλαίσιο της προσπάθειας μοντελοποίησης προβλημάτων με πραγματικούς επιχειρησιακούς περιορισμούς, εξετάστηκε ένα πρόβλημα ζήτησης πολλαπλών προϊόντων, τα οποία πρέπει να αποθηκεύονται σε διαφορετικά διαμερίσματα των οχημάτων κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης των πελατών. Για την επίλυση του προβλήματος αυτού, προτείνεται ένας αλγόριθμος Προγραμματισμού Προσαρμόσιμης. Αποτελέσματα σε πρότυπα προβλήματα της βιβλιογραφίας επαληθεύουν την απόδοση και την καταλληλότητα της μεθόδου. Αποτελέσματα αυτής της διδακτορικής διατριβής έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, European Journal of Operations Research, Journal of the Operational Research Society, Computers & Operations Research, Journal of Heuristics και Expert Systems with Applications), καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ. στα διεθνή συνέδρια EUROXX, EUROXXI, EUROXXII, στο 6ο Annual International Conference on Numerical Methods & Applications, στα 17ο και 19ο Εθνικά συνέδρια της E.E.E.E., στο 5ο Workshop on Hybrid Metaheuristics και στα 2ο,3ο και 4ο Φοιτητικά Συνέδρια Διοικητικής Επιστήμης).

Στις 17 Ιουνίου 2008, η κ. Λύδα Κυργίδου ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κ. Λύδα Κυργίδου με επιβλέποντα τον Αναπλ. Καθ. Klas Eric Soderquist, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα: O ρόλος των επιχειρησιακών πόρων, ικανοτήτων και εσωτερικών συνθηκών". Η κ. Λύδα Κυργίδου έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (ΜΒΑ) από το Τμήμα Διοίκησης Eπιχειρήσεων του Κρατικού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, City University of New York (ΗΠΑ). Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Προσδιορισμός και σε βάθος ανάλυση της έννοιας της Στρατηγικής Επιχειρηματικότητας τόσο ως ερευνητικού πεδίου, όσο και ως συγκεκριμένης, ανεξάρτητης μεταβλητής, (2) Προσδιορισμό και μέτρηση των επιμέρους μεταβλητών που καθορίζουν τη Στρατηγική Επιχειρηματικότητα, παρέχοντας δυνατότητα για εμπειρική εξέταση της έννοιας (3) Εξέταση των παραγόντων που την προσδιορίζουν (4) Ανάλυση των συνεπειών της Στρατηγικής Επιχειρηματικότητας ως προς την αποδοτικότητα των οργανισμών (5) Προτάσεις άρτιας εφαρμογής μέτρων που την ενισχύουν, ώστε οι οργανισμοί να την οργανώνουν ανάλογα και να επωφελούνται των ευεργετικών της επιδράσεων. Η διδακτορική της έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003) και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Εμπορική Τράπεζα. Αποτελέσματα της διδακτορικής της έρευνας έχουν παρουσιαστεί σε εθνικά και κορυφαία διεθνή συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια επιστημονικών συγγραμάτων.

Στις 9 Ιουνίου 2008 ο κ. Γεώργιος Δασκαλάκης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Γεώργιος Δασκαλάκης με επιβλέποντα τον Επίκ. Καθ. Ραφαήλ Μάρκελλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Αποτίμηση Παραγώγων και Διαχείριση Κινδύνου στις Αγορές Αερίων Ρύπων και Ηλεκτρισμού". Ο κ. Γεώργιος Δασκαλάκης έχει σπουδάσει Φυσική στο Πανεπιστήμιου του Λάνκαστερ (Αγγλία) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Θεωρητικής Φυσικής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ (Αγγλία). Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Εμπειρική ανάλυση των δομών και της συμπεριφοράς των βασικών Ευρωπαϊκών αγορών διαπραγμάτευσης αδειών εκπομπής αερίων ρύπων και εμπειρική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους, (2) Περιγραφή τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά έγκυρων υποδειγμάτων αποτίμησης χρηματοοικονομικών παραγώγων με υποκείμενο τίτλο άδειες εκπομπής αερίων ρύπων, (3) Εξέταση των επιπτώσεων στην αποτίμηση προθεσμιακών συμβολαίων ηλεκτρισμού από το καθεστώς περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, (4) Ανάλυση των συνεπειών των άνωθι για την διαχείριση κινδύνου των εταιριών που εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου και υπόκεινται σε περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, (5) Προτάσεις βελτιστοποίησης της υπάρχουσας Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής. Η διδακτορική του έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003) και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την ΔΕΗ. Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν παρουσιαστεί σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Στις 4 Ιουνίου 2008 ο κ. Γιάννης Σαλούρας ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τµήµατος. Η διδακτορική διατριβή με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζωγράφο, είχε τίτλο "Συντοµότερες Διαδροµές και Δροµολόγηση Οχηµάτων σε Χρονικά Μεταβαλλόµενα Οδικά Δίκτυα". Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Υπολογισµός κατά τµήµατα γραµµικών, συνεχών και αυξουσών συναρτήσεων άφιξης στον κόµβο κατάληξης κάθε συνδέσµου του ιδικού δικτύου, µε την προϋπόθεση ότι η ταχύτητα κίνησης είναι διακριτή συνάρτηση του χρόνου ταξιδιού. (2) Χρησιµοποιώντας αυτές τις συναρτήσεις άφιξης, ανάπτυξη µιας ακριβούς και µιας προσεγγιστικής µεθόδου εύρεσης συντοµότερων διαδροµών για κάθε εφικτό χρόνο αναχώρησης από ένα κόµβο προέλευσης προς κάθε κόµβο προορισµού. Οι µέθοδοι αυτές βασίζονται σε µια γενίκευση του στατικού αλγόριθµου αναθεώρησης ετικετών. Η εφαρµογή των µεθόδων αυτών επιτρέπει την επεξεργασία του οδικού δυκτύου για τον ορισµό προβληµάτων δροµολόγησης οχηµάτων. (3) Ανάπτυξη µιας ακριβούς και τριών ευτερικών µεθόδων επίλυσης προβληµάτων δροµολόγησης οχηµάτων µε χρονικά παράθυρα και χρονικά µεταβαλλόµενους χρόνους διαδροµής. (4) Παρουσίαση πειραµατικών αποτελεσµάτων που συλλέχθηκαν από την εφαρµογή υλοποιήσεων των προτεινόµενων µεθόδων. Αποτελέσµατα της έρευνας κατά την διάρκεια της διδακτορικής έρευνας έχουν δηµοσιευθεί σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά καθώς και σε πρακτικά διεθνών επιστηµονικών συνεδρίων µε τη µέθοδο κριτών.

Στις 4 Ιουνίου 2008 η κα Ελευθερία Κωστίκα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Ελευθερία Κωστίκα με επιβλέποντα τον Καθηγητή Απόστολο Ρεφενέ, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Μοντελοποίηση των Ανώτερων Ροπών της κατανομής των αποδόσεων των χρηματοοικονομικών προϊόντων". Η κα Ελευθερία Κωστίκα έχει σπουδάσει στο τμήμα Μαθηματικής Επιστήμης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Χρηματοοικονομικά, (MSc in Finance) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, και το Birkbeck College του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) εξέταση μοντελοποίησης ανώτερων ροπών μέσω των οικονομετρικών υποδειγμάτων ΑRCD στην αγορά των μετοχών (2) κατασκευή διάφορων επενδυτικών χαρτοφυλακίων με υποκείμενους τίτλους μετοχές και παράγωγα προϊόντα, με σκοπό τη μέτρηση του συνολικού κινδύνου αυτών των χαρτοφυλακίων με διάφορα εργαλεία αποτίμησης κινδύνου (hedging measures) (3) πρόταση μιας νέας μεθόδου μοντελοποίησης πολυμεταβλητών μοντέλων, το Simplified Multivariate Autoregressive Conditional Density Model (S-ARCD) και εκτίμηση, το οποίο βασίζεται στην κατανομή μας χρησιμοποιούμε την εξαρτημένη συμμετρική student's t κατανομή (conditional skewed student's t distribution) η οποία επιτρέπει τόσο στη συμμετρικότητα και τη κύρτωση να εξαρτώνται από το χρόνο (4) εφαρμογή σε χαρτοφυλάκιο μετοχών και συναλλαγματικών ισοτιμιών και μέτρηση και πρόβλεψη του κινδύνου σε αξία αγοράς (Value at Risk) (5) μελέτη σκοπιμότητας μοντελοποίησης ανώτερων ροπών μέσω υποδειγμάτων ARCD στο πλαίσιο μη γραμμικών υποδειγμάτων διόρθωσης σφάλματος (error correction) για την έρευνα κοινών στοχαστικών τάσεων μεταξύ της spot αγοράς των μετοχών και των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης με υποκείμενο τίτλο δείκτες των αντίστοιχων αγορών μετοχών (options on indices). Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν τεθεί υπό κρίση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., Journal of Futures Markets, Journal of Forecasting and International Journal of Finance and Economics), καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ., European Financial Management Association (EFMA 2008), HFAA Annual Conference, E.E.E.E. Conference, European Society of Computational Methods in Sciences and Engineering, Workshop EUMOptFin3: The drivers of performance of large financial institutions, EUROXX: 20th Conference on Operational research and the management of electronic services.) Παράλληλα, η κα Ελευθερία Κωστίκα δουλεύει στην Τράπεζα Ελλάδος, στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων (Dealing Room) ως προϊσταμένη στην Υπηρεσία Παρεμβάσεων στη Χρηματαγορά (Money Market Desk) τα τελευταία δύο (2) χρόνια, ενώ για τα προηγούμενα έξι (6) χρόνια δούλεψε στο Τμήμα διαχείρισης Κινδύνων Χαρτοφυλακίου.

Στις 5 Μαρτίου 2008, ο κος Φούσκας Κωνσταντίνος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Φούσκας με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Μ. Γιαγλή, παρουσίασε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Η επίδραση των αντιλήψεων για το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις οργανωσιακές ικανότητες στην διαμόρφωση των ανταγωνιστικών αντιδράσεων και την απόδοση μιας επιχείρησης". Ο κος Φούσκας είναι Διπλωματούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες των αποφάσεων με ειδίκευση το ηλεκτρονικό εμπόριο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα πλαίσια της διατριβής του εξετάζει πως οι αντιλήψεις που διαμορφώνουν τα στελέχη επιχειρήσεων, μέσα από την αλληλεπίδραση τους με το ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιείτε η επιχείρηση τους και την σύγκριση των οργανωσιακών ικανοτήτων τους με αυτές των ανταγωνιστών τους επιδρούν στην διαμόρφωση της συμπεριφοράς που σχετίζεται με τις ανταγωνιστικές αντιδράσεις τους. Πιο συγκεκριμένα εξετάζει πως οι αντιλήψεις αυτές συνεισφέρουν στην διαμόρφωση του επιπέδου και του εύρους της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς τους. Οι αντιδράσεις αυτές με την σειρά τους, εξετάζονται σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαφορετικές αγορές και κατέχουν διαφορετικές οργανωσιακές ικανότητες και εξετάζεται ποιοι συνδυασμοί περιβάλλοντος και ικανοτήτων με χαρακτηριστικά ανταγωνιστικών αντιδράσεων δίνουν αυξημένη απόδοση σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων για την επιχείρηση. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στην διεύρυνση της έρευνας χώρο της ανταγωνιστικής στρατηγικής και πιο ειδικά στον χώρο της ανταγωνιστικής δυναμικής (competitive dynamics) με έμφαση στις ανταγωνιστικές αντιδράσεις (competitive responses). Παράλληλα σαν στόχο είχε να εξετάσει πως οι αντιλήψεις για το ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι οργανωσιακές ικανότητες της επιχείρησης επιδρούν στην διαμόρφωση των χαρακτηριστικών των ανταγωνιστικών αντιδράσεων και να αναπτύξει και να επαληθεύσει ένα ερευνητικό μοντέλο που θα περιλαμβάνει την επίδραση των αντιλήψεων του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και των οργανωσιακών ικανοτήτων της επιχείρησης και θα εξετάζει αν ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιδρούν στις κινήσεις των ανταγωνιστών τους βασίζεται κυρίως στις αντιλήψεις τους για το ανταγωνιστικό περιβάλλον ή σε αξιολόγηση των οργανωσιακών ικανοτήτων της επιχείρησης. Συνάμα εξέτασε πώς τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αντιδράσεων όταν ευθυγραμμίζονται με το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις διαφορετικές διαμορφώσεις οργανωσιακών ικανοτήτων επηρεάζουν την απόδοση της επιχείρησης. Αποτελέσματα της έρευνας κατά την διάρκεια της διδακτορικής έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών.

Στις 5 Μαρτίου 2008, ο κος Βασίλης Ζεϊμπέκης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Βασίλης Ζεϊμπέκης με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Μ. Γιαγλή, παρουσίασε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Σχεδιασμός και αξιολόγηση ενός συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων σε πραγματικό χρόνο για τη δυναμική αντιμετώπιση αναπάντεχων γεγονότων κατά την εκτέλεση αστικών διανομών προϊόντων". Ο κος Βασίλης Ζεϊμπέκης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών και έχει μεταπτυχιακές σπουδές σε Κινητές & Δορυφορικές Επικοινωνίες από το Πανεπιστήμιου του Surrey και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Warwick. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: i) Σχεδιασμός συστήματος: Δημιουργία ενός συστήματος το οποίο περιλαμβάνει ένα καινοτόμο μηχανισμό λήψης αποφάσεων ο οποίος: α) επιβλέπει την εξέλιξη των δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο, β) ανιχνεύει τυχόν αποκλίσεις από τα αρχικά προγραμματισμένα δρομολόγια και γ) προτείνει την επαναδρομολόγηση ενός ή περισσοτέρων οχημάτων για τη μείωση των χρονικών παραβιάσεων και την αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών, ii) Μέθοδοι πρόβλεψης χρόνου άφιξης και πλαίσιο αξιολόγησης: Ανάπτυξη δύο μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούν είτε ιστορικά δεδομένα είτε πραγματικού χρόνου για την ανίχνευση τυχόν χρονικών απρεκλίσεων από το αρχικό πρόγραμμα. Παράλληλα αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο αξιολόγησης των δυο μεθόδων έτσι ώστε να επιλέγεται η βέλτιστη από το σύστημα ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου, iii) Μέθοδοι λήψης απόφασης για επαναδρομολόγηση οχήματος: Ανάπτυξη δύο μεθόδων λήψης απόφασης οι οποίες ελέγχουν κατά πόσο μια καθυστέρηση στο αρχικό δρομολόγιο μπορεί να θεωρηθεί σημαντική έτσι ώστε να χρειαστεί να αλλάξει η σειρά επίσκεψης των εναπομείναντων πελατών, iv) Αξιολόγηση συστήματος με χρήση προσομοίωσης και πιλοτική εφαρμογή: Το σύστημα αξιολογήθηκε με τη χρήση προσομοίωσης σε διάφορα σενάρια εκτέλεσης δρομολογίων. Παράλληλα τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες σε δύο εταιρίες διανομής. Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών.

2007


Στις 15 Οκτωβρίου 2007, η κα Βασιλική Μακροπούλου ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κ. Βασιλική Μακροπούλου με επιβλέποντα τον Επικ. Καθ. Ραφαήλ Μάρκελλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Ανάλυση Αποφάσεων Επένδυσης και Τιμολόγησης υπό Καθεστώς Απότομων Μεταβολών και Ασύμμετρης Πληροφόρησης με τη Μεθοδολογία των Πραγματικών Δικαιωμάτων". Η κ. Βασιλική Μακροπούλου είναι απόφοιτη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Διεθνή Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MΙΕΜ - Specialized MBA in International Economics and Management) με κατεύθυνση στα Χρηματοοικονομικά από το Bocconi School of Management στο Μιλάνο. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: i) την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας νέας μεθοδολογίας πραγματικών δικαιωμάτων για τη λήψη βέλτιστων επενδυτικών αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας και ενδεχόμενων αιφνίδιων μεταβολών στα υποκείμενα μεγέθη (jumps), ii) την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας νέας μεθοδολογίας τιμολόγησης αξιογράφων που εμπεριέχουν πραγματικά δικαιώματα υπό καθεστώς ασύμμετρης πληροφόρησης (information asymmetry). Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (π.χ. Annual International Conference on Real Options, Annual Meeting of the European Economic Association, Economica Special issue Conference, International Conference of Computational Methods in Scineces and Enginering) και είναι υπό αξιολόγηση για δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Στις 15 Οκτωβρίου 2007, ο κος Δημήτρης Δρόσος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Δημήτρης Δρόσος με επιβλέποντα τον Αναπλ. Καθ. Γεώργιο Γιαγλή, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Αποτελεσματικότητα Διαφήμισης στο Κινητό Τηλέφωνο". Ο κος Δημήτρης Δρόσος είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Επιστήμες των Αποφάσεων (MSc. in Decision Sciences) με κατεύθυνση "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν" από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: 1) Ανάπτυξη και εμπειρική επικύρωση πλαισίου αποτελεσματικότητας SMS διαφημίσεων που έλειπε από τη βιβλιογραφία, 2) Ομαδοποίηση παραγόντων ανά διαφημιστικό στόχο (παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό στάσεων έναντι των διαφημίσεων / προϊόντων και προθέσεων αγοράς), 3) Προσδιορισμός της προβλεπτικής ισχύος κάθε παράγοντα και 4) Αξιολόγηση της ιεραρχικής κλιμάκωσης των επιδράσεων της διαφήμισης στο νέο αυτό κανάλι. Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ. International Journal of Electronic Commerce, Journal of Interactive Advertising), καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ. European Marketing Academy Conference, Hawaii International Conference on System Sciences, International Telecommunications Society's European Regional Conference).

Στις 15 Οκτωβρίου 2007, η κα Μαρία Μπίνα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Μαρία Μπίνα με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Μ. Γιαγλή παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Ασύρματα Κοινοτικά Δίκτυα: Μια Περίπτωση Μοντέρνας Συλλογικής Δράσης". Η κα Μαρία Μπίνα είναι απόφοιτη της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Επιστήμες των Αποφάσεων (MSc. in Decision Sciences) με κατεύθυνση "e-Business" από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: 1) Παραγωγή καινούριας γνώσης σχετικά με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ασύρματων κοινοτικών δικτύων μέσα από την αξιοποίηση των συνεργιών μεταξύ ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας. Η γνώση αυτή συμπληρώνει ήδη υπάρχοντα ερευνητικά αποτελέσματα στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σχετικά με τη δημιουργία κοινοτήτων και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους χρήστες και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για τα μέλη των ασύρματων κοινοτικών δικτύων αλλα για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 2) Τεκμηρίωση της δυνατότητας εφαρμογής της θεωρίας της συλλογικής δράσης σε νέα πεδία στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών: α) εισαγωγή ενός πρωτότυπου μη καθαρού δημόσιου αγαθού με ετερογενείς διαστάσεις, β) επέκταση και επικύρωση των προτάσεων σχετικά με την αποδύναμωση παραδοσιακών απειλών, όπως οι free-riding συμπεριφορές και ο εξαναγκασμός ως μέθοδος επιβολής συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων, γ) τα κίνητρα, και ιδιαίτερα τα εγγενή κίνητρα, αναδεικνύονται ως η πιο σημαντική πλευρά στις μοντέρνες συλλογικές δράσεις, 3) Υποστήριξη ενός ακόμη παραδείγματος ενδυνάμωσης χρηστών (user empowerment) στο χώρο των νέων τεχνολογιών, με μειωμένη όμως επίδραση στο περιβάλλον καθώς είναι εστιασμένο σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών με εξειδικευμένες ανάγκες. Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Journal of Computer Information Systems), καθώς και σε πρακτικλαών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ. International Conference on Mobile Business, European Conference on Information Systems, International Conference on Information Technology).

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2007, ο κος Μιχάλης Μαντάς ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Μιχάλης Μαντάς με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Γ. Ζωγράφο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Κριτική Αξιολόγηση της Διαχείρισης της Αεροπορικής Ζήτησης: Στρατηγικές, Επιπτώσεις και Προοπτικές Εφαρμογής". Ο κος Μιχάλης Μαντάς είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (νυν Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Επιστήμες των Αποφάσεων (MSc. in Decision Sciences) με κατεύθυνση "Logistics and Transport" από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: i) προσδιορισμός μίας σειράς διακριτών και ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης της αεροπορικής ζήτησης μέσω της αποτελεσματικότερης κατανομής των δικαιωμάτων χρήσης της αεροδρομιακής υποδομής, ii) ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας cluster analysis για τον προσδιορισμό τυπολογιών αεροδρομίων στα οποία εξετάζεται η συμβατότητα των προτεινόμενων στρατηγικών με βάση πολιτικο-οικονομικά κριτήρια, iii) ανάπτυξη ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου ποσοτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων από τη δυνητική εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης της αεροπορικής ζήτησης σε διάφορους τύπους αεροδρομίων, και iv) διατύπωση ενός υποβοηθητικού πλαισίου υλοποίησης και διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών για την πρακτική εφαρμογή μίας γενικευμένης στρατηγικής τιμολόγησης με βάση τη συμφόρηση (congestion pricing) σε διάφορους τύπους αεροδρομίων. Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Transportation Research Part A, Journal of Air Transport Management, Transportation Research Record), καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ. Transportation Research Board Annual Conference, International Conference on Research in Air Transportation, International Conference on Multiple Criteria Decision Making, International Congress on Transportation Research in Greece).

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2007, ο κ. Βασίλης Βλάχος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Βασίλης Βλάχος με επιβλέποντα τον Αναπλ. Καθ. Διομήδη Σπινέλλη, παρουσίασε και υποστήριξη τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Εφαρμογές ασφάλειας σε περιβάλλον ομότιμων δικτύων". Ο κ. Βασίλης Βλάχος έχει σπουδάσει στο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, στο Πολυτεχνείο Κρήτης και κατέχει Μεταπτυχιακό (MSc) σε Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: 1) Διερεύνηση, διαμόρφωση και εφαρμογή μίας νέας διαδικασίας αυτόματου περιορισμού των επιδημιών κακόβουλου λογισμικού 2) Μελέτη και κριτική θεώρηση των υδιστάμενων και σχετικών με το πρόβλημα μοντέλων 3) Εφαρμογή συνδυαστικής προσέγγισης (επιδημιολογικά μοντέλα, εφαρμογές ομότιμων δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων) στην εξέταση και αντιμετώπιση του ζητήματος 4) Αξιολόγηση και βελτίωση της προτεινόμενης λύσης μέσω της κατασκευής προτύπων συστημάτων και της διεξαγωγής ρεαλιστικών προσομιοώσεων. Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., Information Management and Computer Security, Computer Networks, Journal in Computer Virology), καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ., International Network Conference).

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2007, ο κ. Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γρηγόρη Π. Πραστάκο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Ανάλυση των Στρατηγικών Παραγόντων Χρηματοοικονομικής Απόδοσης: Η Περίπτωση του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα". Ο κ. Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (International MΒΑ) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πτυχίο (M.Eng) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Τμήμα Electrical and Electronic Engineering του Imperial College of Science Technology and Medicine. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: 1) Διερεύνηση των κρίσιμων μη-χρηματοοικονομικών παραγόντων που δύνανται να επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζικών οργανισμών με τη χρήση τόσο αντικειμενικών (objective) όσο και υποκειμενικών (subjective) ερευνητικών δεδομένων, 2) Ανάλυση των σύνθετων και μη-γραμμικών αλληλεπιδράσεων που παρουσιάζουν μεταξύ τους μεταβλητές του ερευνητικού μοντέλου, 3) Εξέταση της χρονικής υστέρησης που παρουσιάζει η χρηματοοικονομική απόδοση σε σχέση με την πελατειακή. Μέρος των αποτελεσμάτων της διδακτορικής έρευνας έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά (π.χ. Long Range Planning, European Management Journal), καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων που εφαρμόζουν τη μέθοδο των κριτών (π.χ. European Group of Organization Studies (EGOS), IEEE International Engineering Management Conference (IEMC), Academy of Management Annual Meeting).

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2007 η κα Σοφία Φιλιππίδου ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα. Σοφία Φιλιππίδου με επιβλέποντα τον Επίκ. Καθ. Klas Eric Soderquist, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Η Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την ερμηνεία των προγραμματισμένων αλλαγών στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα". Η κ. Φιλιππίδου Σοφία έχει σπουδάσει στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοίκηση (MSc in OR and Management) από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου της Σκοτίας. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: 1) Προσφορά νέας γνώσης στο χώρο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης όπου εντοπίζεται περιορισμένος αριθμός αντίστοιχων ερευνών. Η καινοτομία της έρευνας έγκειται στο ότι εισάγει θεωρίες οργανωσιακής αλλαγής αναλύοντας ενδελεχώς μια προγραμματισμένη προσπάθεια αλλαγής στο δημόσιο. 2) Προσφορά νέας γνώσης στο χώρο της οργανωσιακής αλλαγής. Η εις βάθος ανάλυση τεσσάρων μηχανισμών αλλαγής: Κύκλου Ζωής (Life-cycle), Διαλεκτικός (Dialectical), Τελεολογικός (Teleological) και Εξελικτικός (Evolutionary) στην μελέτη περίπτωσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οδήγησαν στην ανάπτυξη διαφορετικών δράσεων (events) με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διαφορετικές "διαδρομές αλλαγής" (paths of change), Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., Public Administration, Public Organization: A Global review, International Journal of Information Technology and Management, International Journal of Applied Systemic Studies), καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ., Academy of Management Annual Meeting, The American Society for Public Administration, European Academy of Management).

Στις 7 Ιουνίου 2007 ο κος Αθανάσιος Νίκας ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Αθανάσιος Νίκας με επιβλέπουσα την Επικ. Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου παρουσίασε και υποστήριξη τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Υιοθέτηση συνεργαστικών τεχνολογιών από ομάδες έργου: Η επίδραση της έντασης συνεργασίας ση διαμόρφωση αντιλήψεων αναφορικά με τις τεχνολογίες συνεργασίας". Στη διδακτορική του διατριβή διερεύνησε το θέμα της υιοθέτησης συνεργασιακών τεχνολογιών από ομάδες έργου, και συγκεκριμένα την επίδραση της έντασης συνεργασίας στη διαμόρφωση αντιλήψεων αναφορικά με τις τεχνολογίες συνεργασίας. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον γενικότερα έγκειται στη μελέτη κοινωνικοτεχνικών φαινομένων τα οποία αναπτύσσονται από την τεχνολογική παρέμβαση σε διεπιχειρησιακά δίκτυα συνεργασίας. Παράλληλα από το 2002 είναι και μέλος του Εργαστηρίου του Ηλεκτρονικού Επιχειρήν και Ηλεκτρονικού Εμπορίου του τμήματος Διοικητικής επιστήμης & Τεχνολογίας, όπου επιτελεί διοικητικό και ερευνητικό έργο πάνω σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα. Το Σεπτέμβριο του 2001 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο τμήμα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων στο London School of Economics and Political Science του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Τον Οκτώβριο του 2000 αποφοίτησε από το τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει επίσης διατελέσει ως rapporteur και διαχειριστής των εργασιών των ομάδων εργασίας Ε3 και Η2 του Ελληνικού eBusinessForum, με θέμα τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την ηλεκτρονική μάθηση αντίστοιχα, πρωτοβουλίες χρηματοδοτούμενες από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η διδακτορική του έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας αντίστοιχα, μέσα από το πρόγραμμα υποτροφιών Ηράκλειτος. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε αρκετά διακεκριμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συγγράμματα και συνέδρια.

Στις 7 Ιουνίου 2007 ο κος Δημήτρης Μπράχος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Δημήτρης Μπράχος με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Klas Eric Soderquist, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Διαμοιρασμός Γνώσης στις Οργανωσιακές Μονάδες: Ο Ρόλος του Οργανωσιακού Περιβάλλοντος, της Διαδικασίας και της Αποτελεσματικότητας Διαμοιρασμού Γνώσης στην Απόδοση του Τμήματος - Μια Εμπειρική Μελέτη". Ο κος Δημήτρης Μπράχος έχει σπουδάσει στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιου Πειραιά και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Τεχνολογία της Πληροφορίας, Διοίκηση και Οργανωσιακή Αλλαγή (MSc in IT, Management and Organisational Change) από το Πανεπιστήμιο Lancaster του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παραγόντων που επηρεάζουν τον διαμοιρασμό γνώσης, (2) Ορισμός της διαδικασίας διαμοιρασμού γνώσης. Η διαδικασία διαμοιρασμού γνώσης αποτελείται από δύο υπο-διαδικασίες: την απόκτηση γνώσης και την διάχυση γνώση, (3) Εισαγωγή στην θεωρία του διαμοιρασμού γνώσης του όρου "Χρησιμότητα Γνώσης" (perceived usefulness of knowledge) και απόδοση του όρου αυτού στην έννοια της αποτελεσματικότητας του διαμοιρασμού γνώσης, (4) Εξέταση του τύπου σχέσης (γραμμική ή μη γραμμική) μεταξύ της αποτελεσματικότητας του διαμοιρασμού γνώσης (knowledge sharing effectiveness) και της οργανωσιακής απόδοσης, (5) Διερεύνηση του ρόλου της τεχνολογίας στον διαμοιρασμό γνώσης, (6) Εξέταση του διαμεσολαβητικού ρόλου (mediating role) του διαμοιρασμού γνώσης μεταξύ των προσδιοριστικών παραγόντων και της απόδοσης. Η διδακτορική του έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003). Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., Journal of Knowledge Management, International Journal of Information Technology and Management, International Journal of Applied Systemic Studies), καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ., Academy of Management Annual Meeting, IEEE Society, European Academy of Management).

Στις 27 Μαρτίου 2007 ο κος Κωνσταντίνος Κωστόπουλος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Κωνσταντίνος Κωστόπουλος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γρηγόρη Πραστάκο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Στρατηγική Διοίκηση Καινοτομίας: Ο Ρόλος της Μάθησης και του Περιβάλλοντος των Ομάδων Έργου (Group Learning and Group Context) στην Απόδοση Ομάδων που αναλαμβάνουν την Υλοποίηση Καινοτόμων Έργων - Μια Θεωρητική και Εμπειρική Μελέτη". Ο κος Κωνσταντίνος Κωστόπουλος έχει σπουδάσει Επιχειρησιακή Έρευνα & Μαρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A. International Program) από το ίδιο πανεπιστήμιο. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Ανάπτυξη νέας κλίμακας μέτρησης των διαδικασιών μάθησης στα πλαίσια ομάδων έργου, (2) Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μελέτης των κυριότερων παραγόντων που επηρεάζουν την μάθηση, χρησιμοποιώντας ως βάση νεότερες κατηγοριοποιήσεις των ομαδικών διεργασιών και λειτουργιών (κοινωνικοί, ψυχολογικοί, και δομικοί παράγοντες), (3) Υποστήριξη της θετικής επίδρασης της μάθησης στην αποδοτικότητα των ομάδων, (4) Παρουσίαση ενός θεωρητικού και εμπειρικού μοντέλου μελέτης των οργανωσιακών επιπτώσεων της ομαδικής μάθησης, (5) Υποστήριξη της θετικής σχέσης ανάμεσα στην αποδοτικότητα των ομάδων και στην οργανωσιακή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της μάθησης, (6) Ανάδειξη του διαμεσολαβητικού ρόλου της μάθησης. Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., Journal of Knowledge Management, International Journal of Applied Systemic Studies), καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με σύστημα κριτών (π.χ., Academy of Management Annual Meeting, IEEE Society, European Academy of Management).

Στις 27 Μαρτίου 2007 η κα Αφροδίτη Δαλακούρα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Δαλακούρα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Μπουραντά, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: "Ανάπτυξη Ηγετών από Ηγέτες: Ο Ρόλος των Γραμμικών Στελεχών και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού". Η κα. Δαλακούρα έχει σπουδάσει Επιχειρησιακή Έρευνα και Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο Master στην Επικοινωνία από το University of Leeds, UK. Η διατριβή επικεντρώνεται στα εξής ζητήματα: Μελέτη του φαινομένου της ηγεσίας ως οργανωσιακό χαρακτηριστικό μιας επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό που η ηγεσία αποτελεί χαρακτηριστικό της κουλτούρας της επιχείρησης, αλλά και το βαθμό που υποστηρίζεται και ενισχύεται από τις πρακτικές και τα συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Μελέτη της επίδρασης της ηγεσίας ως οργανωσιακό χαρακτηριστικό στην επιχειρησιακή απόδοση. Μελέτη της επίδρασης της μετασχηματιστικής ηγετικής συμπεριφοράς του Γενικού Διευθυντή/ Διευθύνοντα Συμβούλου στην επιχειρησιακή απόδοση. Μελέτη της επίδρασης της μετασχηματιστικής ηγετικής συμπεριφοράς του Γενικού Διευθυντή/ Διευθύνοντα Συμβούλου στη στρατηγική διαδικασία της ανάπτυξης ηγετών σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της επιχείρησης. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: Τη διερεύνηση της ηγεσίας ως μάκρο-οργανωσιακό φαινόμενο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος και της επιχειρησιακής στρατηγικής. Τη διερεύνηση της ηγεσίας σε επίπεδο Γενικού Διευθυντή/ Διευθύνοντα Συμβούλου (Στρατηγική Ηγεσία). Τη διερεύνηση της ηγεσίας στα πλαίσια της αναθεωρημένης και πιο σύγχρονης προσέγγισης της θεωρίας των ανώτερων ιεραρχικών κλιμακίων, λαμβάνοντας υπόψη, εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και προσωπικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές, όπως π.χ. η μετασχηματιστική ηγετική συμπεριφορά. Τη διερεύνηση του μετασχηματιστικού στιλ ηγετικής συμπεριφοράς σε στρατηγικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τα θετικά αποτελέσματά της στην απόδοση της επιχείρησης και στη στρατηγική διαδικασία της ανάπτυξης ηγετών σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της επιχείρησης. Τη διερεύνηση και επιβεβαίωση της μετασχηματιστικής ηγετικής δράσης του Γενικού Διευθυντή/ Διευθύνοντα Συμβούλου στην ανάπτυξη ηγετών.

2006


Στις 18 Ιουλίου ο κος Γεώργιος Δότσης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος. Γεώργιος Δότσης, με επιβλέποντα τον καθηγητή τον κ. Απόστολο Ρεφενέ, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Jumps and Estimation Risk in Finance and Decision Making". Η κ. Δότσης έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο Master στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά από το Cass Business School. H διατριβή μελετάει τη στατιστική και οικονομική σημασία των αιφνίδιων μεταβολών και του κινδύνου εκτίμησης στη θεωρία εξαρτώμενων απαιτήσεων. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, καθώς και βέλτιστους κανόνες λήψης αποφάσεων οι οποίοι προκύπτουν βάσει της θεωρίας πραγματικών δικαιωμάτων. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (i) συγκριτική ανάλυση μεταξύ συνεχών και ασυνεχών στοχαστικών ανελίξεων αναφορικά με τη δυνατότητά τους να περιγράφουν, τόσο τη διαχρονική εξέλιξη δεικτών τεκμαρτής μεταβλητότητας, όσο και τις αντίστοιχες τιμές των παράγωγων προϊόντων, (ii) ανάπτυξη βέλτιστων κανόνων λήψης αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας, μη-αναστρεψιμότητας και αιφνίδιων μεταβολών στις υποκείμενες μεταβλητές, (iii) εφαρμογή παραμετρικών και μη παραμετρικών στατιστικών μεθόδων για τη μελέτη των επιπτώσεων του σφάλματος εκτίμησης στην τιμολόγηση παράγωγων προϊόντων και στη διαμόρφωση βέλτιστων επενδυτικών κανόνων. Αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως Journal of Futures Markets και έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια.

Στις 13 Ιουνίου 2006 τον κ. Δημήτριο Παπακυριακόπουλο ανακηρύχθηκε σε διδάκτορα του Τμήματος. Ο κ. Παπακυριακόπουλος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Πληροφοριακό Σύστημα Μηχανικής Μάθησης στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας για τον εντοπισμό της διαθεσιμότητας των προϊόντων στο ράφι". Ο κ. Παπακυριακόπουλος έχει σπουδάσει Πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο Master στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Η διδακτορική διατριβή εστιάζει στην δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου πληροφοριακού συστήματος εντοπισμού προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμα στα ράφια των καταστημάτων λιανικής. Το ζήτημα των ελλείψεων προϊόντων είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες του λιανεμπορίου και οι οικονομικές συνέπειες του είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η συνεισφορά της διατριβής συνοψίζεται στα επόμενα σημεία: (i) τη διερεύνηση, διαμόρφωση και εφαρμογή μίας νέας διαδικασίας αυτόματου καθορισμού και μέτρησης των ελλείψεων (ii) τη μελέτη και κριτική θεώρηση των υφιστάμενων και σχετικών με το πρόβλημα μοντέλων (iii) την εφαρμογή συνδυαστικής προσέγγισης (μηχανικής μάθησης και πληροφοριακών συστημάτων) στην εξέταση και αντιμετώπιση του ζητήματος (iv) την αξιολόγηση και βελτίωση της προτεινόμενης λύσης σε πραγματικό περιβάλλον, σύμφωνα με τις επιστημονικές επιταγές που ορίζονται από τους χώρους της μηχανικής μάθησης και των πληροφοριακών συστημάτων. Αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (όπως το ECR Journal) και έχουν παρουσιασθεί σε επιστημονικά συνέδρια.

Στις 19 Μαίου 2006 ο κος Παύλος Βλάχος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Παύλος Βλάχος με επιβλέποντα τον Λέκτορα Αδάμ Βρεχόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Δομές Σχέσεων Παραγόντων Αξιολόγησης Υπηρεσιών & Εμπιστοσύνης Καταναλωτή σε Σχεσιακές Συναλλαγές". Ο κος Παύλος Βλάχος έχει σπουδάσει Επιχειρησιακή Έρευνα & Marketing στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διαπανεπιστημιακό). Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Ανάπτυξη θεωρητικού μοντέλου μέτρησης της επίδρασης παραγόντων αξιολόγησης υπηρεσιών στην εμπιστοσύνη καταναλωτή στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων (2) Επιβεβαίωση (θεωρητική και εμπειρική) της μη-γραμμικής σχέσης μεταξύ των παραγόντων αξιολόγησης υπηρεσιών και εμπιστοσύνης καταναλωτή σε σχεσιακές συναλλαγές στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων (3)Υποστήριξη της ανάγκης για επικύρωση "ολιστικής" προσέγγισης σε μοντέλα αξιολόγησης υπηρεσιών (ταυτόχρονη μελέτη άμεσων και έμμεσων επιδράσεων μεταξύ των μεταβλητών αξιολόγησης υπηρεσιών) (4) Υποστήριξη της ανάγκης για προσεκτική ανάλυση τμηματοποίησης καταναλωτών στα πλαίσια των προσπαθειών για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων εμπιστοσύνης.. Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τα Journal of Services Marketing, Electronic Markets, International Journal on Media Management και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με σύστημα κριτών.

Στις 8 Μαίου 2006 ο κος Παναγιώτης Κουρουθανάσης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Κουρουθανάσης με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Γιαγλή, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "A Design Theory for Pervasive Information Systems - Θεωρία Σχεδιασμού Διάχυτων Πληροφοριακών Συστημάτων". Ο κος Κουρουθανάσης έχει σπουδάσει πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο Master σε Decision Sciences από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδακτορική του διατριβή προδιαγράφει μια προσέγγιση σχεδιασμού της νέας τάξης πληροφοριακών συστημάτων που εκμεταλλεύονται τις αναδυόμενες τεχνολογίες διαίσθησης και παρακίνησης για την παροχή καινοτόμων εφαρμογών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (ι) προσδιορισμός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εξέτασης των σχεδιαστικών προκλήσεων των διάχυτων πληροφοριακών συστημάτων (ΔΠΣ) σε τρεις άξονες: τεχνολογία, εφαρμογές και κοινωνικές προκλήσεις, (ιι) ανάπτυξη μιας θεωρίας που προδιαγράφει ένα σύνολο μετα-απαιτήσεων που θα διέπουν τη λειτουργικότητα και τεχνικές προδιαγραφές των ΔΠΣ, ένα μετα-σχέδιο το οποίο προδιαγράφει τις βασικές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές των ΔΠΣ και ένα σύνολο βασικών σχεδιαστικών αρχών ή/ και υποδείξεων που πρέπει να διέπουν τη διαδικασία σχεδιασμού ΔΠΣ και (ιιι) επικύρωση της προτεινόμενης θεωρίας σχεδιασμού μέσω της διεξαγωγής ενός πειράματος - πεδίου στον κλάδο του λιανεμπορίου. Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (όπως IEEE Pervasive Computing).

Στις 2 Μαίου 2006 η κα Πατέλη Αδαμαντία ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα. Πατέλη, με επιβλέποντα τον επίκουρο καθηγητή Γεώργιο Γιαγλή, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Διακυβέρνηση Στρατηγικών Συμμαχιών σε Τεχνολογικά Στηριζόμενες Βιομηχανίες: Η Περίπτωση των Ασύρματων Υπηρεσιών". Η κα. Πατέλη έχει σπουδάσει Πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο Master of Science στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν από το University of Manchester Institute of Science and Technology. H διδακτορική της διατριβή ερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί, και πιο συγκεκριμένα τα διοικητικά τους στελέχη, αποφασίζουν σχετικά με τον τύπο διακυβέρνησης στρατηγικών συμμαχιών στις οποίες συμμετέχουν, όταν αυτές αποβλέπουν στην ανάπτυξη ή αξιοποίηση τεχνολογικής καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή του τύπου διακυβέρνησης αφορά το δίλημμα εάν θα πρέπει ή όχι η διοίκηση της επιχείρησης να εσωτερικεύει τις συναλλαγές με τους εταίρους, ή με άλλα λόγια αν θα πρέπει ή όχι να επιδιώκει συμμαχίες που απαιτούν συμμετοχή κεφαλαίου, όπως είναι οι κοινοπραξίες, ή συμμαχίες που δεν εμπλέκουν συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο, όπως είναι οι συμφωνίες συμβολαίου. Η εν λόγω έρευνα συνθέτει στοιχεία από πολλαπλές θεωρίες εξέτασης στρατηγικών συμμαχιών, όπως είναι η Transaction Cost Economics, η Resource-based View of the Firm και η Real Options Theory, για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο ένα σύνολο παραγόντων σχετικών με τον οργανισμό, το περιβάλλον, και την ίδια τη συμμαχία επιδρούν στην προτίμηση για τον τύπο διακυβέρνησης μιας στρατηγικής τεχνολογικής συμμαχίας. Η ελλοχεύουσα πρόταση αυτής της έρευνας είναι ότι οι τρεις πρωταρχικοί παράγοντες επίδρασης (οργανισμός, περιβάλλον, συμμαχία) έχουν επιπτώσεις στην απόφαση διακυβέρνησης όχι μόνο άμεσα, αλλά και έμμεσα μέσω του μεσολαβώντας ρόλου της Αναμενόμενης Αξίας Συμμαχίας (Expected Alliance Value - EAV). Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (International Journal of Technology Management, Journal of Organizational Change and Management) και έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια (HICSS, ICMB, ECIS).

Στις 22 Μαρτίου 2006 ο κ. Χρυσόστομος Γούναρης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Γούναρης, μεεπιβλέποντα τον καθηγητή Κωνσταντίνο Ζωγράφο, παρουσίασε και υποστήριξε την διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Διοίκηση και Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα. Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα Δευτεροβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας ΕΣΥ&ΚΑ". Ο κ. Γούναρης έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και κατέχει τίτλο Master σε Operational Research and Management Science από το Warwick Business School. Η διατριβή παρουσιάζει ένα έγκυρο και αξιόπιστο μοντέλο αξιολόγησης της νοσοκομειακής λειτουργίας στην βάση της μέτρησης της αποδοτικότητας και της ανταποκρισιμότητας στην διανομή της υπηρεσίας. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής εντοπίζεται στην (i) ανάπτυξη μοντέλων για την μέτρησης της αποδοτικότητας των νοσοκομειακών μοντέλων με την χρήση υποδειγμάτων γραμμικού προγραμματισμού και DEA. (ii) στην διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της αποδοτικότητας με την χρήση οικονομετρικών προτύπων (TOBIT) (iii) στην ανάπτυξη κλίμακας μέτρησης της απόδοσης της ποιότητας υπηρεσίας με την χρήση μοντέλου δομικών εξισώσεων (Structural Equation Models), τρίτης τάξης (iv) στην εξειδίκευση της κλίμακας μέτρησης της απόδοσης της ποιότητας για την διανομή υπηρεσιών υγείας (v) στην εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων πολιτικής υγείας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας. Αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως (European Journal of Operational Research, Journal of Health Care Management Science) και έχουν παρουσιασθεί σε επιστημονικά συνέδρια.

Την 1 Μαρτίου 2006 ο κος. Δημήτριος Ψυχογυιός ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος. Ψυχογυιός, με επιβλέποντα τον καθηγητή Απόστολο Ρεφενέ, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Αντιστάθμιση Κινδύνου Μεταβλητότητας". Ο κος. Ψυχογυιός σπούδασε Μαθηματικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: α) Οσον αφορά τη μοντελοποίηση της μεταβλητότητας, προσδιορίζεται η στοχαστική διαδικασία που βέλτιστα περιγράφει τη στοχαστική εξέλιξη της μεταβλητότητας στο χρόνο. β) Όσον αφορά την αντιστάθμιση του κινδύνου μεταβλητότητας, πρώτον προσμετράται η αποτελεσματικότητα των παραγώγων μεταβλητότητας (volatility derivatives), ως εργαλεία αντιστάθμισης του κινδύνου μεταβλητότητας, και συγκρίνεται με αυτή των παραδοσιακών μεθόδων αντιστάθμισης του κινδύνου μεταβλητότητας. Επίσης, συγκρίνονται τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα αποτίμησης παραγώγων μεταβλητότητας μεταξύ τους, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την συνέπεια τους στην αποτίμηση των παραγώγων μεταβλητότητας και στην αντιστάθμιση του κινδύνου μεταβλητότητας. Δεύτερον, αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο αποτίμησης παραγώγων μεταβλητότητας στο οποίο ενσωματώνονται στη δομή του προηγούμενα μοντέλα αποτίμησης παραγώγων μεταβλητότητας. Τα αποτελέσματα της εν λόγω διατριβής έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά (π.χ Journal of Futures Markets) και έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια που σχετίζονται άμεσα με τη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή.

2005


Στις 13 Ιουνίου 2005 η κα. Μαρία Μαύρη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα. Μαύρη, με επιβλέποντα τον αναπληρωτή καθηγητή Γιώργο Ιωάννου, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Μαθηματικών Μοντέλων σε Τραπεζικό Περιβάλλον στα Πλαίσια των νέων Οικονομικών Συνθηκών". Η κα. Mαύρη έχει σπουδάσει Μαθηματικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο Master σε Management Science από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η εξέταση του τραπεζικού χώρου σε επίπεδο δικτύου και σε επίπεδο υποκαταστήματος από την πλευρά του Customer Relationship Management. Η διατριβή αναδεικνύει τους όρους αναδιαμόρφωσης και επαναπροσδιορισμού του τραπεζικού χώρου συσχετίζοντάς τον με τις τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που συνέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και παγκοσμίως. Η εξέταση του ρόλου του πελάτη στην παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποιείται σε τρία διαφορετικά επίπεδα:(α) Προσδιορισμό των παραγόντων που παίζουν ρόλο στην διάρκεια της συνεργασίας του πελάτη με την τράπεζα (β) Ηλεκτρονική παρουσία της τράπεζας, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προϊόντων και βαθμός ικανοποίησης των αναγκών των πελατών (γ) Καθορισμό της λειτουργίας ενός τραπεζικού δικτύου –τι τμήματα θα έχει κάθε υποκατάστημα, τι προϊόντα θα διαθέτει στο κοινό, τι υπηρεσίες θα προσφέρει, πόσους υπαλλήλους θα απασχολεί για να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πελάτες. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται: (1) στην εκτίμηση του κύκλου ζωής της σχέσης του πελάτη με την τράπεζα με την χρήση δυναμικών μαθηματικών μοντέλων (συναρτήσεων επιβίωσης-θνησιμότητας και στοχαστικών μοντέλων κινδύνου), (2) στον καθορισμό εναλλακτικών δικτύων διανομής και στον προσδιορισμό σημαντικών παραγόντων για την αποδοχή ή απόρριψη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με την χρήση γενικευμένων γραμμικών μοντέλων και (3) στην ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου βελτιστοποίησης για τον προσδιορισμό του βέλτιστου αριθμού υποκαταστημάτων του δικτύου, της βέλτιστης απόδοσης του και στον καθορισμό των υπηρεσιών και προϊόντων που αυτό θα προσφέρει στους πελάτες του. Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως International Transactions in Operational Research, Omega, International Journal of Consumer Studies και έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια.

Το Τμήμα ανακήρυξε στις 21 Φεβρουαρίου 2005 την κα. Γεωργία Σκίντζη σε διδάκτορα του Τμήματος. Η κα. Σκίντζη, με επιβλέποντα τον καθηγητή Γρηγόρη Πραστάκο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Analysis and Design of Supply Chain Networks: An Inventory Approach". Η κα. Σκίντζη έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο Master σε Operational Research από το London School of Economics. Η διδακτορική διατριβή εστιάζει στον σχεδιασμό της εφοδιαστική αλυσίδας υπό το πρίσμα της διαχείρισης και του ελέγχου των αποθεμάτων. Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στα ακόλουθα: (i) ανάπτυξη μοντέλου ελαχιστοποίησης κόστους για τον καθορισμό του κόμβου στον οποίο θα κρατούνται τα αποθέματα σε μία εφοδιαστική αλυσίδα πολλαπλών κόμβων και προϊόντων, (ii) ανάπτυξη μοντέλων βελτιστοποίησης για διαφορετικές στρατηγικές ελέγχου των αποθεμάτων σε μία αλυσίδα δύο κόμβων, (iii) διερεύνηση εναλλακτικών στρατηγικών ελέγχου των αποθηκευτικών χώρων και λειτουργιών και παρουσίαση μίας νέας στρατηγικής ευέλικτης διαχείρισης των αποθεμάτων. Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια.

2004


Στις 8 Ιουλίου 2004 ο κ. Κωνσταντίνος Σαμιώτης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Σαμιώτης παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Ο Ρόλος της Αντίληψης των «Ανοχών» (affordances) στην Υιοθέτηση Καινοτομιών της Τεχνολογίας της Πληροφορίας: Η Περίπτωση της Διαχείρισης Γνώσης". Η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια (Supervisor) του κ. Σαμιώτη ήταν η Επικ. Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου. Ο κ. Σαμιώτης έχει σπουδάσει Πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο Master στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Η έρευνα ασχολείται με το πλαίσιο απόδοσης νοήματος (sense-making) που υποστηρίζει την διαδικασία λήψης απόφασης υιοθέτησης για την καινοτομία της τεχνολογίας της πληροφορίας ως μηχανισμό αντίληψης των οφελών και των επιπτώσεων της παρέμβασης της στον οργανισμό. Ειδικότερα, η έρευνα ανέδειξε την ρόλο της αντίληψης των «ανοχών» (affordances) στο πλαίσιο αυτό. Η παρούσα έρευνα προτείνει την οπτική των «ανοχών» για να περιγράψει το είδος των αναδυόμενων και καταστασιακών συμβολισμών συσχέτισης οργανισμού και καινοτομίας της τεχνολογίας της πληροφορίας. Προτείνεται ένα πλαίσιο «ανοχών» υιοθέτησης, η αντίληψη των οποίων μπορεί να προσδιορίσει την απόφαση υιοθέτησης. Το πλαίσιο αυτό αναφέρεται στις «ανοχές» στρατηγικού ταιριάσματος, μαθησιακού ταιριάσματος, οργανωσιακής συμμετοχικότητας, και χρήσης. H έρευνα χρησιμοποιεί το προτεινόμενο πλαίσιο αντίληψης για την απόκτηση ενοράσεων γύρω από την πρακτική της Διαχείρισης Γνώσης. Ειδικότερα, μέσα από τις «ανοχές» που έγιναν αντιληπτές αναδεικνύεται ένα σύνολο ερμηνειών αναφορικά με τα ενδεχόμενα ενδυναμώσεων που μπορεί να προσφέρει η Διαχείριση Γνώσης στους οργανισμούς. Η θεώρηση της παρούσας έρευνας συνιστά ότι η απόφαση υιοθέτησης αποτελεί μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία τα διοικητικά στελέχη «διαπραγματεύονται» την αντίληψη τους για την τεχνολογία της πληροφορίας και τις επιπτώσεις της. Η «διαπραγμάτευση» αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός διαμορφώνει την αντίληψη του για την μορφή της τεχνολογικής παρέμβασης. Η διδακτορική έρευνα ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2000 και τα αποτελέσματα της έχουν δημοσιευθεί σε 2 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά (Journal of Computer Information Systems, Knowledge and Process Management, Journal of Corporate Transformation), σε 1 εργασία σε edited βιβλίο και σε 10 εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια (ECIS, IFIP, OKLC, HCI, PAKM κλπ). Ο Δρ. Σαμιώτης είναι ήδη Lecturer στο Aston Business School (Birmingham, UK)

Tο Τμήμα ανακήρυξε στις 8 Ιουλίου 2004 τον κ. Γεώργιο Λεκάκο σε διδάκτορα του Τμήματος. Ο κ Λεκάκος, με επιβλέποντα (Supervisor) τον Επικ. Καθηγητή Γεώργιο Γιαγλή, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Υπηρεσίες Εξατομίκευσης Διαφημίσεων μέσω Υβριδικών Μεθόδων Υπόδειξης: Εφαρμογή σε Περιβάλλον Ψηφιακής Αλληλεπιδραστικής Τηλεόρασης". Ο κ. Λεκάκος έχει σπουδάσει Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κατέχει τίτλο Master σε Advanced Methods in Computer Science από το Queen Mary College. Ο στόχος της διδακτορικής έρευνας περιλαμβάνει την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων εξατομίκευσης με εφαρμογή στο χώρο της διαφήμισης σε περιβάλλον ψηφιακής αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης. Τα κίνητρα της έρευνας αυτής πηγάζουν από την αδυναμία των υφιστάμενων τεχνικών στόχευσης διαφημίσεων οι οποίες βασίζονται κυρίως σε μεθόδους τμηματοποίησης της αγοράς με περιορισμένες δυνατότητες εφαρμογής σε επίπεδο χρήστη. Κατά συνέπεια, η συνεχώς αυξανόμενη πληροφοριακή υπερφόρτωση που υπόκεινται οι χρήστες μέσω της έκθεσής τους σε μεγάλο αριθμό μη σχετικών μηνυμάτων (noise) οδηγεί στη μείωση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της ψηφιακής τηλεόρασης παρέχουν την δυνατότητα συλλογής αλληλεπιδραστικών δεδομένων επιτρέποντας έτσι ανάπτυξη εξατομικευμένων εφαρμογών. Οι τρέχουσες τεχνικές εξατομίκευσης οι οποίες οριοθετούνται στο χώρο των συστημάτων υπόδειξης (Recommender Systems) παρουσιάζουν ευρεία διάδοση στο χώρο του Internet (π.χ. Amazon.com, CDnow.com κλπ) αξιοποιώντας τεχνικές μηχανικής εκμάθησης (machine learning) της συμπεριφοράς των χρηστών. Παρά την εν γένει αποτελεσματικότητά τους, η απόδοση των τεχνικών αυτών επηρεάζονται σημαντικά από την έλλειψη επαρκών συμπεριφορικών αλληλεπιδραστικών δεδομένων των χρηστών. Έτσι, το αποκαλούμενο πρόβλημα της «σποραδικότητας» των δεδομένων (sparsity problem) αναγνωρίζεται ως ο σημαντικότερος αρνητικός παράγοντας στα συστήματα υπόδειξης οδηγώντας σε λανθασμένες προβλέψεις της συμπεριφοράς των χρηστών. Η έρευνα που παρουσιάζεται στην παρούσα διατριβή προτείνει νέες τεχνικές εξατομίκευσης με σημαντικά βελτιωμένη απόδοση μέσω της αξιοποίησης εννοιών από το χώρο του marketing και της θεωρίας συμπεριφοράς καταναλωτή. Συγκεκριμένα, το lifestyle κάθε χρήστη ενσωματώνεται στην διαδικασία εξατομίκευσης ως μεταβλητή η οποία αντανακλά τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την συμπεριφορά του ενώ συνδυάζεται με δυναμικά on-line συμπεριφορικά δεδομένα. Έτσι, τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν σε νέες υβριδικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα της εξατομίκευσης οι οποίες προσαρμόζονται δυναμικά στην διαφοροποιούμενες ανάγκες των χρηστών με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση στην ακρίβεια πρόβλεψης της συμπεριφοράς τους. Η διδακτορική έρευνα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 1999 και τα αποτελέσματα της έχουν δημοσιευθεί σε 4 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά (Journal of Computer Mediate Communication, Electronic Markets Journal, International Journal of Innovation and Learning, Information Systems Journal), σε 1 εργασία σε edited βιβλίο και σε 9 εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια (ECIS, UM2001, AH2002, HCI, ACM, eWORK κλπ).

Tο Τμήμα ανακήρυξε στις 14 Ιουλίου 2004 την κα. Βασιλική Σκίντζη σε διδάκτορα του Τμήματος. Η κα. Σκίντζη, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Απόστολο Ρεφενέ, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Δυναμικά Μοντέλα Συσχέτισης". Η κα. Σκίντζη έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο Master σε Economics and Finance από το Warwick Business School. Η διδακτορική διατριβή εστιάζει στην ανάπτυξη και χρήση δυναμικών μοντέλων συσχέτισης σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές. Η συσχέτιση μεταξύ των αποδόσεων των χρηματοοικονομικών αγαθών είναι μια σημαντικής παράμετρος, της οποίας η εκτίμηση απαιτείται σε πληθώρα χρηματοοικονομικών εφαρμογών όπως η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου, η τιμολόγηση χρηματοοικονομικών αγαθών, η διαχείριση κινδύνου, η τιμολόγηση χρηματοοικονομικών παραγώγων και η αντιστάθμιση κινδύνου. Η αναγνώριση της δυναμικής δομής της συσχέτισης σε πρόσφατες μελέτες οδήγησε στη δημιουργία ποικίλων μοντέλων συσχέτισης στη βιβλιογραφία. Τα μοντέλα αυτά αποτελούν συνήθως επεκτάσεις ήδη υπαρχόντων μονομεταβλητών μοντέλων μεταβλητότητας σε πολυμεταβλητά και χρησιμοποιούν ως κύρια πηγή πληροφόρησης ιστορικά στοιχεία. Στην διατριβή εξετάζονται τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στα μοντέλα συσχέτισης. Πρώτον, εξετάζεται η σημασία της εκτίμησης της συσχέτισης στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, ερευνάται η επίδραση της εσφαλμένης εκτίμησης της συσχέτισης στον υπολογισμό της αξίας σε κίνδυνο (Value-at-Risk). Δεύτερον, ένα παραδοσιακό πρόβλημα στα χρηματοοικονομικά που αφορά τους δεσμούς μεταξύ των διεθνών χρηματαγορών προσεγγίζεται μέσω ένα μοντέλου διάχυσης της μεταβλητότητας το οποίο λαμβάνει υπ’ όψιν την μεταβλητότητα της συσχέτισης στο χρόνο. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται για τη μελέτη της αλληλεξάρτησης μεταξύ των Ευρωπαϊκών αγορών ομολόγων. Τρίτον, προτείνεται μια καινοτομική μεθοδολογία για την εξαγωγή μέτρων συσχέτισης από τιμές παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία αυτή σε δικαιώματα προαίρεσης στον δείκτη Dow Jones Industrial Average, εξετάζονται οι στατιστικές ιδιότητες του τεκμαρτού δείκτη συσχέτισης καθώς και η προβλεπτική του ικανότητα. Ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν από την διατριβή. Πρώτον, η ακριβής εκτίμηση της συσχέτισης είναι σημαντική στα πλαίσια διαχείρισης κινδύνου και έχει σημαντικές επιπτώσεις στον σωστό υπολογισμό της αξίας σε κίνδυνο. Δεύτερον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δυναμική δομή της συσχέτισης, εξάγονται νέα στοιχεία για τις σχέσεις μεταξύ των Ευρωπαϊκών αγορών ομολόγων. Τρίτον, η πρόβλεψη της αγοράς για τη συσχέτισης μέσα από τις τιμές των δικαιωμάτων προαίρεσης αποτελεί μια χρήσιμη προσέγγιση της μελλοντικής συσχέτισης και εμπεριέχει επιπρόσθετη πληροφόρηση που δεν περιλαμβάνεται στις παραδοσιακά ιστορικά μοντέλα πρόβλεψης. Η διδακτορική έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο 2000 και τα αποτελέσματα της έχουν δημοσιευθεί σε 3 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά (Journal of Risk Finance, Journal of Future Markets, Journal of International Financial Markets etc) και σε 10 εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια.

Στις 10 Μαίου 2004 ο κ. Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ Χωριανόπουλος παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Εικονικά Κανάλια Τηλεόρασης: "Μοντέλα Σχεδίασης της Διεπαφής με τον Χρήστη και Αξιολόγηση Ευχρηστίας". Ο Επιβλέπων Καθηγητής (Supervisor) του κ Χωριανόπουλου ήταν ο Αν. Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης. Ο κ Χωριανόπουλος έχει σπουδάσει Ηλεκτρονικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και κατέχει Master από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες. Ο σκοπός της διατριβής είναι η σχεδίαση της επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή για εφαρμογές αμφίδρομης τηλεόρασης. Τα τελευταία χρόνια, ο χώρος της ψυχαγωγίας μέσω υπολογιστή (π.χ. βίντεο-παιχνίδια, ψηφιακή μουσική, ταινίες DVD, αμφίδρομη τηλεόραση) έχει αναδειχθεί ως ένας σημαντικός παράγοντας στη βιομηχανία της διασκέδασης και καταλαμβάνει ένα αυξανόμενο μερίδιο του ελεύθερου χρόνου και της καταναλωτικής δαπάνης. Ειδικότερα, οι βελτιώσεις στην τεχνολογία των δεκτών τηλεοπτικού σήματος έχουν επιτρέψει την ψηφιακή εγγραφή σε σκληρό δίσκο και την σύνδεση με το διαδίκτυο. Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, ο στόχος της εργασίας είναι να μελετήσει εάν η υπάρχουσα θεωρία της επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή μπορεί να εφαρμοστεί στην αμφίδρομη τηλεόραση. Tα ευρήματα για τη χρήση της τηλεόρασης στην καθημερινότητα ανακτώνται από την μελέτη των σχετικών επιστημονικών περιοχών, όπως η διαφήμιση και τα μέσα ενημέρωσης. Οι γνώσεις αυτές συνδυάζονται με την υπάρχουσα θεωρία για την ευχρηστία των προσωπικών υπολογιστών, ώστε να δώσουν μια κατάλληλη μεθοδολογία σχεδίασης για τη διεπαφή των εφαρμογών αμφίδρομης τηλεόρασης. Η μεθοδολογία σχεδίασης περιλαμβάνει δύο στάδια. Ο στόχος του πρώτου σταδίου είναι ο εντοπισμός των βασικών στοιχείων που είναι καθολικά παρόντα στη σχεδίαση της διεπαφής με το χρήστη. Ο σκοπός του δεύτερου σταδίου είναι να εισάγει τα στοιχεία του προηγούμενου βήματος στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής αμφίδρομης τηλεόρασης που αξιολογήθηκε από τους καταναλωτές. Συνολικά, η μεθοδολογία ακολούθησε μια ολιστική προσέγγιση, όπου το μοντέλο της διεπαφής με το χρήστη και το επιχειρηματικό μοντέλο απεικονίστηκαν συστηματικά και αξιολογήθηκαν μέσω μιας εφαρμογής αμφίδρομης μουσικής τηλεόρασης. Από τις δοκιμές ευχρηστίας βρέθηκε πως η δυνατότητα μετάβασης στο επόμενο μουσικό βίντεο βελτιώνει την ψυχαγωγική αξία του τηλεοπτικού προγράμματος. Ακόμα, βρέθηκε πως ένας ψηφιακός χαρακτήρας είναι προτιμότερος από το παραδοσιακό διαφανές ορθογώνιο πλαίσιο για την παρουσίαση επιπλέον πληροφορίας η οποία είναι σχετική με το μουσικό βίντεο. Η δυναμική εισαγωγή ενός διαφημιστικού μηνύματος αξιολογήθηκε θετικά από τους καταναλωτές, ανοίγοντας πολλές ευκαιρίες για νέες μορφές τηλεοπτικής διαφήμισης. Η χρήση των βασικών στοιχείων σχεδίασης της διεπαφής, μετέτρεψαν το πρόβλημα της ανάπτυξης της εφαρμογής αμφίδρομης τηλεόρασης σε μια συστηματική διαδικασία και είχαν ως αποτέλεσμα μια ψυχαγωγική εμπειρία που αξιολογήθηκε θετικά από τους καταναλωτές. Συνολικά, το μοντέλου εικονικού καναλιού συμπληρώνει την προηγούμενη έρευνα για την τεχνολογία βίντεο και την προσωποποίηση ψυχαγωγικού περιεχομένου. Τα αποτελέσματα αυτής της διατριβής έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την τηλεοπτική βιομηχανία. Στη σημερινή κατάσταση, η αμφίδρομη τηλεόραση αντιμετωπίζεται από τους καταναλωτές ως ένα σύνολο από διακοσμητικά στοιχεία, τα οποία δεν παρέχουν κάποια ουσιαστική βελτίωση του τηλεοπτικού περιεχομένου. Η δυναμική εισαγωγή διαφήμισης είναι μια νέα μορφή διαφήμισης και μια λύση για τη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, τα οποία παραμένουν ανασταλτικό παράγοντα στη διάδοση της ψηφιακής αποθήκευσης του ψυχαγωγικού περιεχομένου. Τέλος, η παροχή εικονικών καναλιών δημιουργεί την ανάγκη για ένα νέο επιχειρηματικό ρόλο ενδιάμεσου, ο οποίος συνδυάζει τις υπάρχουσες τηλεοπτικές μεταδόσεις με πρόσθετα στοιχεία (διαδίκτυο, γραφικά υπολογιστών) για την παροχή ενός συνόλου προσωποποιημένων εικονικών καναλιών.

Tο Τμήμα ανακήρυξε στις 12 Μαίου 2004 τον κ. Μιλτιάδη Λύτρα σε διδάκτορα του Τμήματος. Ο κ Λύτρας, με επιβλέπουσα την Επικ. Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Μια Οντολογική Προσέγγιση στην Διαμόρφωση Σημασιολογίας για Εκπαιδευτικούς Πόρους: Η Σύγκλιση της Διαχείρισης της Γνώσης και της Παιδαγωγικής στην Ηλεκτρονική Μάθηση". Ο κ Λύτρας έχει σπουδάσει Πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το ίδιο τμήμα. Η διατριβή θέτει στο επίκεντρο της μελέτης της την ηλεκτρονική μάθηση και επιχειρεί, με διεπιστημονικές αναφορές από τις Θεωρίες της Διαχείρισης της Γνώσης και της Παιδαγωγικής και εμπειρικά δεδομένα ποιοτικής έρευνας, να προτείνει ένα αναθεωρημένο υπόδειγμα σημασιολογίας για εκπαιδευτικό περιεχόμενο στην ηλεκτρονική μάθηση. Από το ευρύ πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης το ερευνητικό πρόβλημα εστιάζεται στη διαδικασία ανάπτυξης του εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ηλεκτρονική μάθηση και στη σημασιολογία που διευκολύνει την μαθησιακή του εκμετάλλευση σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης. Η βασική ερευνητική ερώτηση σχετίζεται αφενός με τη τυποποίηση των σταδίων της διαδικασίας ανάπτυξης και διάχυσης του εκπαιδευτικού περιεχομένου και αφετέρου με την διαμόρφωση στοιχείων σημασιολογίας που την υποστηρίζουν σε κάθε στάδιο. Η κύρια συνεισφορά της διδακτορικής διατριβής είναι στα ακόλουθα: Διατύπωση και τεκμηρίωση γενικού υποδείγματος διαχείρισης της γνώσης, διατύπωση και τεκμηρίωση ολοκληρωμένου υποδείγματος ανάπτυξης και διάχευσης εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ηλεκτρονική μάθηση, διατύπωση και τεκμηρίωση μαθησιακών διαδικασιών, οντολογική προσέγγιση στην τεκμηρίωση σημασιολογίας, διατύπωση και τεκμηρίωση του υποδείγματος σημασιολογίας για εκπαιδευτικό περιεχόμενο (learning objects).

Στις 12 Μαίου 2004 ο κ. Παναγιώτης Ζαχαριάς ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ Ζαχαριάς παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Ανάπτυξη Τεχνικής Αξιολόγησης Ευχρηστίας για Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο". Η Επιβλέπουσα Καθηγ. (Supervisor) του κ. Ζαχαριά ήταν η Επικ. Καθηγ. Αγγελική Πουλυμενάκου. Ο κ. Ζαχαριάς έχει σπουδάσει Πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο Master στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ίδιο τμήμα. Η διατριβή θέτει στο επίκεντρο της μελέτης της το θέμα της ποιότητας της ηλεκτρονικής μάθησης έτσι όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους ίδιους τους χρήστες - εκπαιδευόμενους στα πλαίσια της μάθησης/ εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα εργασίας (οργανισμού - επιχειρήσεις). Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται το θέμα της αξιολόγησης της ποιότητας της ηλεκτρονικής μάθησης (με εστίαση στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο ή ηλεκτρονικό μάθημα). Η βασική ερευνητική υπόθεση αφορά την ανάπτυξη τεχνικής αξιολόγησης ευχρηστίας ως μεθόδου αξιολόγησης της ποιότητας για ηλεκτρονικά μαθήματα, η οποία βασίζεται σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο που αντιμετωπίζει τους χρήστες ενός υπολογιστή ως χρήστες που είναι ταυτόχρονα και εκπαιδευόμενοι σε περιβάλλοντα εργασίας. Το εννοιολογικό πλαίσιο προσεγγίζει το πρόβλημα με έναν ολιστικό τρόπο δίνοντας έμφαση όχι μόνο σε γνωστικού-τύπου παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της ηλεκτρονικής μάθησης αλλά και συναισθηματικού-τύπου παράγοντες με έμφαση στην εσωτερική παρακίνηση για μάθηση. Κεντρικό επίσης είναι το ζήτημα της ανάλυσης της έννοιας της ευχρηστίας και της εφαρμοσιμότητας των Ανθρωπο-κεντρικών μεθόδων σχεδιασμού και ευχρηστίας στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης. Η έρευνα οδηγείται στην ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου αξιολόγησης ευχρηστίας και στον εμπειρικό της έλεγχο μέσα από δύο μελέτες χρήσης ηλεκτρονικής μάθησης σε εργασιακά περιβάλλοντα, ο οποίος οδηγεί σε βελτιωμένες εκδόσεις της προτεινόμενης μεθόδου.

Στις 26 Μαίου 2004 η κα Βασσάλου Ευαγγελία ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Βασσάλου παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Καινοτομικότητα Συστημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού: Μέτρηση και προσδιοριστικοί παράγοντες". Ο Επιβλέπων Καθηγ. (Supervisor) της κα. Βασσάλου ήταν ο Καθηγ. Δημήτρης Μπουραντάς. Η κα. Βασσάλου έχει σπουδάσει Επιχειρησιακή Έρευνα και Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο Master σε Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Εργασιακές Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Said Business School - Templeton College. Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει αναγνωριστεί η σπουδαιότητα των ανθρώπων για την οικονομική επίδοση ενός οργανισμού και για την ευκαιρία που παρέχουν σε μια επιχείρηση να αναπτύξει μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, η δυνατότητα μιας επιχείρησης να προσελκύει, να διατηρεί και να αναπτύσσει στελέχη ικανά να συνεισφέρουν στην επιτυχία της γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα από τον ανταγωνισμό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που εφαρμόζει. Παρά την αναγνωρισμένη σπουδαιότητα της καινοτομίας στις διαδικασίες και τα προϊόντα ενός οργανισμού, δεν έχει συντελεστεί σημαντική έρευνα στην περιοχή της καινοτομίας συστημάτων ΔΑΔ, και δεν έχει βρεθεί μια θεωρία που να διαφοροποιεί τους περισσότερο από τους λιγότερο καινοτομικούς οργανισμούς. Η παρούσα διατριβή έρχεται να καλύψει το κενό αυτό προτείνοντας ένα νέο μοντέλο εξήγησης του φαινομένου της καινοτομικότητας, μέσω του οποίου αναλύει τις σχέσεις αιτιότητας των προσδιοριστικών παραγόντων με τις διαφορετικές διαστάσεις της καινοτομικότητας. Αρχικά, οι υποθέσεις της διατριβής συνθέτουν ένα πρωτότυπο μοντέλο της καινοτομικότητας στη ΔΑΔ, που συμπεριλαμβάνει την ταυτόχρονη επίδραση τριών ομάδων παραγόντων (εσωτερικού περιβάλλοντος, εξωτερικού περιβάλλοντος και προσωπικών χαρακτηριστικών) στο φαινόμενο της καινοτομικότητας. Η διατριβή, προκειμένου να ελέγξει το μοντέλο αυτό, προτείνει τη μέτρηση του πολύπλοκου φαινομένου της καινοτομικότητας με τέσσερις ξεχωριστές, αλλά αλληλοεξαρτώμενες διαστάσεις: τον αριθμό των καινοτομιών ΔΑΔ, την ταχύτητα υιοθέτησής τους, την ριζοσπαστικότητα των αλλαγών και την στάση που τηρεί το τμήμα ΔΑΔ απέναντι στην καινοτομία. Η έρευνά μας και ο σχεδιασμός του μοντέλου βασίζεται αφενός στο θεωρητικό πλαίσιο που προκύπτει από τη σύνθεση της βιβλιογραφίας γύρω από την οργανωσιακή καινοτομία και τις πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και αφετέρου στην εμπειρική ποσοτική έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 185 εταιριών, με περισσότερους από 100 εργαζόμενους, από διαφορετικούς κλάδους. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με δυο δομημένα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τον Διευθυντή ΔΑΔ και το Διευθυντή Μάρκετινγκ ή Πωλήσεων αντιστοίχως, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν αρχικά μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης, και στη συνέχεια πολλαπλή παλινδρόμηση και ανάλυση δομικών εξισώσεων (Structural Equation Modeling).

 2003


Στις 5 Δεκεμβρίου 2003 η κα Ιωάννα Κωνσταντίου ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Κωνσταντίου παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Εφαρμογή Μοντέλων Ασυμμετρικής Πληροφορίας στην Αγορά Διασύνδεσης του Διαδικτύου". Ο Επιβλέπων Καθηγητής (Supervisor) της κας Κωνσταντίου ήταν ο Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης. Η κα Κωνστάντιου έχει σπουδάσει Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (1996) και κατέχει και το αντίστοιχο Master (1997) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδακτορική διατριβή εξετάζει την αγορά Διασύνδεσης στο Διαδίκτυο και επικεντρώνεται στις συνέπειες λόγω προβλημάτων ασυμμετρικής πληροφορίας στην παροχή ποιότητας υπηρεσίας (QoS). Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι 1) η μοντελοποίηση και ανάλυση προβλημάτων ασυμμετρικής πληροφορίας τα οποία εμφανίζονται μετά τη σύναψη μιας συμφωνίας διασύνδεσης (moral hazard) κατά την παροχή δικτυακών υπηρεσιών και μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα τους, καθώς και 2) η εισαγωγή πολιτικών τιμολόγησης με κίνητρα για την εξάλειψη τους. Τα προβλήματα ασυμμετρικής πληροφορίας επηρεάζουν την αποδοτικότητα της αγοράς και εάν δεν αντιμετωπισθούν με την παροχή κατάλληλων κινήτρων μπορεί να οδηγήσουν σε καιροσκοπική συμπεριφορά με αρνητικά αποτελέσματα στην παροχή ποιότητας υπηρεσίας. Ειδικότερα, η μη κάλυψη του κόστους ευκαιρίας για τον πάροχο δικτυακών υπηρεσιών (ISP) που παρέχει διασύνδεση καθώς και η μη αποδοτική κατανομή των κερδών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα της χαμηλής αποδοτικότητας αγοράς. Η διδακτορική διατριβή προτείνει τη χρήση μηχανισμών τιμολόγησης με γραμμικά κίνητρα στις διμερείς συμφωνίες διασύνδεσης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται δικτυακά μοντέλα τα οποία αναλύονται με τη χρήση της Θεωρίας Κινήτρων με στόχο να αναγνωριστούν τα προβλήματα ασυμμετρικής πληροφορίας καθώς και να υποδειχθεί η αύξηση της αποδοτικότητας της αγοράς με τη χρήση γραμμικών κινήτρων. Τα γραμμικά κίνητρα χαρακτηρίζονται από απλότητα και ευρωστία. Παράλληλα, η χρήση τους μπορεί να βασιστεί σε μετρήσιμες δικτυακές παραμέτρους και κατά συνέπεια δεν απαιτεί συλλογή επιπρόσθετων δικτυακών στατιστικών στοιχείων. Δεδομένου ότι οι πάροχοι δικτυακών υπηρεσιών δεν χρησιμοποιούν πολύπλοκες τιμολογιακές πολιτικές στις συναλλαγές τους στην αγορά διασύνδεσης, οι μηχανισμοί τιμολόγησης με γραμμικά κίνητρα ευθυγραμμίζονται με τις τάσεις τη αγοράς και τις απατήσεις των πελατών. Οι ενδείξεις από την εφαρμογή πολιτικής τιμολόγησης με γραμμικά κίνητρα σε διμερείς συμφωνίες διασύνδεσης που προέκυψαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας σε πρακτικό επίπεδο, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές τόσο για τη βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας όσο και για την παροχή ποιότητας υπηρεσίας.

Tο Τμήμα ανακήρυξε στις 11 Δεκεμβρίου 2003 την κα Κατερίνα Πραματάρη σε διδάκτορα του Τμήματος. Η κα Πραματάρη, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Αποτελεσματική αναπλήρωση βάσει ανταλλαγής πληροφοριών μέσω Διαδικτύου και συνεργατικών πρακτικών διαχείρισης της αλυσίδας τροφοδοσίας στο λιανεμπόριο". Η Κα Πραματάρη έχει σπουδάσει Πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1994) και κατέχει τίτλο Master στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ίδιο τμήμα. Έχει δουλέψει ως αναλυτής συστημάτων για το Τεχνικό Ευρωπαϊκό Κέντρο της Procter&Gamble για δύο χρόνια και στη συνέχεια για ένα έτος στο τμήμα Μάρκετινγκ της ίδιας εταιρίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έχει λάβει οκτώ υποτροφίες (κρατικές, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Γ. Χαλκιοπούλου). Η ερευνητική προσπάθεια που παρουσίασε στη διατριβή επικεντρώνεται στα εξής ζητήματα: Σχεδίαση και εφαρμογή νέων μεθόδων και συστημάτων παραγγελιοδοσίας και συνεργατικών πρακτικών μεταξύ λιανέμπορων και προμηθευτών με στόχο την αποτελεσματική αναπλήρωση σε επίπεδο καταστήματος. Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το Διαδίκτυο και τα νέα μοντέλα των ηλεκτρονικών αγορών (electronic marketplaces) μπορούν να υποστηρίξουν τέτοιου είδους πρακτικές. Αξιολόγηση της επίδρασης που έχει η εφαρμογή τέτοιου είδους πρακτικών στα επιχειρηματικά μεγέθη, στις διαδικασίες και στην οργανωτική δομή των επιχειρήσεων. Πέρα από την ερευνητική συνεισφορά της διατριβής σε περιοχές όπως η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, συστήματα αναπλήρωσης, ηλεκτρονικές αγορές, κ.ά., η παρούσα διατριβή καταλήγει και σε σημαντικά πρακτικά συμπεράσματα για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου αναφορικά με το πρόβλημα της μείωσης των ελλείψεων στα ράφια.

Στις 9 Ιουλίου 2003 ο κ Κωνσταντίνος Ανδρουτσόπουλος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ Ανδρουτσόπουλος παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Μαθηματικά Πρότυπα και Αλγόριθμοι για Προβλήματα Εφοδιαστικής Διαχείρισης: Η Περίπτωση των Επικίνδυνων Φορτίων". Ο Επιβλέπων Καθηγητής (Supervisor) του κ. Ανδρουτσόπουλου ήταν ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζωγράφος. Ο κ. Ανδρουτσόπουλος έχει σπουδάσει Μαθηματικός στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995) και έχει Master Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας από το Πανεπιστήμιο Έσσεξ της Αγγλίας (1996). Η διδακτορική διατριβή εξετάζει τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, μία από τις πιο σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες των βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών. Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η διαπραγμάτευση του προβλήματος προσδιορισμού διαδρομών ελαχίστου κόστους και διακινδύνευσης σε ένα οδικό δίκτυο μεταφορών για τη διανομή επικίνδυνων φορτίων. Η διασφάλιση οικονομικών και ασφαλών διαδρομών για τη διανομή επικίνδυνων φορτίων επιτυγχάνεται με την επίλυση των δύο ακόλουθων προβλημάτων εφοδιαστικής διαχείρισης: (i) δρομολόγησης και χρονικού προγραμματισμού ενός στόλου οχημάτων διανομής επικίνδυνων φορτίων με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς και της συνολικής διακινδύνευσης, και (ii) τη χωροθέτηση ενός στόλου οχημάτων αντιμετώπισης ατυχημάτων επικίνδυνων φορτίων στο δίκτυο οδικών μεταφορών επικίνδυνων φορτίων με στόχο την παροχή ενός υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης ενός ατυχήματος με επικίνδυνα φορτία. Το πρόβλημα χωροθέτησης των κινητών μονάδων αντιμετώπισης ατυχημάτων επικίνδυνων φορτίων δρα συμπληρωματικά στο πρόβλημα δρομολόγησης των επικίνδυνων φορτίων, αφού οι θέσεις των κινητών μονάδων αντιμετώπισης προσδιορίζονται με βάση τις διαδρομές των οχημάτων διανομής επικίνδυνων φορτίων. Η συμπληρωματικότητα των δύο αυτών προβλημάτων εφοδιαστικής διαχείρισης συμβάλει σημαντικά στη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας κατά τη διανομή επικίνδυνων φορτίων. Η διδακτορική διατριβή αναλύει τα δύο προβλήματα και παρουσιάζει την ανάπτυξη μαθηματικών προτύπων και νέων αλγορίθμων για την επίλυσή τους. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση του προβλήματος δρομολόγησης επικίνδυνων φορτίων οδηγεί σε ένα πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με δισδιάστατη αντικειμενική συνάρτηση. Η επίλυση του προβλήματος επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ενός ευρεστικού αλγορίθμου για τον προσδιορισμό των εναλλακτικών αποτελεσματικών διαδρομών. Ο προσδιορισμός του προβλήματος χωροθέτησης των κινητών μονάδων αντιμετώπισης ατυχημάτων επικίνδυνων φορτίων βασίσθηκε στην ισχύουσα πρακτική του αρμόδιου φορέα (Πυροσβεστικό σώμα) και οδήγησε στην ανάπτυξη ενός μαθηματικού προτύπου ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Η επίλυση του προβλήματος επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ενός νέου ευρεστικού αλγορίθμου χωροθέτησης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δύο ευρεστικών αλγορίθμων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά

2002


Στις 20 Μαίου 2002 η κα Ελένη Σαλαβού ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα. Σαλαβού παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Εμπειρική Διερεύνηση Προσδιοριστικών Παραγόντων Καινοτομικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων". Ο Επιβλέπων Καθηγητής (Supervisor) της κα. Σαλαβού ήταν ο Καθηγητής Σπύρος Λιούκας. Η διδακτορική διατριβή εξετάζει προσδιοριστικούς παράγοντες της οργανωτικής καινοτομικότητας εστιάζοντας σε μία πτυχή αυτής, την καινοτομικότητα προϊόντος, δηλαδή το επίπεδο νεωτερισμού και μοναδικότητας που ενσωματώνεται στο νέο προϊόν της επιχείρησης. Δεδομένου ότι η επιλογή του επιπέδου αυτού συνιστά απόφαση στρατηγικής σημασίας, εφαρμόστηκε ένα εννοιολογικό πλαίσιο στρατηγικής κατεύθυνσης. Βάσει αυτού διερευνάται η επίδραση ενδοεπιχειρησιακών στρατηγικών παραγόντων καθώς και παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Ειδικότερα, εξετάζεται η άμεση επίδραση του επιχειρηματικού στυλ, της τεχνολογικής πολιτικής, της μάθησης, του προσανατολισμού στην αγορά και των συνεργειών, παράλληλα με τον ρόλο (άμεσο και έμμεσο) του εξωτερικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα διερευνάται, εάν η σύνδεση των προσδιοριστικών παραγόντων με την καινοτομικότητα προϊόντος διαφοροποιείται ανάμεσα σε επιχειρήσεις υψηλής κερδοφορίας και επιχειρήσεις χαμηλής κερδοφορίας. Για τον σκοπό της έρευνας, αντλήθηκαν στοιχεία από 150 ΜΜΕ σε δύο κλάδους της Ελληνικής Βιομηχανίας. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να ανταποκριθεί σε πρόσφατους προβληματισμούς για την αυξανόμενη σπουδαιότητα της καινοτομίας στη λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης, όπως αυτή εκφράζεται σε νέα προϊόντα που εισάγει στην αγορά. Συγκεκριμένα, επιδιώκει την εξαγωγή κατευθύνσεων πολιτικής σε πρακτικό επίπεδο. Αυτή αφορά στον τρόπο, με τον οποίο εσωτερικοί παράγοντες στρατηγικής σημασίας, παράλληλα με το εξωτερικό περιβάλλον, κατευθύνουν τον καινοτομικό προσανατολισμό των Ελληνικών ΜΜΕ, και πιο συγκεκριμένα τις αποφάσεις που σχετίζονται με τις καινοτομίες προϊόντος. Η γνώση που προκύπτει από την σχετική διερεύνηση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν σε ποιες περιοχές οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου να επιτύχουν καλύτερο 'ταίριασμα' μεταξύ επιπέδου καινοτομίας και παραγόντων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, παράλληλα με την δυνατότητα επίτευξης υψηλής κερδοφορίας.


O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr