Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
Διδακτορικό Πρόγραμμα
Εκδηλώσεις / Νέα


Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Το Τμήμα Διοικητικης Επιστήμης και Τεχνολογίας έχει οργανώσει από το 2004 ένα προγράμμα Διδακτορικών Σπουδών από το οποίο έχουν αποφοιτήσει ήδη 85 διδάκτορες. Η πλειοψηφία τους ακολουθεί επιτυχημένη καριέρα ως ακαδημαϊκοί σε Ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια.

 1. Οι διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τον εσωτερικό κανονισμό του ΟΠΑ.
 2. Οι διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα επί της αρχής είναι πλήρους φοίτησης και χωρίς δίδακτρα. Σπουδές μερικής φοίτησης επιτρέπονται κατόπιν έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του επιβλέποντος καθηγητή. 
 3. Οι διαδικασίες και κριτήρια επιλογής ΥΔ διέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το τμήμα θέτει ως ελάχιστη προϋπόθεση την κατοχή διπλώματος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (π.χ. MSc, MBA). Στην υποψηφιότητα συνυπολογίζεται η υποβολή υπομνήματος ερευνητικών ενδιαφερόντων. 
 4. Με την έγκριση της υποψηφιότητας ενός ΥΔ η ΓΣΕΣ, κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος, ορίζει άλλα δύο μέλη ΔΕΠ, τα οποία μαζί με τον επιβλέποντα συγκροτούν την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Τα δύο αυτά μέλη μπορούν να προέρχονται και από άλλα τμήματα ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 
 5. Η διάρκεια φοίτησης είναι κατ’ ελάχιστο 5 εξάμηνα και κατά μέγιστο 5 χρόνια. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να παρατείνει τη φοίτηση κατά ένα χρόνο, έπειτα από αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να εγκρίνει την αναστολή φοίτησης του ΥΔ για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ετών, ή να εγκρίνει τη διαγραφή του ΥΔ από το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
 6. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να εμφανίζει πρωτότυπη συμβολή στη γνώση η οποία κυρίως να αποδεικνύεται με τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών στο πλήρες κείμενο. Η διατριβή μπορεί να γραφτεί στα Ελληνικά ή Αγγλικά που θα συνοδεύεται όμως με εκτεταμένη περίληψη στην άλλη γλώσσα. Η εξέταση της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Οι ΥΔ, κατά τα 2 πρώτα έτη σπουδών, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα μαθήματα του διδακτορικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, όπως αυτό καθορίζεται και εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ, και μαθήματα μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών τα οποία, κατά περίπτωση, υποδεικνύει η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή. 
 8. Οι ΥΔ, σε διάστημα όχι μικρότερο των 12 και όχι μεγαλύτερο των 24 μηνών υποχρεούνται να υποβάλλουν και να παρουσιάσουν επιτυχώς, ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση στα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, ο ΥΔ έχει τη δυνατότητα να υποβάλει σε διάστημα 6 μηνών αναθεωρημένη πρόταση. 
 9. Μετά την επιτυχή παρουσίαση της ερευνητικής του πρότασης, ο ΥΔ υποχρεούται ετησίως να υποβάλει έκθεση προόδου στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία γνωστοποιεί την πρόοδο του ΥΔ στη ΓΣΕΣ. 
 10. Οι ΥΔ οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στα ερευνητικά σεμινάρια που οργανώνει το Τμήμα ή/και τα ερευνητικά του εργαστήρια. 
 11. Η ΓΣΕΣ εγκρίνει τη διαγραφή του ΥΔ, μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που περιγράφονται στα άρθρα 6 έως και 10. 
 12. Κάθε υποψήφιος διδάκτορας παρέχει επικουρικό έργο στο Τμήμα που περιλαμβάνει υποχρεωτικά εποπτείες εξετάσεων (στο προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος) και, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος, στις παρακάτω κατηγορίες έργου:
  α. Φροντιστηριακή διδασκαλία και ασκήσεις, κατά μέγιστο σε ένα ακαδημαϊκό μάθημα το εξάμηνο
  β. Επίβλεψη προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών εργασιών 
 13. Στην πρώτη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε εξαμήνου η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών ενημερώνει την Γ.Σ.Ε.Σ. για το παρεχόμενο έργο κάθε φοιτητή και εισηγείται ενέργειες για ομοιόμορφη κατανομή του φόρτου μεταξύ των ΥΔ.
 14. Οι ΥΔ υποχρεούνται να τηρούν κανόνες ακαδημαϊκής ακεραιότητας και δεοντολογίας σε κάθε δραστηριότητα που απορρέει από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Ειδικότερα, λογοκλοπή και παράβαση αρχών της επιστημονικής ηθικής όπως και κάθε είδους παραποίηση γεγονότων συνιστούν λόγους αμετάκλητης διαγραφής από το Πρόγραμμα Σπουδών με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
 15. Οι ΥΔ έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν γραπτώς ενστάσεις για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών υποχρεούται να φέρει αιτιολογημένη εισήγηση στη ΓΣΕΣ σχετικά με τα ζητήματα που θέτουν οι ΥΔ.

O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr