Δίδακτρα – Υποτροφίες
Υποψήφιοι
Τελευταίες Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις / Νέα


Δίδακτρα – Υποτροφίες
Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. υποχρεούνται σε καταβολή διδάκτρων. Το ύψος των διδάκτρων ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Γ.Σ.Ε.Σ). Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16 το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 6.200,00 ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το πρόγραμμα, ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα παρέχει έναν αριθμό βραβείων αριστείας (υποτροφίες) στους φοιτητές κατ’ έτος με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση στο πρώτο πτυχίο ή στο Π.Μ.Σ. Ο αριθμός και το ύψος των βραβείων αριστείας καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε!
Ο δεύτερος κύκλος αιτήσεων έως 30/6/2017
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2018 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr