Δίδακτρα – Υποτροφίες
Υποψήφιοι
Τελευταίες Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις / Νέα


Δίδακτρα – Υποτροφίες
Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. υποχρεούνται σε καταβολή διδάκτρων. Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 5.300 ευρώ για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε 6.000 ευρώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το πρόγραμμα, ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με το Ν.4485/2017 και τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.

Το πρόγραμμα παρέχει έναν αριθμό βραβείων αριστείας (υποτροφίες) στους φοιτητές κατ’ έτος με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση στο πρώτο πτυχίο ή στο Π.Μ.Σ. Ο αριθμός και το ύψος των βραβείων αριστείας καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 28/06/2019!
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2019 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr